Ταξινόμηση και επισήμανση

Η ταξινόμηση και η επισήμανση αποτελούν το σημείο έναρξης της διαδικασίας κοινοποίησης των κινδύνων και, ταυτόχρονα, σημαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Η τήρηση των κανόνων του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων.

Μετά την ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος, οι προσδιοριζόμενοι κίνδυνοι πρέπει να κοινοποιούνται στους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών.

Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους προσδιορισθέντες κινδύνους. Η ταξινόμηση, σε συνδυασμό με την ετικέτα και το συνημμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας, ενημερώνουν τον χρήστη για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ουσία ή το μείγμα, καθώς και για τους τρόπους ασφαλούς χρήσης.

 

Ενημερώνετε τακτικά την ταξινόμηση και την επισήμανση

 

  • Συμπεριλαμβάνετε πάντα πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση στην καταχώρισή σας, ανεξάρτητα από την ποσοτική κατηγορία.
  • Αξιολογήστε τους εγγενείς κινδύνους της ουσίας χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του κανονισμού CLP.
  • Ελέγχετε αν η εναρμονισμένη ταξινόμηση που αναφέρετε για την ουσία σας συνάδει με την τελευταία επικαιροποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Αναφέρετε κατά πόσον η ουσία σας εμπίπτει σε ομαδοποιημένη εγγραφή.

 

Ταξινομείτε με ορθό τρόπο τις πολυσυστατικές ουσίες και τις ουσίες UVCB (άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης)
  • Όταν ταξινομείτε μια ουσία που περιέχει προσμείξεις, πρόσθετα ή πολλαπλά συστατικά (πολυσυστατική ουσία ή UVCB), στηρίξτε την ταξινόμηση στις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες για την ουσία.
  • Όταν προβαίνετε σε ταξινόμηση για καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ιδιότητες ή σε αξιολόγηση των ιδιοτήτων βιοσυσσώρευσης και αποδόμησης στο πλαίσιο της κατηγορίας κινδύνου «επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον», θα πρέπει να βασίζετε την ταξινόμηση της ουσίας στις πληροφορίες σχετικά με τα γνωστά επιμέρους συστατικά.
  • Εάν από τα δεδομένα που αφορούν την πολυσυστατική ουσία ή την ουσία UVCB προκύψουν σοβαρότερες επιπτώσεις σε σχέση με τα δεδομένα για τα επιμέρους συστατικά (όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της ταξινόμησης για ιδιότητες ΚΜΤ ή συναφών επιπτώσεων στις ιδιότητες βιοσυσσώρευσης και αποδόμησης), χρησιμοποιήστε για την ταξινόμηση τα δεδομένα σοβαρότερων επιπτώσεων.
  • Για τις κατηγορίες κινδύνου που δεν αφορούν ιδιότητες ΚΜΤ, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ουσία, χρησιμοποιήστε δεδομένα από την ταξινόμηση των συστατικών βάσει των κανόνων για τα μείγματα.

 

Επικαιροποιήστε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσής σας

Το άρθρο 41 του κανονισμού CLP ορίζει ότι οι κοινοποιούντες και οι καταχωρίζοντες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία για την ίδια ουσία. Οι αλλαγές στις κοινοποιηθείσες ταξινομήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA εντός 6 μηνών από την απόφαση αλλαγής της ταξινόμησης.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)