Από την υποβολή φακέλου στην έκδοση απόφασης

Μετά την υποβολή, ο φάκελός σας υπόκειται στις ακόλουθες διαδικασίες:

 

1. Έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων:

Ο έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων διασφαλίζει ότι ο φάκελός σας είναι κατάλληλος προς επεξεργασία από τον ECHA. Για παράδειγμα, ο ECHA επαληθεύει ότι ο φάκελός σας φέρει τον κατάλληλο μορφότυπο του IUCLID και ότι ορισμένες πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα συνάδουν προς το είδος της υποβολής σας.

Η επιτυχής διεκπεραίωση του ελέγχου των επιχειρησιακών κανόνων επιβεβαιώνει απλώς ότι ο φάκελός σας είναι αποδεκτός προς επεξεργασία και δεν σημαίνει οριστικοποίηση της καταχώρισής σας. Μετά τον επιτυχή έλεγχο των επιχειρησιακών κανόνων, θα λάβετε αριθμό υποβολής. Αυτός είναι ο αριθμός αναφοράς που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της αλληλογραφίας που αφορά την καταχώρισή σας μέχρις ότου λάβετε αριθμό καταχώρισης.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος των επιχειρησιακών κανόνων για τον φάκελό σας δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα χρειαστεί να διορθώσετε τον φάκελο και να τον υποβάλετε ξανά.

 

2. Έλεγχος τεχνικής πληρότητας

Η επόμενη διαδικασία μετά την αποδοχή του φακέλου σας προς επεξεργασία είναι ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας. Σε αυτό το στάδιο, ο φάκελός σας ελέγχεται ως προς την πληρότητα των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του κανονισμού REACH. Ο εν λόγω έλεγχος περιλαμβάνει μη αυτόματη επαλήθευση ορισμένων στοιχείων τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο. Σε περίπτωση που λείπουν κάποιες πληροφορίες, θα χρειαστεί να υποβάλετε εκ νέου πλήρη φάκελο εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου τεχνικής πληρότητας του φακέλου σας, μπορείτε να επιχειρήσετε μία μόνο ακόμη υποβολή. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τις πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης του ECHA. Σε περίπτωση που και η δεύτερη απόπειρα είναι ανεπιτυχής, πρέπει να προβείτε σε νέα υποβολή. Το τέλος καταχώρισης που έχετε ενδεχομένως καταβάλει δεν επιστρέφεται.

 

3. Τιμολόγιο για το τέλος καταχώρισης

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τεχνικής πληρότητας, θα λάβετε τιμολόγιο για το τέλος καταχώρισης μέσω του REACH-IT. Πρέπει να εξοφλήσετε το τιμολόγιο εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Εάν δεν εξοφλήσετε εις ολόκληρον το τέλος εντός της καθοριζόμενης στο τιμολόγιο προθεσμίας, ο φάκελός σας απορρίπτεται και θα χρειαστεί να τον υποβάλετε εκ νέου. Ο ECHA δεν κάνει αποδεκτές καθυστερημένες πληρωμές. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η καταχώρισή σας θα απορριφθεί και θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε νέα υποβολή. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ECHA δεν επιστρέφει τυχόν καταβληθέντα τέλη.

 

4. Απόφαση για την καταχώρισή σας

Θα λάβετε την απόφαση του ECHA σχετικά με την καταχώρισή σας μέσω του REACH-IT.

Εάν ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας ολοκληρωθεί με επιτυχία και καταβληθεί το τέλος, ο φάκελός σας θεωρείται πλήρης και λαμβάνετε αριθμό καταχώρισης. Η ημερομηνία καταχώρισης είναι η ημερομηνία λήψης του αριθμού υποβολής από τον ECHA.

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου τεχνικής πληρότητας για δεύτερη φορά ή σε περίπτωση που δεν καταβάλετε το τέλος εμπρόθεσμα, ο φάκελος απορρίπτεται.

 

5. Δημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται στον φάκελό σας

Ο ECHA θα δημοσιεύει αυτομάτως στον δικτυακό τόπο του κάθε πληροφορία μη εμπιστευτικού χαρακτήρα που περιέχεται στον φάκελό σας. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εμπιστευτικότητας για ορισμένες πληροφορίες, το οποίο αξιολογείται στη συνέχεια από τον ECHA. Σε περίπτωση που ένα αίτημα περί εμπιστευτικότητας πληροφοριών δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, οι σχετικές πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας «Δημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται σε φακέλους».

Κοινοποίηση στους πελάτες σας

Μετά την καταχώριση, ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιήσετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για την ουσία σας.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να επικαιροποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν διαθέτετε νέες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα ή τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με την ουσία σας.
  • Εάν έχει γίνει αποδεκτό ή έχει απορριφθεί αίτημα αδειοδότησης για τη χρήση της ουσίας σας.
  • Εάν έχει απαγορευθεί η χρήση της ουσίας σας.

Σε περίπτωση επικαιροποίησης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας σας μετά την καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, μην ξεχνάτε να περιλαμβάνετε σε αυτήν τον αριθμό καταχώρισης.

Επικαιροποιήστε την καταχώρισή σας

Η επικαιροποίηση της καταχώρισής σας αποτελεί δική σας ευθύνη. Για παράδειγμα, η επικαιροποίηση είναι απαραίτητη:

  • Εάν αλλάξετε τη σύνθεση της ουσίας σας,
  • Εάν αυξήσετε τον όγκο παραγωγής σε επίπεδο που συνεπάγεται αλλαγή ποσοτικής κατηγορίας,
  • Εάν λάβετε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται, για παράδειγμα, με την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας σας.

Επίσης, μην ξεχνάτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία της επιχείρησής σας και άλλες πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα.

Τυχόν επικαιροποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό στον ECHA μέσω του REACH-IT. Για ορισμένες επικαιροποιήσεις επιβάλλεται τέλος.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)