Πρέπει να υποβάλω καταχώριση;

Πρέπει να προσδιορίσετε αν η καταχώριση μιας ουσίας πρέπει να γίνει από εσάς ή από κάποιον άλλο φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

 

1. Ποια είναι η ταυτότητά σας ως καταχωρίζοντα;

Μπορείτε να υποβάλετε καταχώριση μόνο εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή εκπροσωπείτε ένα νομικό πρόσωπο, όπως προσδιορίζεται από την εθνική νομοθεσία σας. Αν η εταιρεία σας έχει ορίσει αρκετά νομικά πρόσωπα, για παράδειγμα θυγατρικές εταιρείες ή συνδεδεμένες εταιρίες, κάθε ένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλει καταχώριση ξεχωριστά.

 

2. Πού είναι η έδρα σας;

Μπορείτε να υποβάλετε καταχώριση μόνο εάν η έδρα σας είναι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν η έδρα σας είναι εκτός του ΕΟΧ, θα χρειαστεί να υποβάλετε την καταχώριση της ουσίας σας μέσω είτε ενός εισαγωγέα είτε ενός «αποκλειστικού αντιπροσώπου».

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος σας στην αλυσίδα εφοδιασμού;

Κάθε ρόλος έχει τον δικό του ορισμό βάσει του κανονισμού REACH, ο οποίος δεν αντιστοιχεί πάντα στον ορισμό που χρησιμοποιείται σε άλλες περιπτώσεις.

Μπορείτε να έχετε πολλούς ρόλους για μια ουσία. Θα πρέπει να τους εξετάσετε όλους.

Πρέπει να υποβάλετε καταχώριση εάν:

 • παρασκευάζετε μια ουσία: παράγετε μια ουσία ή την εκχυλίζετε.
 • είστε υπεύθυνοι για την εισαγωγή μιας ουσίας στον ΕΟΧ: είστε υπεύθυνοι για τη φυσική εισαγωγή της ουσίας στο έδαφος του ΕΟΧ (σε καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο). Ωστόσο,δεν είναι απαραίτητο να υποβάλετε καταχώριση εάν:
  • όλοι οι προμηθευτές σας έχουν ορίσει αποκλειστικούς αντιπροσώπους, ή
  • εισάγετε εκ νέου μια καταχωρισμένη ουσία, ή
  • η ουσία σας τελεί υπό τελωνειακή επιτήρηση, με σκοπό την εκ νέου εξαγωγή της.
 • παράγετε ή εισάγετε ένα αντικείμενο: ενσωματώνετε μια ουσία ή μείγμα σε ένα υλικό για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο ή είστε υπεύθυνοι για την εισαγωγή του εν λόγω αντικειμένου στον ΕΟΧ. Ωστόσο,δεν είναι απαραίτητο να υποβάλετε καταχώριση εάν:
  • η ουσία δεν προορίζεται για κυκλοφορία, ή
  • η ουσία έχει καταχωριστεί για την ίδια χρήση από άλλη εταιρεία.
 • έχετε οριστεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος: οι προμηθευτές σας εκτός του ΕΟΧ (παρασκευαστές ή παραγωγοί ενός αντικείμενου ή μείγματος) έχουν ορίσει εσάς για να καλύψετε τις υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού REACH, οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε να καλυφθούν από τους εισαγωγείς τους.

 

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε καταχώριση εάν απλώς:

 • διανέμετε μια ουσία: αποθηκεύετε και διαθέτετε ουσίες στην αγορά, σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα, για τρίτους.
 • εκτελείτε επαναπλήρωση: μεταφέρετε ουσίες ή μείγματα από έναν περιέκτη σε άλλον, γενικά στο πλαίσιο επανασυσκευασίας ή μετονομασίας.
 • εκτελείτε τυποποίηση: παράγετε μείγματα (π.χ. βαφές, κόλλες, απορρυπαντικά, κιτ διαγνωστικού ελέγχου) τα οποία συνήθως παρέχονται σε μεταγενέστερους χρήστες.
 • είστε τελικός χρήστης: χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα αλλά δεν τα προμηθεύετε σε μεταγενέστερους χρήστες.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)