Τα έγγραφα καθοδήγησης αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του ECHA, με την περιγραφή ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Τα έγγραφα αυτά συντάχθηκαν με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων: κλάδος, κράτη μέλη και ΜΚΟ. 

 

Έγγραφα καθοδήγησης

Εικόνα
Τα έγγραφα αυτά εκπονήθηκαν με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων παραγόντων: κλάδος, κράτη μέλη και ΜΚΟ. Σκοπός των εγγράφων καθοδήγησης είναι να διευκολύνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του ECHA, με την περιγραφή ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

 

Ενημερωτικά δελτία

Εικόνα
Τα έγγραφα αυτά εξετάζουν συγκεκριμένα βασικά σημεία σχετικά με κύρια θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ECHA, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας περί χημικών προϊόντων και των εργαλείων ΤΠ, όταν τα εν λόγω σημεία δεν έχουν αποτελέσει ήδη αντικείμενο εξέτασης σε έγγραφα καθοδήγησης και εγχειρίδια.

 

Πρακτικοί οδηγοί

Εικόνα
Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις REACH, CLP και BPR και τις ορθές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσής τους.

 

Συνοπτική καθοδήγηση

Εικόνα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει μια σειρά «απλοποιημένων» εκδόσεων των εγγράφων καθοδήγησης του κανονισμού REACH, προκειμένου να καταστήσει πιο προσιτά στον κλάδο τα αντίστοιχα έγγραφα καθοδήγησης που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό.

 

Πίνακας της διαδικασίας διαβούλευσης

Εικόνα
Συμβουλευτείτε τα διάφορα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επικαιροποίηση και την εκπόνηση των εγγράφων καθοδήγησης

 

Μορφότυποι

Εικόνα
Ο κλάδος και οι αρχές μπορούν να μεταφορτώσουν εδώ τους μορφότυπους που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο των κανονισμών REACH, CLP και BPR.