Τέλη για τις ΜΜΕ σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένα τέλη βάσει του κανονισμού για τα βιοκτόνα, ανάλογα με το μέγεθός τους και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το δικαίωμά τους στη μείωση αυτή, πριν από την υποβολή της ίδιας της αίτησης. Οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες για την υποβολή των εγγράφων για τον έλεγχο του καθεστώτος ΜΜΕ περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Προτού ζητήσετε έναν έλεγχο ΜΜΕ, μελετήστε τον σχετικό ορισμό της ΕΕ. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής είναι η μοναδική αξιόπιστη βάση για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.

Αναγνώριση καθεστώτος ΜΜΕ

Πριν από την υποβολή μιας αίτησης στον Οργανισμό για έγκριση, ανανέωση ή συμπερίληψη μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι του κανονισμού (EΕ) αριθ. 528/2012 ή για άδεια της Ένωσης για ένα βιοκτόνο προϊόν ή μια οικογένεια βιοκτόνων προϊόντων, η οποία αίτηση υποβάλλεται όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 παράγραφος 1, 13 παράγραφος 1, 28 παράγραφος 4, 43 παράγραφος 1 ή 45 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού αντίστοιχα, και η οποία περιλαμβάνει αξίωση για μείωση ως ΜΜΕ, ο αιτών υποψήφιος οφείλει να υποβάλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δικαιούται τη μείωση αυτή χάρη στο καθεστώς ΜΜΕ υπό την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Ουσίες και προϊόντα που υπόκεινται σε μειωμένα τέλη

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένα τέλη μόνον όταν η δραστική ουσία δεν είναι υποψήφια για υποκατάσταση και όταν το προϊόν δεν περιέχει δραστική ουσία που να είναι υποψήφια για υποκατάσταση.

Κατά συνέπεια, εάν η αίτηση αφορά σε μια τέτοια ουσία ή προϊόν, η επιχείρηση δεν μπορεί να ζητήσει έλεγχο ΜΜΕ.

Επιλογή της ορθής κατηγορίας

Στην περίπτωση μιας αίτησης για έγκριση, ανανέωση ή συμπερίληψη μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 528/2012, η κατηγορία μεγέθους του εγκατεστημένου εντός της Ένωσης παρασκευαστή της δραστικής ουσίας είναι αυτή που καθορίζει το δικαίωμα καταβολής μειωμένων τελών.

Σε περίπτωση αίτησης για άδεια προϊόντος ή για ανανέωση άδειας προϊόντος, η κατηγορία μεγέθους του εγκατεστημένου εντός της Ένωσης υποψήφιου κατόχου της άδειας είναι αυτή που καθορίζει το δικαίωμα καταβολής μειωμένων τελών.

Κατά συνέπεια, εάν η οντότητα που υποβάλλει την αίτηση είναι π.χ. σύμβουλος, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί το μέγεθος της επιχείρησης του πελάτη.

Πώς να καθορίσετε την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης

Αναλυτικές οδηγίες για την εκτίμηση της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης.

Μάθετε περισσότερα

Αποδεικτικά έγγραφα
  1. Αποδεικτικά έγγραφα* που περιγράφουν την ιδιοκτησιακή δομή της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των άμεσα και έμμεσα συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ανάντη και κατάντη, λαμβανομένων υπόψη όλων των μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου ή άλλης άσκησης επιρροής με σημασία για τον προσδιορισμό των συνδέσεων/συνεργασιών υπό την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

    * Ως αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τους μετόχους μιας επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα παρακάτω, με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις που αναγράφουν την κατανομή μετοχών: καταστατικό, έγγραφα σύστασης, ιδρυτική πράξη, βιβλίο μετόχων εταιρείας κ.ά.

  2. Αντίγραφα των επίσημων ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών, μαζί με τις συνοδευτικές σημειώσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των δύο πιο πρόσφατων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα τυχόν συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στα άρθρα 3, 4 και 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής.

  3. Επίσημο πιστοποιητικό/πληροφορίες από επίσημη αρχή** με τα οποία επιβεβαιώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων που αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής, για καθεμία από τις δύο πιο πρόσφατες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Εάν οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στους ετήσιους απολογισμούς ή στις σημειώσεις των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, δεν θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα έγγραφα αυτά.

    ** Επίσημο πιστοποιητικό που να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση μπορείτε να προμηθευτείτε, μεταξύ άλλων, από τους παρακάτω εθνικούς/τοπικούς φορείς: εφορία, ασφαλιστικό ίδρυμα, οργανισμός απασχόλησης, στατιστική υπηρεσία, ίδρυμα ασφαλίσεων υγείας, ιδιωτική εταιρεία ασφαλίσεων υγείας κ.λπ.

Φροντίστε να στείλετε τα έγγραφα που προβλέπονται στα σημεία 1, 2 και 3 ανωτέρω για όλες τις άμεσα και έμμεσα συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανάντη και κατάντη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου και άλλη άσκηση επιρροής με σημασία για τον προσδιορισμό των συνδέσεων/συνεργασιών υπό την έννοια του άρθρου 3 της σύστασης της Επιτροπής.

Σημείωση: Εάν η επιχείρηση ή/και οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς άλλης επιχείρησης, σας παρακαλούμε να αποστείλετε τις ενοποιημένες καταστάσεις μαζί με τις συνοδευτικές τους σημειώσεις.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος ΜΜΕ και πώς να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα

Κατ' αρχάς, οι επιχειρήσεις οφείλουν να βεβαιωθούν ότι έχουν μελετήσει τους σχετικούς ορισμούς για τις ΜΜΕ και ότι έχουν στη διάθεσή τους τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα περί απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων, όχι μόνο για την εν λόγω επιχείρηση αλλά και για όλες τις συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η αίτηση για το καθεστώς ΜΜΕ μπορεί να υποβληθεί μέσω του εργαλείου R4BP 3. Για την υποβολή των εγγράφων, πρέπει ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας ή ο μελλοντικός κάτοχος της άδειας να εγγραφεί στο ECHΑ Accounts και να χρησιμοποιήσει το εργαλείο υποβολής R4BP. Για την υποβολή της αίτησης, στην καρτέλα «NEW APPLICATION» (Νέα αίτηση), επιλέξτε «SM-APP – SME Verification» (Επαλήθευση του καθεστώτος ΜΜΕ). Στη συνέχεια, ο οδηγός υποβολής θα σας καθοδηγεί καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τις εργασίες και τα μηνύματά σας στο εργαλείο R4BP 3. Μέσω του R4BP 3, οι αρχές μπορούν να σας στέλνουν αιτήματα για την υποβολή περαιτέρω πληροφοριών ορίζοντας συγκεκριμένες προθεσμίες. Τα αιτήματα θα εμφανίζονται στην καρτέλα «TASKS» (εργασίες ) του εργαλείου R4BP 3. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, η αίτησή σας είναι δυνατόν να απορριφθεί ή η να αξιολογηθεί δίχως να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που δεν προσκομίστηκαν εγκαίρως, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία. Θα λάβετε την απόφαση σχετικά με την αίτησή σας για την αναγνώριση του καθεστώτος ΜΜΕ μέσω του R4BP 3.

Εγγραφή στο R4BP

Περιορισμοί μεγέθους των αποδεικτικών στοιχείων

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος κάθε συνημμένου εγγράφου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 MB. Συνεπώς, στην περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε πολύ μεγάλα ή περισσότερα από 6 συνημμένα αρχεία, σας παρακαλούμε να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο zip με όλα τα έγγραφα προς υποβολή και να αποστείλετε το αρχείο zip ως συνημμένο αρχείο.

 

Επικοινωνία και εγκυρότητα του καθεστώτος ΜΜΕ

Εντός 45 ημερών από την παραλαβή όλων των σχετικών στοιχείων, ο Οργανισμός θα αποφασίσει εάν και ποιο καθεστώς ΜΜΕ μπορεί να αναγνωριστεί.

Η αναγνώριση μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ θα ισχύει για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για δύο έτη.

Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, κατά της απόφασης που θα ληφθεί από τον Οργανισμό σχετικά με το καθεστώς ΜΜΕ της επιχείρησης.

Μειώσεις τελών

Μειώσεις τελών για τις αιτήσεις έγκρισης, ανανέωσης έγκρισης, συμπερίληψης δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι εάν ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας είναι ΜΜΕ εγκατεστημένη εντός της Ένωσης, εκτός εάν η δραστική ουσία είναι υποψήφια για υποκατάσταση

Τύπος επιχείρησης Μείωση (% του βασικού τέλους)
Πολύ μικρή επιχείρηση

60

Μικρή επιχείρηση

40

Μεσαία επιχείρηση

20


 

Μειώσεις τελών για αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας της Ένωσης για βιοκτόνα προϊόντα ή οικογένειες βιοκτόνων προϊόντων, εφόσον ο υποψήφιος κάτοχος της άδειας είναι ΜΜΕ εγκατεστημένη εντός της Ένωσης, εκτός εάν το προϊόν περιέχει δραστική ουσία υποψήφια για υποκατάσταση

Τύπος επιχείρησης

Μείωση (% του βασικού τέλους)

Πολύ μικρή επιχείρηση

30

Μικρή επιχείρηση

20

Μεσαία επιχείρηση

10

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)