Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δεδομένα για την πρόληψη περιπτώσεων υποκατάστασης που θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής των κανονισμών REACH, CLP και του κανονισμού για τα βιοκτόνα μπορεί να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας και των κινδύνων που μπορεί να ενέχουν οι εναλλακτικές ουσίες. 

Βάσει του REACH, οι καταχωρίζοντες οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ. Επιπλέον, ο ECHA μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να διασαφηνίσει τους λόγους ανησυχίας που προκαλεί μια ουσία.

Τα δεδομένα, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του δικτυακού τόπου του ECHA, μπορούν να διευκολύνουν την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών αλλά και τις δραστηριότητες υποκατάστασης.

Δεδομένα για την πρόληψη περιπτώσεων υποκατάστασης που θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί

 

Image

Πληροφορίες από φακέλους καταχώρισης και κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης.

 

Image

Πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις, την έκθεση/τις εκπομπές, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές επιλογές ουσιών που υπόκεινται σε διαδικασίες αδειοδότησης ή  περιορισμού δυνάμει του REACH.

 

Image

Πληροφορίες σχετικά με βιοκτόνες ουσίες ή προϊόντα οι οποίες συλλέγονται δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Ο ECHA, από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει αρχίσει να αποδίδει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στη δομική ομοιότητα των ουσιών. Επιπλέον, έχει αρχίσει να ομαδοποιεί τις ουσίες προκειμένου να προλαμβάνονται περιπτώσεις υποκατάστασης που θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Ο ECHA θα συνεχίσει να βελτιώνει τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιεί και διαδίδει τις βασικές πληροφορίες για τις καταχωρισμένες χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά την υποκατάσταση χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία.

Επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε εργαστήριο σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών; --> επικοινωνήστε μαζί μας.

Categories Display


Route: .live2