Επαλήθευση του μεγέθους μιας ΜΜΕ

Με γνώμονα τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των καταχωριζόντων όσον αφορά την εξόφληση των προβλεπόμενων τελών, ο ECHA είναι επιφορτισμένος να ελέγχει σε ποια κατηγορία μεγέθους ανήκουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εγείρουν αξιώσεις για μειώσεις τελών.

Σε περίπτωση που δηλώνετε την επιχείρησή σας στο REACH-IT ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία, εγείροντας έτσι αξιώσεις για μειώσεις τελών, ο ECHA μπορεί να προβεί σε έλεγχο της κατηγορίας της επιχείρησής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Εσφαλμένη δήλωση του μεγέθους της επιχείρησής σας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Συμβουλευθείτε την ενότητα «Πώς να προσδιορίσω την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησής μου» και, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δηλώσατε εσφαλμένο μέγεθος επιχείρησης, συμβουλευθείτε την ενότητα «Τι κάνω σε περίπτωση που έχω δηλώσει εσφαλμένη κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ'.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της μικρομεσαίας επιχείρησής σας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν τη δηλωθείσα κατηγορία μεγέθους. Σε περίπτωση που τα παρασχεθέντα έγγραφα δεν επαρκούν για τον καθορισμό της κατηγορίας μεγέθους της οικείας επιχείρησης ή δεν τεκμηριώνουν τη δηλωθείσα κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης, ο ECHA προβαίνει στην κοινοποίηση σχετικής απόφασης και εκδίδει τα προσήκοντα συμπληρωματικά τιμολόγια.

Η μη εξόφληση του τιμολογίου, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, το οποίο εκδίδεται για την καταβολή του υπόλοιπου του ποσού του προβλεπόμενου τέλους καταχώρισης συνεπάγεται ανάκληση της αρχικής απόφασης καταχώρισης με την οποία είχε εκχωρηθεί σχετικός αριθμός, και απαγόρευση της χρήσης του εν λόγω αρχικώς εκχωρηθέντος αριθμού καταχώρισης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία παρέχονται στις ακόλουθες ενότητες.

 

Ζητούμενα αποδεικτικά έγγραφα
  1. Αποδεικτικά έγγραφα* που πιστοποιούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς κατά την ημερομηνία υποβολής (καταχώριση, επικαιροποίηση καταχώρισης, κοινοποίηση, κ.λπ.) των στοιχείων της επιχείρησης στο REACH-IT, συμπεριλαμβανομένων όλων των άμεσων και έμμεσων συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ανάντη και κατάντη, και λαμβανομένων υπόψη τυχόν μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου ή λοιπών μέσων άσκησης επιρροής που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως συνδεδεμένης/συνεργαζόμενης κατά την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος της σύστασης αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

    *Ορισμένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται ακολούθως ενδέχεται να μην θεωρηθούν ως αποδεικτικά, εξαιτίας των πιθανών πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά τα ποσοστά των μετόχων: απόσπασμα εμπορικού μητρώου, καταστατικό, ιδρυτικά έγγραφα, πράξη σύστασης, βιβλίο μετόχων επιχείρησης, κ.λπ.

  2. Αντίγραφα του συνόλου των επίσημων οικονομικών λογαριασμών (μετά τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου, εφόσον συντρέχει περίπτωση), μαζί με τα συνοδευτικά σημειώματα και τις ετήσιες εκθέσεις, ή του συνόλου των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν από την ημερομηνία κάθε υποβολής, καθώς και αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων για τις τυχόν συνεργαζόμενες και/ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής.

  3. Επίσημη βεβαίωση/πληροφόρηση από επίσημη αρχή** η οποία να πιστοποιεί τον αριθμό απασχολούμενων ατόμων, (αντίστοιχο του αριθμού ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)), σύμφωνα με το άρθρο 5 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής, για κάθε μία από τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται της ημερομηνίας κάθε υποβολής. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες εμπεριέχονται στις ετήσιες εκθέσεις ή στις σημειώσεις που συνοδεύουν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, δεν υποχρεούστε να παράσχετε τα συγκεκριμένα έγγραφα.

    **Επίσημη βεβαίωση που να πιστοποιεί τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση μπορεί να ληφθεί, μεταξύ άλλων, από τους ακόλουθους εθνικούς/τοπικούς φορείς: εφορία, υπηρεσία εσόδων, υπηρεσία ασφαλίσεων, γραφείο εργασίας, στατιστική υπηρεσία, οργανισμό ασφάλισης υγείας, ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης υγείας, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να στείλετε τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 ανωτέρω για όλες τις άμεσα και έμμεσα συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανάντη και κατάντη, λαμβανομένων υπόψη τυχόν μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου ή λοιπών μέσων άσκησης επιρροής που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως συνδεδεμένης/συνεργαζόμενης κατά την έννοια του άρθρου 3 της σύστασης της Επιτροπής.

Σημείωση: Εάν η επιχείρηση ή/και κάποια από τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις συντάσσει(ουν) ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται(ονται) στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης επιχείρησης, παρακαλείσθε να αποστείλετε τις ενοποιημένες καταστάσεις μαζί με τις συνοδευτικές σημειώσεις.

Εάν ενεργείτε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, για την εκτίμηση του εάν ισχύει μείωση τελών για τις ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός του μη κοινοτικού κατασκευαστή, παρασκευαστή σκευάσματος ή παραγωγού αντικειμένου ο οποίος εκπροσωπείται, καθώς και σχετικές πληροφορίες από συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του μη κοινοτικού κατασκευαστή, παρασκευαστή σκευάσματος ή παραγωγού ενός αντικειμένου σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ.

 

Αποτέλεσμα του ελέγχου

Μετά την αναλυτική εξέταση των εγγράφων, ο ECHA ζητά, εάν χρειασθεί, πρόσθετα έγγραφα. Αφού λάβει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, ο ECHA σας κοινοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου.

  • Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δικαιούστε να καταβάλλετε μειωμένα τέλη, ο ECHA κοινοποιεί απλώς το αποτέλεσμα του ελέγχου χωρίς να εκδώσει συμπληρωματικά τιμολόγια (συμπληρωματική πληρωμή ή διοικητική επιβάρυνση).
  • Εάν από τα αποδεικτικά έγγραφα προκύψει ότι το μέγεθος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο από την κατηγορία μεγέθους που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων, ο ECHA κοινοποιεί απόφαση στην οποία αναφέρεται η διαπιστωθείσα κατηγορία μεγέθους και εκδίδει τιμολόγια για την εξόφληση του υπόλοιπου του ποσού του τέλους καταχώρισης που προβλέπεται για τη σωστή κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης, καθώς και για την εξόφληση της προβλεπόμενης διοικητικής επιβάρυνσης.

Εντούτοις, εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΜΜΕ ο καταχωρίζων δεν στείλει επαρκή έγγραφα για τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης ή έγγραφα που να πιστοποιούν τη δηλωθείσα κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης, ο καταχωρίζων θεωρείται ως μη επιλέξιμος για μειώσεις τελών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ECHA εκδίδει τιμολόγιο με το οποίο καλεί ουσιαστικά τον καταχωρίζοντα να καταβάλει το υπόλοιπο του ποσού του βασικού τέλους και τη διοικητική επιβάρυνση για μεγάλες επιχειρήσεις (όχι ΜΜΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH και το άρθρο 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να προσφύγετε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο μηνών από τη λήψη της κοινοποιηθείσας απόφασης ζητώντας τον επανέλεγχο της νομιμότητας της απόφασης. Στον δικτυακό τόπο του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους προς τα νομικά κείμενα που διέπουν τη σχετική διαδικασία, καθώς και οδηγίες για την υποβολή προσφυγής.

 

Συμπληρωματικά τιμολόγια και διοικητικές επιβαρύνσεις (πρόστιμα)

Όπως διευκρινίζεται στην προηγούμενη ενότητα, μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου της δηλωθείσας κατηγορίας μεγέθους της εκάστοτε ΜΜΕ, ο ECHA εισπράττει το υπόλοιπο του ποσού του προβλεπόμενου τέλους που αντιστοιχεί στην πραγματική κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης καθώς και μια διοικητική επιβάρυνση από τον καταχωρίζοντα ο οποίος εσφαλμένα ισχυρίστηκε ότι δικαιούται μείωση τέλους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη. Το ύψος της επιβάρυνσης καθορίστηκε αρχικώς με την απόφαση MB/D/29/2010 του διοικητικού συμβουλίου του ECHA σχετικά με την ταξινόμηση των υπηρεσιών, η οποία τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την απόφαση MB/21/2012/D του διοικητικού συμβουλίου και την απόφαση MB/14/2015 του διοικητικού συμβουλίου.

Επομένως, εάν από τα αποδεικτικά έγγραφα που υποβάλλατε κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατηγορίας της ΜΜΕ δεν προκύπτει η κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ την οποία δηλώσατε κατά την ημερομηνία υποβολής (καταχώριση, επικαιροποίηση καταχώρισης, κοινοποίηση, κ.λπ.), ο ECHA εκδίδει τιμολόγιο με το οποίο σας καλεί ουσιαστικά να καταβάλετε το υπόλοιπο του ποσού του προβλεπόμενου τέλους για τη σωστή κατηγορία μεγέθους της επιχείρησής σας, καθώς και την προβλεπόμενη διοικητική επιβάρυνση.

Εάν κατά τον έλεγχο της κατηγορίας μεγέθους της ΜΜΕ δεν υποβάλλετε επαρκή έγγραφα για τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης ή έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη δηλωθείσα κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης, θεωρείστε ως μη επιλέξιμος για μειώσεις τελών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ECHA εκδίδει τιμολόγιο με το οποίο σας καλεί ουσιαστικά να καταβάλετε το υπόλοιπο του ποσού του βασικού τέλους και τη διοικητική επιβάρυνση για μεγάλες επιχειρήσεις (όχι ΜΜΕ).

Τέλος, εάν μετά την παραλαβή σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους του ECHA προβείτε σε σωστή διόρθωση του μεγέθους της επιχείρησής σας, δικαιούστε έκπτωση 50% επί της προβλεπόμενης διοικητικής επιβάρυνσης, κάτι όμως που ισχύει υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στην ενότητα «Τι κάνω σε περίπτωση που έχω δηλώσει εσφαλμένη κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ».

Συμβουλευθείτε την ενότητα Διοικητικές επιβαρύνσεις για να δείτε τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης.

 

Ανάκληση αποφάσεων καταχώρισης

Οι καταχωρίζοντες που δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι δικαιούνται μειώσεις τελών οφείλουν να καταβάλουν τα προβλεπόμενα τέλη εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην απόφαση του ECHA μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της κατηγορίας της μικρομεσαίας επιχείρησής τους και στα αντίστοιχα τιμολόγια.

Στα συμπληρωματικά τιμολόγια που εκδίδονται με το πέρας της διαδικασίας ελέγχου της κατηγορίας της εκάστοτε μικρομεσαίας επιχείρησης αναγράφεται αρχική προθεσμία εξόφλησης. Εάν η εξόφληση δεν γίνει εντός της προαναφερθείσας αρχικής προθεσμίας, δίδεται μία μόνο παράταση. Εάν ο καταχωρίζων δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό μέχρι τη λήξη της παραταθείσας προθεσμίας εξόφλησης, ο ECHA ανακαλεί την αρχική του απόφαση για την αποδοχή της καταχώρισης. Αυτό συνεπάγεται απαγόρευση της χρήσης του αριθμού καταχώρισης, ο οποίος και απενεργοποιείται στη βάση του ECHA. Επιπλέον, τυχόν μέρος του τέλους καταχώρισης που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της καταχώρισης δεν επιστρέφεται. Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση και ο ECHA ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες δύνανται να προσφύγουν κατά της απόφασης ανάκλησης στο Συμβούλιο Προσφυγών του ECHA εντός τριών μηνών από τη λήψη της κοινοποιηθείσας απόφασης. Η διαδικασία υποβολής προσφυγής περιγράφεται στη σχετική με το Συμβούλιο Προσφυγών ενότητα του διαδικτύου. 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)