Υπηρεσία εταίρων για αιτούντες

Οι επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίες, οι ενώσεις του κλάδου και οι εταιρείες συμβούλων μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία εταίρων για αιτούντες για την εύρεση του κατάλληλου εταίρου για τις αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλουν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία επιχειρήσεις που διαθέτουν ενδεχόμενα υποκατάστατα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εν λόγω υπηρεσία με δύο τρόπους:

  1. μπορείτε να βρείτε την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός δυνητικού αιτούντος, πληροφορίες σχετικά με την ουσία, τις χρήσεις, τον ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού και το είδος συνεργασίας που αναζητείται
  2. μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες για εσάς ούτως ώστε οι άλλοι να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο εν λόγω έντυπο θα δημοσιοποιηθούν.

Η χρήση της παρούσας υπηρεσίας περιορίζεται στις ουσίες που υπάρχουν στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV του κανονισμού REACH) και στις ουσίες που προτείνονται για συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδότησης.

Εκφράστε το ενδιαφέρον σας

Fill in the webform 

Τηλεφορτώστε τον κατάλογο επαφών

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την κάτωθι ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και παραίτηση από ευθύνη.

Contact list [XLSX]

Παραίτηση από ευθύνη και όροι και προϋποθέσεις

Οι χρήστες της παρούσας υπηρεσίας αποδέχονται ότι ο ECHA παρέχει τις πληροφορίες ως έχουν. Ο ECHA δεν εγγυάται τη γνησιότητα ή την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Εξάλλου ο ECHA δεν ελέγχει κατά πόσο οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες. Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη στον κατάλογο δεν πρέπει να θεωρείται ως αποδοχή ή διασφάλιση ποιότητας για λογαριασμό του ECHA για κάθε πληροφορία ή υπηρεσία που παρέχεται από τους χρήστες της παρούσας υπηρεσίας. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες συμφωνούν ότι ο ECHA δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκαλέσει η δημοσίευση ή η χρήση των εν λόγω πληροφοριών στον υποβάλλοντα τις πληροφορίες, τον χρήστη της υπηρεσίας ή άλλα τρίτα μέρη. Οι δημοσιευθείσες πληροφορίες μπορούν να διαγράφονται από τον ECHA κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αιτήματος του υποβάλλοντος τις πληροφορίες, το οποίο αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)