Υποβολή έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη σχετικά με διαφορές στην ταξινόμηση

Υποβολή μέσω του REACH-IT

Βλέπε επίσης το εγχειρίδιο: How to prepare a downstream user report (Προετοιμασία έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη). Επισημαίνεται ότι η απαίτηση υποβολής έκθεσης για νέα ταξινόμηση ισχύει για όλες τις ουσίες, καταχωρισμένες ή μη.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)