Συνοπτική καθοδήγηση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) παράγει σειρά συντομευμένων εκδοχών των εγγράφων καθοδήγησης του κανονισμού REACH ώστε να καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση του κλάδου στα αντίστοιχα έγγραφα καθοδήγησης που δημοσιεύει ο Οργανισμός.

Στα εν λόγω έγγραφα περιγράφονται με απλούς όρους τα βασικά στοιχεία των αναλυτικών εγγράφων καθοδήγησης. Τα έγγραφα απευθύνονται σε διευθυντές του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και παρέχουν στις επιχειρήσεις μια σύντομη επισκόπηση των επιπτώσεων που έχουν οι διάφορες πτυχές του κανονισμού REACH για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Αυτού του είδους τα συντομευμένα έγγραφα συνοπτικής καθοδήγησης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αναλυτικές λεπτομέρειες και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση αμφιβολιών συνιστάται να συμβουλεύεστε την πλήρη καθοδήγηση.

Μερικά από τα έγγραφα αυτά έχουν μεταφραστεί ή πρόκειται να μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Πρόσβαση στις μεταφράσεις μπορείτε να αποκτήσετε από αυτήν την ιστοσελίδα: χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στην άνω δεξιά γωνία της σελίδας.

 

Συνοπτική καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα

 

Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF ( Ανανεώθηκε 26/01/2018)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF

 

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (SR&D), έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD)
Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF  (21/11/2017)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF (28/11/2017)
Συνοπτική καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση

 

Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF (30/08/2017)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF

 

Συνοπτική καθοδήγηση προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

 

Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF (05/04/2017)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF

 

Συνοπτική καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

 

Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF (28/03/2017)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF

 

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας

 

Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF (17/12/2015)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF

 

Μεταγενέστεροι χρήστες
Συνοπτική καθοδήγηση
μεταφόρτωση εγγράφου PDF  (13/12/2013)
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
μεταφόρτωση εγγράφου PDF

 

Συνοπτική καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

 

Συνοπτική καθοδήγηση
Επισημαίνεται ότι η παρούσα συνοπτική καθοδήγηση είναι παρωχημένη και ο αναγνώστης παραπέμπεται στο κεφάλαιο 6 του Πρακτικού οδηγού για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH.
Μεταφόρτωση εγγράφου PDF
Σχετικά έγγραφα καθοδήγησης
Περισσότερα
 

Categories Display