Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιλέξτε την κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση

Εάν η αξιολόγηση του μείγματος δείχνει ότι οι σχετικοί κίνδυνοι πληρούν τα κριτήρια για την ταξινόμηση σε μία ή περισσότερες τάξεις, κατηγορίες ή διαφοροποιήσεις κινδύνου, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιά είναι η κατάλληλη τάξη, κατηγορία ή διαφοροποίηση κινδύνου, είτε φυσικού, είτε για την υγεία ή το περιβάλλον.

Αφού πάρετε την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ελέγξετε ποιά στοιχεία επισήμανσης αντιστοιχούν στις ταξινομήσεις κινδύνου. Οι πίνακες των τμημάτων 2 έως 5 στο παράρτημα Ι του κανονισμού CLP σχετίζουν τα κριτήρια για κάθε τάξη και κατηγορία/υποδιαίρεση κινδύνου, με τα κατάλληλα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε εάν κάποια δήλωση, προειδοποιητική λέξη ή εικονόγραμμα υπερισχύει κάποιου άλλου. Οι κανόνες προτεραιότητας για αυτά τα στοιχεία επισήμανσης επεξηγούνται στα κεφάλαια 3 έως 6 της καθοδήγησης σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία.

Αφού καθορίσετε την ταξινόμηση, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιές πληροφορίες κινδύνου να συμπεριλάβετε στην ετικέτα. Η ετικέτα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

  • στοιχεία προμηθευτή 
  • αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος
  • ονομαστική ποσότητα
  • επικίνδυνα συστατικά
  • εικονογράμματα κινδύνου 
  • προειδοποιητική λέξη 
  • δηλώσεις επικινδυνότητας
  • δηλώσεις προφύλαξης (συνήθως όχι περισσότερες από έξι, εκτός εάν απαιτούνται περισσότερες για να εκφραστεί η φύση και η σοβαρότητα των κινδύνων)
  • συμπληρωματικές πληροφορίες, όπου χρειάζεται.

Παράδειγμα ετικέτας

 

Η υποχρέωση ταξινόμησης και αναφοράς των κατάλληλων δηλώσεων επικινδυνότητας περιγράφεται στο άρθρο 13 του κανονισμού CLP.

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Θεωρητικά, η ετικέτα ενός προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές δηλώσεις επικινδυνότητας. Ωστόσο, εάν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομηθεί σε πολλές διαφορετικές τάξεις κινδύνου ή διαφοροποιήσεις εντός μιας τάξης κινδύνου, όλες οι δηλώσεις επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ταξινόμηση θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα, εκτός εάν υπάρχει προφανής επανάληψη ή πλεονασμός. Αυτό περιγράφεται σε ένα παράδειγμα της ενότητας 4.1.6 της καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP.

Η ορθή διατύπωση των δηλώσεων επικινδυνότητας, όπως αυτές οφείλουν να εμφανίζονται στην ετικέτα δίνεται, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, στο παράρτημα III του κανονισμού CLP. Μπορείτε να αναζητήσετε κάθε δήλωση, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, στη βάση δεδομένων πολυγλωσσικής χημικής ορολογίας (ECHA-term).

Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες που αφορούν στην επισήμανση ορισμένων μειγμάτων με ιδιαίτερες ιδιότητες. Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που εξετάζονται από τους κανόνες αυτούς αναφέρονται στην ετικέτα με τη μορφή συμπληρωματικών δηλώσεων EUH. Αυτές οι ιδιότητες και οι κανόνες περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού CLP. Για παράδειγμα, η παρουσία μολύβδου σε ένα μείγμα συνεπάγεται την επισήμανση με τη δήλωση EUH201 ενώ η πιθανότητα έκλυσης τοξικών αερίων μετά από επαφή με νερό συνεπάγεται την επισήμανση EUH029. Φροντίστε να προσδιορίσετε όλες τις σχετικές δηλώσεις EUH, καθώς αυτές αποτελούν υποχρεωτικές συμπληρωματικές πληροφορίες. Ακόμα κι όταν ένα μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο, το προϊόν ίσως χρειάζεται να επισημανθεί όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού CLP, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ευαισθητοποιητικών ουσιών (EUH208), ή ίσως θα πρέπει να προσφέρεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) κατόπιν αιτήματος (EUH210).

 

Δηλώσεις προφύλαξης

Οι ετικέτες των προϊόντων πρέπει να φέρουν τις σχετικές δηλώσεις προφύλαξης με συμβουλές σχετικά με την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον που προέρχονται από τους κινδύνους μιας ουσίας ή ενός μείγματος. Οι δηλώσεις προφύλαξης πρέπει να επιλέγονται με συνεκτίμηση των χρησιμοποιούμενων δηλώσεων επικινδυνότητας, της προβλεπόμενης ή προσδιοριζόμενης χρήσης ή χρήσεων του προϊόντος, και των βασικών οδηγιών που καθορίζονται στις στήλες για τις «συνθήκες χρήσης» στους πίνακες 6.1 έως 6.5 του παραρτήματος IV του κανονισμού CLP. Οι επαναλήψεις και οι πλεονασμοί θα πρέπει να αποφεύγονται.

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα διατίθεται στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια δήλωση προφύλαξης σχετικά με την απόρριψη του προϊόντος αλλά και της συσκευασίας. Προκειμένου να είναι ευανάγνωστες και κατανοητές, οι ετικέτες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερες από έξι δηλώσεις προφύλαξης. Εάν όμως αυτό επιβάλλεται από τη φύση και τη σοβαρότητα των κινδύνων, μπορούν να συμπεριληφθούν περισσότερες από έξι δηλώσεις.

Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την επιλογή των καταλληλότερων δηλώσεων προφύλαξης δίνονται στο κεφάλαιο 7 της καθοδήγησης πάνω στην επισήμανση και τη συσκευασία.

Η ορθή διατύπωση των δηλώσεων προφύλαξης, όπως αυτές οφείλουν να εμφανίζονται στην ετικέτα δίνεται, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, στο παράρτημα III του κανονισμού CLP. Μπορείτε να αναζητήσετε κάθε δήλωση, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, στη βάση δεδομένων πολυγλωσσικής χημικής ορολογίας (ECHA-term).

 

Επισήμανση

Πρόσθετες συμβουλές και παραδείγματα για τη σωστή επισήμανση δίνονται στην καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία. Για πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τα στοιχεία της ετικέτας, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 5.2 του εγγράφου καθοδήγησης.

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πρέπει να παρέχεται μαζί με τα μείγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, καθώς και μετά από αίτημα του αποδέκτη, όταν το μείγμα περιέχει επικίνδυνες ουσίες πάνω από ορισμένα επίπεδα συγκέντρωσης.

Σε περίπτωση αναταξινόμησης ενός μείγματος, θα πρέπει να επικαιροποιήσετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ώστε να υποδειχθεί η νέα ταξινόμηση και επισήμανση του μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές; Θα πρέπει να παραδώσετε τη νέα έκδοση του SDS στους αγοραστές σας. Οι μεταβολές θα πρέπει να περιγράφονται επίσης συνοπτικά στο SDS.

Η καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας παρέχει λεπτομερείς συμβουλές για την ορθή σύνταξη ενός δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Επιλέξτε την κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2