Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υποβάλετε την αίτησή σας

Στάδιο 1.

Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στο REACH-IT, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι επικαιροποιημένες.

Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα χρησιμοποιήσει το μέγεθος της επιχείρησης που έχει δηλωθεί στον λογαριασμό σας REACH-IT για να προσδιορίσει το ύψος του τέλους για την αίτησή σας.

Στάδιο 2.

Δημιουργήστε τον φάκελό σας στο IUCLID.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Στάδιο 3.

Υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του REACH-IT.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Για κοινές αιτήσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες του σταδίου 4.

Αποστείλετε την αίτησή σας κατά τις πρώτες μέρες του χρονικού πλαισίου υποβολής, ώστε να είστε βέβαιοι ότι έχετε περάσει με επιτυχία τον έλεγχο επιχειρησιακών κανόνων έως την τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης για την ουσία σας.

Στάδιο 4.

Εάν συμμετέχετε σε κοινή αίτηση, πρέπει να ακολουθήσετε τα στάδια του ακόλουθου διαγράμματος.

Εάν δεν συμμετέχετε σε κοινή αίτηση, παραλείψτε το παρόν στάδιο και μεταβείτε απευθείας στο σημείο 5.

Αναλυτική περιγραφή των εν λόγω σταδίων περιλαμβάνεται στο έγγραφο οδηγιών. Ο υποβάλλων την αίτηση και οι συμμετέχοντες στην κοινή αίτηση θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια μέσω της χρήσης του REACH-IT.

Υποβολή κοινής αίτησης αδειοδότησηςΥποβάλετε την αίτησή σας ως κοινή αίτηση μέσω του REACH-ITΠροσκομίστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, το πεδίο εφαρμογής και τον ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμούΑποστείλετε το όνοματης κοινής αίτησης και το αναγνωριστικό ασφαλείας στους συμμετέχοντες στην κοινή αίτηση ώστε να επιβεβαιώσουν τησυμμετοχή τουςΣυνδεθείτε στο REACH-IT και επιβεβαιώστε τη συμμετοχή μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, το πεδίο εφαρμογής και τον ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμούΠεριμένετε έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες προσκομίσουν τα στοιχεία τουςΕλέγξτε και οριστικοποιήστε την κοινή αίτηση στο REACH-ITυποβάλλων την αίτησησυμμετέχοντες στην αίτηση

Στάδιο 5.

Οριστικοποιήστε τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις.

Μετά την επιτυχή έκβαση του ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων και πριν από την αποστολή του τιμολογίου, ο ECHA εξετάζει την προτεινόμενη «σύντομη περιγραφή» των γενικών πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις που θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό του τόπο.

Αφότου ο ECHA καταλήξει επί της αρχικής έκδοσης της «σύντομης περιγραφής», θα κληθείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ο ECHA θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις σας για την οριστικοποίηση της «σύντομης περιγραφής» και θα σας κοινοποιήσει την τελική έκδοση.

Οι ειδοποιήσεις για τη «σύντομη περιγραφή» των γενικών πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις και το τιμολόγιο αποστέλλονται σε εσάς με μήνυμα μέσω του REACH-IT.

Στάδιο 6.

Εξοφλήστε το τιμολόγιο εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας.

Έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων, τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης και τιμολόγιο

Ο έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η αίτησή σας πληροί μια σειρά διοικητικών προϋποθέσεων. Η αίτησή σας πρέπει να περάσει επιτυχώς αυτό το στάδιο προτού καταστεί δυνατός ο κατάλληλος χειρισμός της και η διενέργεια των απαιτούμενων κανονιστικών διαδικασιών από τον ECHA. Επισημαίνεται ότι η επιτυχής έκβαση του ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων παρέχει απλώς επιβεβαίωση ότι ο φάκελός σας μπορεί να γίνει δεκτός για διεκπεραίωση και όχι ότι είναι πλήρης.

Αφού διενεργήσει τους εν λόγω ελέγχους, o ECHA υπολογίζει το τέλος αίτησης αδειοδότησης που σας αναλογεί και αποστέλλει το τιμολόγιο. Εάν επιθυμείτε να επωφεληθείτε των μεταβατικών ρυθμίσεων του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού REACH, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στον ECHA αρκετά πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να διαθέτετε επαρκή χρόνο για επανυποβολή της πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν πληροί τους επιχειρησιακούς κανόνες (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ε&Α 571 και 572). Το τέλος πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο.

Επαλήθευση του μεγέθους ΜΜΕ

Για την επαλήθευση του μεγέθους ΜΜΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης αδειοδότησης εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι με αυτούς της διαδικασίας καταχώρισης REACH. Εάν δηλώσετε ότι δικαιούστε μείωση των τελών, ο ECHA θα προβεί σε επαλήθευση της κατηγορίας μεγέθους της εταιρείας σας. Εάν εσφαλμένα δηλώσετε ότι συνιστάτε ΜΜΕ, θα καταβάλετε διοικητική επιβάρυνση στον ECHA, επιπλέον του τέλους που ισχύει για τη σωστή κατηγορία μεγέθους της εταιρείας.

Υποβάλετε την αίτησή σας

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1