Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξετάστε τις διαθέσιμες πληροφορίες

Οι απαιτήσεις προσδιορισμού και εξέτασης των διαθέσιμων πληροφοριών για τα μείγματα περιγράφονται στα άρθρα 6 έως 8 του κανονισμού CLP.

Αφού συγκεντρώσετε όλες τις βασικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τους κινδύνους από τα συστατικά του μείγματος και από το ίδιο το μείγμα, θα πρέπει να εξετάσετε εάν οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές, αξιόπιστες και επαρκείς για την ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. 

 

Ελέγξτε το πακέτο πληροφοριών σας
  1. Για κάθε κίνδυνο, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πληροφορίες είτε για καθεμία από τις ουσίες του μείγματος είτε για το ίδιο το μείγμα. Σημειώστε ότι για τους περισσότερους φυσικούς κινδύνους χρειάζονται δεδομένα δοκιμών για το ίδιο το μείγμα.
  2. Τα δεδομένα παρουσιάζουν συνέπεια ή υπάρχουν εμφανείς ασυμφωνίες; Ενδέχεται, για παράδειγμα, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) που έχετε παραλάβει να είναι ελλιπές ή να σας έχουν δοθεί αντιφατικές πληροφορίες από τους διάφορους προμηθευτές. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους προμηθευτές σας για διευκρινίσεις.
  3. Επιβεβαιώστε ότι η ταξινόμηση των ουσιών που αναφέρονται στο SDS που σας έχει δοθεί από τον προμηθευτή σας συμφωνεί με τις πληροφορίες στο ευρετήριο C&L ως προς την εναρμονισμένη ταξινόμηση. Η αυτοταξινόμηση από τις κοινοποιήσεις και τις καταχωρίσεις ίσως διαφέρει, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να ελεγχθεί η ταξινόμηση που αναφέρει ο προμηθευτής σας. Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

 

Ποιες θεωρούνται «σχετικές, αξιόπιστες και επαρκείς» πληροφορίες;

Εάν διαθέτετε ειδικές πληροφορίες, π.χ. δεδομένα δοκιμών για το ίδιο το μείγμα ή/και για τις ουσίες του μείγματος, θα πρέπει να αναλογιστείτε τι σημαίνει ο όρος «σχετικές, αξιόπιστες και επαρκείς».

Προκειμένου να προσδιορίσετε με επιτυχία την ταξινόμηση κινδύνου για το μείγμα σας, οι πληροφορίες στις οποίες θα βασίσετε την απόφασή σας θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.

Η αξιοπιστία των πληροφοριών που διαθέτετε είναι πολύ σημαντική για το αποτέλεσμα της διαδικασίας ταξινόμησης. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι επιστημονικώς αξιόπιστες, π.χ. επειδή μια μελέτη διεξήχθη εσφαλμένα ή επειδή έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο μοντέλο, τότε η ταξινόμηση που προκύπτει μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη. Για την ταξινόμηση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο αξιόπιστες πληροφορίες. Είναι προτιμότερο να αξιολογείται πρώτα η αξιοπιστία των πληροφοριών προτού εξεταστεί η συνάφεια και η επάρκειά τους.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και πληροφορίες που δεν έχουν ληφθεί με επικυρωμένες μεθόδους μπορεί να φανούν χρήσιμες και να ληφθούν υπόψη στις αναλύσεις βάρους απόδειξης, αλλά για να αξιολογηθεί αυτό ίσως χρειαστεί η γνώμη ειδικών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία, τη συνάφεια και την επάρκεια στο κεφάλαιο R.4 της καθοδήγησης σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1