Ταξινόμηση και επισήμανση

Η ταξινόμηση και η επισήμανση είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ουσιών, των μειγμάτων και των αντικειμένων.

Η ταξινόμηση και η επισήμανση αποτελούν το σημείο εκκίνησης για την κοινοποίηση του κινδύνου και συνδέονται στενά με άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Μετά την ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος, οι προσδιοριζόμενοι κίνδυνοι πρέπει να κοινοποιούνται στους υπόλοιπους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών. Η επισήμανση του κινδύνου επιτρέπει τη γνωστοποίηση της ταξινόμησης του κινδύνου –με ετικέτες και δελτία δεδομένων ασφάλειας– στον χρήστη ουσίας ή μείγματος, ώστε να τον προειδοποιεί για την ύπαρξη επικινδυνότητας και για την ανάγκη διαχείρισης των σχετικών κινδύνων.

 

Να βεβαιώνεστε ότι οι πληροφορίες σας σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση είναι ορθές και επικαιροποιημένες
  • Να συμπεριλαμβάνετε πάντα πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση στην καταχώρισή σας, ανεξάρτητα από την ποσοτική κατηγορία.
  • Για την ταξινόμηση και την επισήμανση της ουσίας σας σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, να αξιολογείτε τους εγγενείς κινδύνους της ουσίας.
  • Να ελέγχετε προσεκτικά αν η εναρμονισμένη ταξινόμηση που αναφέρετε για την ουσία σας συνάδει με την τελευταία επικαιροποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Υπενθυμίζεται ότι ενδέχεται να εμπίπτει σε ομαδοποιημένη καταχώριση.

 

Να ταξινομείτε με ορθό τρόπο τις πολυσυστατικές ουσίες και τις ουσίες UVCB
  • Γενικά, να βασίζετε την ταξινόμηση ουσίας που περιέχει προσμείξεις, πρόσθετα ή πολλαπλά συστατικά (πολυσυστατική ουσία ή ουσία UVCB) στις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες για την ουσία.
  • Όταν προβαίνετε σε ταξινόμηση για καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ιδιότητες ή σε αξιολόγηση των ιδιοτήτων βιοσυσσώρευσης και αποδόμησης στο πλαίσιο της τάξης κινδύνου «επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον», θα πρέπει κατά κανόνα να βασίζετε επίσης την ταξινόμηση της ουσίας στις πληροφορίες σχετικά με τα γνωστά επιμέρους συστατικά.  
  • Εάν από τα δεδομένα σχετικά με την πολυσυστατική ουσία ή την ουσία UVCB προκύψουν σοβαρότερες επιπτώσεις σε σχέση με τα δεδομένα για τα επιμέρους συστατικά (όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της ταξινόμησης για ιδιότητες ΚΜΤ ή σχετικές επιπτώσεις στις ιδιότητες βιοσυσσώρευσης και αποδόμησης), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την ταξινόμηση τα δεδομένα περί σοβαρότερων επιπτώσεων.
  • Όσον αφορά τις τάξεις κινδύνου μη ΚΜΤ, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σχετικά με τα συστατικά για σκοπούς ταξινόμησης σύμφωνα με τους κανόνες για τα μείγματα, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ουσία.
  • Μην υποβάλετε σε δοκιμή πολυσυστατική ουσία για σκοπούς ταξινόμησης εάν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα συστατικά της.

 

Να επικαιροποιείτε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσής σας (C&L)
  • Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού CLP, οι κοινοποιούντες και οι καταχωρίζοντες πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την εγγραφή που θα περιληφθεί στον κατάλογο για την ίδια ουσία. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο να πραγματοποιείτε επικαιροποιήσεις των κοινοποιήσεών σας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)