Αποκλειστικός αντιπρόσωπος

Οι εταιρείες που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ μπορούν να διορίσουν έναν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με ευρωπαϊκή έδρα για να αναλάβει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εισαγωγέων για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. Αυτό μπορεί να απλοποιήσει την πρόσβαση στην αγορά του ΕΟΧ για τα προϊόντα τους, να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό και να περιορίσει τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων.

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι:

 • φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του ΕΟΧ 
 • εφοδιασμένος με επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον πρακτικό χειρισμό των ουσιών και με πληροφορίες σχετικές με αυτές
 • διορισμένος, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, από έναν κατασκευαστή, παρασκευαστή ή παραγωγό αντικειμένων, με έδρα εκτός του ΕΟΧ
 • υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους εισαγωγείς με βάση τον κανονισμό REACH

Οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να εκπροσωπούν περισσότερους του ενός προμηθευτές εκτός ΕΟΧ, αλλά πρέπει να τηρούν χωριστά στοιχεία για κάθε προμηθευτή.

Η εκτός ΕΟΧ εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τον (τους) εισαγωγέα(είς) της ίδιας αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με τον διορισμό σας ως αποκλειστικού αντιπροσώπου. Αυτοί οι εισαγωγείς θεωρούνται στην συνέχεια ως μεταγενέστεροι χρήστες, στο πλαίσιο του κανονισμού REACH.

Δεν θεωρείστε αποκλειστικός αντιπρόσωπος αν:

 • Ο προμηθευτής σας εκτός ΕΟΧ είναι διανομέας
 • Ο μόνος ρόλος σας είναι να ενεργείτε ως αντιπρόσωπος τρίτου μέρους στη διαδικασία κοινοποίησης δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Τι πρέπει να κάνω;

Έχετε τις υποχρεώσεις καταχώρισης του εισαγωγέα και πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν την ιδιότητά σας ως αποκλειστικού αντιπροσώπου.

 

Προετοιμαστείτε και υποβάλετε αίτηση για καταχώριση

Πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία με τον ECHA. Ισχύει ο βασικός κανόνας της απαγόρευσης των μη καταχωρισμένων ουσιών.

Πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και την επικινδυνότητα της ουσίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Ο όγκος των απαιτούμενων πληροφοριών εξαρτάται από την εισαγόμενη ποσότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με την ουσία. Όσο μικρότερη η ποσότητα και όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της ουσίας, τόσο λιγότερες πληροφορίες χρειάζεται να παρέχετε.

Πρέπει να ελέγξετε αν η ουσία έχει προ-καταχωρηθεί. Εάν όχι, και πληροί τις προϋποθέσεις για καθυστερημένη προ-καταχώρηση, πρέπει να την καταχωρίσετε το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2018. Αν όχι, πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία για να μπορέσει να διατεθεί στην αγορά του ΕΟΧ.

Η καταχώριση γίνεται από κοινού με τους κατασκευαστές και εισαγωγείς της ίδιας ουσίας στον ΕΟΧ. Είστε επίσης υποχρεωμένος να τους κοινοποιείτε τα δεδομένα που απαιτούνται για την καταχώριση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις που έχετε εσείς και η εταιρεία εκτός ΕΟΧ παρέχονται στην Καθοδήγηση για την Καταχώριση και στις ιστοσελίδες για τους κατασκευαστές εκτός ΕΕ.

Οι ειδικές απαιτήσεις για εσάς, εκτός εκείνων που υφίστανται για τους εισαγωγείς είναι οι εξής:

 • να παρέχετε πληροφορίες στους εισαγωγείς (τώρα μεταγενέστεροι χρήστες) ώστε να μπορούν να καταρτίζουν δελτία δεδομένων ασφαλείας και να τηρούν αρχεία σχετικά με την παροχή των επικαιροποιημένων δελτίων ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια της συνεχιζόμενης δραστηριότητάς σας
 • Να καταρτίζετε και να τηρείτε επικαιροποιημένο ευρετήριο των εισαγωγέων και των ποσοτήτων που εισάγουν. να παρέχετε, εφόσον ζητηθούν, τα εν λόγω στοιχεία στις ελεγκτικές αρχές,

 

να λαμβάνετε μέτρα για τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Αν μία ουσία έχει χαρακτηριστεί ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών για αδειοδότηση REACH, αυτό θα ενεργοποιήσει πρόσθετες υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς του ΕΟΧ και για σας.

 • Για μία ουσία που εισάγεται σε καθαρή μορφή ή σε ένα μείγμα, απαιτείται η επικαιροποίηση του υφιστάμενου δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος (είτε είστε ο πραγματικός προμηθευτής είτε όχι) έχετε την υποχρέωση να τηρείτε αρχεία της παροχής του ενημερωμένου δελτίου δεδομένων ασφάλειας
 • Για ουσία που περιέχεται σε ένα εισαγόμενο αντικείμενο, ενδέχεται να έχετε την υποχρέωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να το κοινοποιείτε στον ECHA εντός έξι μηνών από την εισαγωγή του

 

Ποιος είναι ο ρόλος σας στη διαδικασία αδειοδότησης

Όταν αντιπροσωπεύετε μια εταιρεία εκτός ΕΟΧ και μία των ουσιών της βρίσκεται στον κατάλογο των ουσιών που απαιτούν αδειοδότηση, πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία σχετικά με τις συνέπειες για το προϊόν της.

Αν δεν υπάρχουν γενικές ή ειδικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία αδειοδότησης του REACH, η εκτός ΕΟΧ εταιρεία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα σταματήσει την εξαγωγή της ουσίας στην αγορά του ΕΟΧ ή θα υποβάλλει αίτηση για αδειοδότηση. Αν η εκτός ΕΟΧ εταιρεία αποφασίσει να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση, μπορείτε να λάβετε εξουσιοδότηση για να ενεργήσετε για λογαριασμό της.

 

Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς

Αν οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον που προκαλούνται από μία ουσία δεν μπορούν να ελεγχθούν, ενδέχεται να υποβληθούν σε σε περιορισμούς στον ΕΟΧ.

Αυτό μπορεί να σημαίνει:

 • Ολική απαγόρευση
 • Περιορισμό της εμπορίας και των ειδικών χρήσεων, ή
 • Περιορισμό της συγκέντρωσης της ουσίας σε μείγματα ή σε αντικείμενα

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η απαγόρευση του αμιάντου, οι περιορισμοί εμπορίας και χρήσης του μολύβδου σε κοσμήματα και η θέσπιση ορίου για τη συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου σε δερμάτινα προϊόντα.

Θα πρέπει να ενημερώνετε την εκτός ΕΟΧ εταιρεία για τους νέους περιορισμούς και τις συνέπειές τους στα προϊόντα της. Είναι επίσης υποχρέωσή σας να τηρείτε αρχεία (είτε είστε προμηθευτής είτε όχι) για την παροχή επικαιροποιημένων δελτίων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους νέους περιορισμούς.

Categories Display