Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για τις δοκιμές

Οι μελέτες για τις απαιτήσεις πληροφοριών του κανονισμού REACH σχετικά με την οικοτοξικότητα, την τοξικότητα και τις φυσικοχημικές ιδιότητες παράγονται συνήθως με τη χρήση κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές. Οι επίσημες αυτές κατευθυντήριες γραμμές έχουν εγκριθεί από τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ.

Λόγω των επιστημονικών και κανονιστικών εξελίξεων, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές ενημερώνονται και εισάγονται επίσης και νέες. Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ο ECHA υποστηρίζει τους καταχωρίζοντες, υποδεικνύοντας πώς οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων πληροφοριών δυνάμει του κανονισμού REACH. Για παράδειγμα, περιγράφεται ο ρόλος των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές στο πλαίσιο των στρατηγικών δοκιμών, εφόσον απαιτούνται. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται πριν από την επίσημη επικαιροποίηση των εγγράφων καθοδήγησης του ECHA.

Η «Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας» μπορεί να καλύπτει ορισμένες από τις κατευθυντήριες γραμμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να συμβουλεύεσθε την καθοδήγηση καθώς και τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα σελίδα.

Στις παρακάτω ενότητες γίνεται ειδική αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές του ΟΟΣΑ και στις μεθόδους δοκιμών της ΕΕ, όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)