Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αναπτύξτε στρατηγική αίτησης

Σε περίπτωση που κάποια από τις ουσίες σας επηρεάζεται από την αδειοδότηση, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη στρατηγικής σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Θα πρέπει

  • να αναζητήσετε πιθανές ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και να αξιολογήσετε τις δυνατότητες υποκατάστασης της ουσίας σας, και
  • να αξιολογήσετε τη σημασία της ουσίας για την επιχείρησή σας και την αλυσίδα εφοδιασμού σας.

Εάν κρίνετε ότι πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ουσία ή να τη διαθέτετε στην αγορά μετά την ημερομηνία λήξης, εσείς ή άλλη επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού σας θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης εντός της τελευταίας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται στον κατάλογο αδειοδότησης.

Κάλυψης της αλυσίδας εφοδιασμού

Αίτηση αδειοδότησης μπορούν να υποβάλλουν οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες, υπάρχουν όμως διαφορές όσον αφορά την κάλυψη της αλυσίδας εφοδιασμού, ανάλογα με τον υποβάλλοντα την αίτηση. Η χορηγούμενη άδεια καλύπτει το σύνολο των μεταγενέστερων σταδίων της αλυσίδας στην οποία ανήκει ο αιτών αδειοδότησης για τη συγκεκριμένη χρήση. Καλύπτει επίσης τον άμεσο προμηθευτή του αιτούντος (αλλά μόνο κατά ένα προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού), εφόσον ο εν λόγω προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί την ουσία ο ίδιος.

Η επικοινωνία στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι σημαντική από την άποψη της ενημέρωσης σχετικά με τα σχέδια των άλλων και την πιθανή ανάπτυξη κοινών σχεδίων. Η Υπηρεσία εταίρων μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για την εξεύρεση πιθανών εταίρων (όπως επιχειρήσεων, κοινοπραξιών, ενώσεων του κλάδου και επιχειρήσεων παροχής συμβουλών) ή για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με εσάς ούτως ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός σας από τρίτους.

Μεμονωμένη ή κοινή αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από έναν αιτούντα είτε από ομάδα αιτούντων (δηλ. κοινή αίτηση). Λόγω της πιθανής πολυπλοκότητας και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με τις κοινές αιτήσεις, ο ECHA συνιστά να καταρτίζετε και να υποβάλλετε κοινή αίτηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. όλοι οι συμμετέχοντες της ομάδας υποβάλλουν αίτηση για το σύνολο των χρήσεων της κοινής αίτησης αδειοδότησης, και
  2. έχουν προσδιορίσει έναν αποδεκτό τρόπο κοινοχρησίας του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση.

Σε περίπλοκες περιπτώσεις, ίσως είναι προτιμότερο κάθε συμμετέχων στην κοινή αίτηση να υποβάλει τη δική του αίτηση χωριστά.

Αναπτύξτε στρατηγική αίτησης

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2