Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υποβάλετε την αίτησή σας


Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στο REACH-IT, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι επικαιροποιημένες.

Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα χρησιμοποιήσει το μέγεθος της επιχείρησης που έχει δηλωθεί στον λογαριασμό REACH-IT για να προσδιορίσει το ύψος του τέλους για την αίτησή σας.
 

Εάν συμμετέχετε σε κοινή αίτηση, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα. Εάν δεν συμμετέχετε σε κοινή αίτηση, παραλείψτε το παρόν βήμα και μεταβείτε απευθείας στο σημείο 3.

Αναλυτική περιγραφή των εν λόγω σταδίων περιλαμβάνεται στο σχετικό εγχειρίδιο.

afa


Δημιουργήστε τον φάκελό σας στο IUCLID

Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου. 


 

Υποβολή της αίτησής σας μέσω του REACH-IT

Συνιστάται να αποστείλετε την αίτησή σας κατά τις πρώτες ημέρες των χρονικών πλαισίων υποβολής προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο μη έγκαιρης υποβολής εντός της καθορισμένης προθεσμίας σε περίπτωση μη ικανοποίησης των επιχειρησιακών κανόνων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. Σε περίπτωση κοινής αίτησης, υπεύθυνος είναι ο υποβάλλων αιτών.


Οριστικοποίηση των γενικών πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις

Μετά την επιτυχή έκβαση του ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων και πριν από την αποστολή του τιμολογίου, ο ECHA εξετάζει την προτεινόμενη «σύντομη περιγραφή» των γενικών πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις που θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό του τόπο.

Αφότου ο ECHA καταλήξει επί της αρχικής έκδοσης της «σύντομης περιγραφής», θα κληθείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ο ECHA θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις σας για την οριστικοποίηση της «σύντομης περιγραφής» και θα σας κοινοποιήσει την τελική έκδοση.

Οι ειδοποιήσεις για τη «σύντομη περιγραφή» των γενικών πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις και το τιμολόγιο αποστέλλονται σε εσάς με μήνυμα μέσω του REACH-IT.

Εξοφλήστε το τιμολόγιο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο

 

Έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων, τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης και τιμολόγιο

Οι επιχειρησιακοί κανόνες περιλαμβάνουν μια σειρά από προαπαιτούμενα που πρέπει να πληρούνται ώστε να μπορεί ο ECHA να επεξεργαστεί δεόντως την αίτηση και να διεξαχθούν επιτυχώς οι απαιτούμενες κανονιστικές διαδικασίες. Επισημαίνεται ότι η επιτυχής έκβαση του ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων παρέχει απλώς επιβεβαίωση ότι ο φάκελος μπορεί να γίνει δεκτός για επεξεργασία και όχι ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

Μετά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων, ο ECHA υπολογίζει το τέλος αίτησης αδειοδότησης και αποστέλλει το τιμολόγιο. Για να επωφεληθούν των μεταβατικών ρυθμίσεων του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού REACH, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον ECHA αρκετά πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ούτως ώστε να μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων,  σε περίπτωση που η αίτηση δεν πληροί τους επιχειρησιακούς κανόνες (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ε&Α 571 και 572 ). Το τέλος πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο.

Επαλήθευση του μεγέθους ΜΜΕ

Για την επαλήθευση του μεγέθους ΜΜΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης αδειοδότησης εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι με αυτούς της διαδικασίας καταχώρισης. Μετά την παραλαβή της πληρωμής του τέλους αδειοδότησης, ο ECHA επαληθεύει την κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων που αιτούνται μείωση τελών. Ο ECHA εισπράττει διοικητικό τέλος από τους καταχωρίζοντες που αιτήθηκαν εσφαλμένα μείωση τελών. Εάν ο ECHA κρίνει ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερο από αυτό που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης βάσει του κανονισμού REACH, η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τη διαφορά ως προς το ορθό τέλος της αδειοδότησης και, επιπλέον, ένα διοικητικό τέλος. 

Υποβάλετε την αίτησή σας

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1