Οργανώστε τη δράση σας από κοινού με τους συν-καταχωρίζοντες

Ως δυνητικός καταχωρίζων, μπορεί να αντιμετωπίσετε δύο καταστάσεις:

  1. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί καταχώριση, πρέπει να οργανωθείτε με τους άλλους δυνητικούς συν-καταχωρίζοντες και να προετοιμάσετε την κοινή καταχώριση. Αν είστε ο μοναδικός καταχωρίζων για μια ουσία, πρέπει να συνεχίσετε μόνος σας.
  2. Αν υπάρχει ήδη μια κοινή καταχώριση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τους καταχωρίζοντες και να συμφωνήσετε τη συμμετοχή σας.

Αν δεν υπάρχει ακόμα κάποια καταχώριση της ουσίας σας, πρέπει να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντες σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σας στο πλαίσιο του οικείου Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ). Τα μέλη του ΦΑΠΟ πρέπει να ανταλλάσσουν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και να αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των ελλείψεων σε δεδομένα. Πρέπει να συζητήσετε σχετικά με τη συνάφεια, την αξιοπιστία και την επάρκεια των διαθέσιμων δεδομένων. Η εργασία αυτή είναι χρονοβόρα και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την κατάρτιση και την υποβολή του φακέλου καταχώρισης. Τέλος, πρέπει να συμφωνήσετε σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους.

Εάν η ουσία σας έχει ήδη καταχωριστεί, πιθανώς να έχει ήδη ολοκληρωθεί η προπαρασκευαστική εργασία. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κύριο καταχωρίζοντα και να του ζητήσετε να συμμετάσχει στην από κοινού υποβολή κατόπιν συμφωνίας σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων και τον επιμερισμό του κόστους

Επιμερισμός κόστους

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, το κόστος πρέπει να επιμερίζεται με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Η κοινοχρησία δεδομένων έχει σχεδιαστεί για τον επιμερισμό του πραγματικού κόστους που σχετίζεται με την καταχώριση και όχι για την αποκόμιση κέρδους από οποιοδήποτε μέρος. Τα μέλη του ΦΑΠΟ πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους των δεδομένων, καθώς και του κόστους διαχείρισης του ΦΑΠΟ.

Υποστήριξη από τον ECHA

Εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντες σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων και τον επιμερισμό του κόστους, η έσχατη λύση είναι η αξιολόγηση της υπόθεσής σας από τον ECHA. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δικαίωμα παραπομπής στα σχετικά δεδομένα. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών κοινοχρησίας δεδομένων είναι δωρεάν και μπορεί να διεξαχθεί χωρίς νομική υποστήριξη.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)