Η ουσία μου πρέπει να καταχωριστεί;

Όταν μάθετε την ταυτότητα της ουσίας σας, θα πρέπει να ελέγξετε εάν πρέπει να καταχωριστεί ή εάν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταχώρισης.

Αρχικά μπορείτε να ελέγξετε εάν η ουσία σας είναι ήδη καταχωρισμένη στον δικτυακό τόπο του ECHA, ώστε να προσδιορίσετε εάν πρέπει να καταχωριστεί.

 

Ενέργεια 1. Ελέγξτε εάν η ουσία σας σε καθαρή μορφή απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταχώρισης.
 

Οι ακόλουθες ουσίες δεν χρειάζεται να καταχωριστούν, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε:

 • Πολυμερή: ουσίες που εμπίπτουν στον ορισμό για τα πολυμερή δυνάμει του κανονισμού REACH δεν χρειάζεται να καταχωριστούν, ωστόσο τα μονομερή και άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του πολυμερούς ενδέχεται να πρέπει να καταχωριστούν.
 • Ουσίες που καλύπτονται από το παράρτημα V του κανονισμού REACH: στον κατάλογο αυτόν περιγράφονται 13 γενικές κατηγορίες ουσιών.
 • Ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του κανονισμού REACH: ο κατάλογος περιέχει 68 ουσίες χαμηλού κινδύνου, συνήθως φυσικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων και το νερό.
 • Ραδιενεργές ουσίες: ουσίες που εκπέμπουν ραδιενέργεια από την οποία πρέπει να προστατεύονται οι άνθρωποι και το περιβάλλον ρυθμίζονται από την οδηγία Ευρατόμ.
 • Ουσίες που καλύπτονται από εθνική ρήτρα απαλλαγής για αμυντικούς λόγους.
Ενέργεια 2. Ελέγξτε εάν η χρήση της ουσίας σας απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταχώρισης
Οι ακόλουθες ουσίες δεν χρειάζεται να καταχωριστούν, εφόσον χρησιμοποιούνται μόνο με τον τρόπο που αναφέρεται.
 
Αν έχετε κάποια επιπλέον χρήση για την ουσία σας, θα πρέπει να την καταχωρίσετε.
 • Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα: ενδιάμεσα προϊόντα που, κατά τη διαδικασία σύνθεσης, δεν αφαιρούνται σκοπίμως από τον εξοπλισμό στον οποίο πραγματοποιείται η σύνθεση (με εξαίρεση τη δειγματοληψία).
 • Ουσίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών (PPORD): οι ουσίες αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης για πέντε έτη (με δυνατότητα παράτασης), εάν κοινοποιήσετε τις δραστηριότητες PPORD στον ECHA.
 • Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές (συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ως πρόσθετα ή ενισχυτικά γεύσης).
 • Ουσίες (δραστικές ουσίες ή έκδοχα) που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση.
 • Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι ουσίες αυτές θεωρούνται ως ήδη καταχωρισθείσες.

 

Ενέργεια 3. Ελέγξτε εάν η ουσία σας απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταχώρισης λόγω της προέλευσης ή του ιστορικού της
Οι ακόλουθες ουσίες δεν χρειάζεται να καταχωριστούν:
 • Εκ νέου εισαχθείσες ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί.
 • Ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση, με σκοπό την εκ νέου εξαγωγή τους.
 • Απόβλητα: ουσίες που απορρίπτονται ως απόβλητα (από νοικοκυριά, επιχειρήσεις ή τη βιομηχανία), όπως ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα δεν χρειάζεται να καταχωριστούν, ωστόσο οι ουσίες που παράγονται από ανάκτηση αποβλήτων συνήθως πρέπει να καταχωριστούν. Εξαιρούνται οι εξής ουσίες
 • Ήδη καταχωρισμένες ανακτημένες ουσίες.
 
Για τις ακόλουθες ουσίες ισχύουν ορισμένες ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, ωστόσο δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης:
 • Νανοσωματίδια.
 • Μη επικίνδυνες ουσίες και μη ταξινομημένες ουσίες.
 • Ουσίες σε καλλυντικά προϊόντα.
 • Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Καύσιμα.
 • Ουσίες που υπάρχουν σε παρασκευάσματα κάτω από ορισμένα όρια συγκέντρωσης.
 • Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα.
 • Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.
 • Ουσίες που υπόκειται σε αδειοδότηση ή περιορισμό.
 • Ουσίες που κοινοποιούνται δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ από τρίτο.
Αν έχετε κοινοποιήσει την ουσία σας στο παρελθόν, η κοινοποίησή σας θεωρείται πλέον ως καταχώριση δυνάμει του κανονισμού REACH και οφείλετε να διατηρείτε την καταχώριση αυτή επικαιροποιημένη.

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)