Τι να κάνετε σε περίπτωση που δηλώσατε λάθος κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες εάν διαπιστώσετε ότι έχετε δηλώσει λάθος κατηγορία μεγέθους για την επιχείρησή σας (ή την επιχείρηση που αντιπροσωπεύετε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος) στο REACH-IT, και ότι έχετε επιβεβαιώσει τη λάθος κατηγορία ΜΜΕ κατά την υποβολή καταχωρίσεων, επικαιροποιήσεων ή κοινοποιήσεων:

Πριν την έναρξη της διαδικασίας επαλήθευσης ΜΜΕ από τον ECHA

Image

Ενημερώστε τον ECHA για τη λάθος δήλωση κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας του γραφείου υποστήριξης. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, επιλέξτε το θέμα «I have a question related to the dossier submission to ECHA...» (Έχω μια απορία σχετικά με την υποβολή φακέλου στον ECHA), συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και δώστε τον σωστό αριθμό υποβολής. Βεβαιωθείτε ότι δηλώσατε το σωστό μέγεθος επιχείρησης αυτή τη φορά. Εάν έχετε υποβάλει πολλούς φακέλους, υποδείξτε όσους επηρεάζονται από αυτή τη διόρθωση κατηγορίας μεγέθους.

Έντυπο επικοινωνίας του γραφείου υποστήριξης του ECHA

 
Image

Αφού ενημερώσετε τον ECHA για τη λάθος κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης, όπως περιγράφεται στο σημείο 1 παραπάνω, θα λάβετε μια κοινοποίηση και κατόπιν ένα ή περισσότερα νέα τιμολόγια, μέσω του λογαριασμού REACH-IT που διαθέτετε. Θα πρέπει να εξοφλήσετε το(τα) νέο(α) τιμολόγιο(α) που αντιστοιχεί(ούν) στο διορθωμένο μέγεθος της επιχείρησης μέχρι την προθεσμία που αναγράφεται σε αυτό(ά).

 

Εάν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, ίσως αποφύγετε την επιβολή διοικητικής επιβάρυνσης. Ο ECHA δεν επιβάλλει διοικητικές επιβαρύνσεις όταν οι καταχωρίζοντες διορθώνουν γραπτώς τη λάθος δήλωση κατηγορίας μεγέθους στον Οργανισμό προτού ο ECHA ξεκινήσει τη διαδικασία επαλήθευσης των ΜΜΕ.

Σημαντικό: Η διόρθωση του προφίλ της επιχείρησης στο REACH-IT δεν αρκεί για να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση.

Μην ξεχνάτε ότι, από τη στιγμή που ο ECHA θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει τη δηλωμένη κατηγορία ΜΜΕ, θα επιβληθεί διοικητική επιβάρυνση συν το υπόλοιπο του κανονικού τέλους που αντιστοιχεί στην αναθεωρημένη κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης για όλες τις υποβολές που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επαλήθευσης ΜΜΕ, εφόσον η επαλήθευση ΜΜΕ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από την κατηγορία που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της υποβολής (ή των υποβολών).

Σας συνιστούμε να φροντίζετε να είναι πάντοτε ενημερωμένο στο REACH-IT το προφίλ της επιχείρησής σας, ή της επιχείρησης που αντιπροσωπεύετε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, προκειμένου να αποφεύγεται η έκδοση εσφαλμένων τιμολογίων για μελλοντικές υποβολές.

Μετά την έναρξη της διαδικασίας επαλήθευσης ΜΜΕ από τον ECHA

Από τη στιγμή που ο ECHA θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει τη δηλωμένη κατηγορία ΜΜΕ, θα επιβληθεί διοικητική επιβάρυνση εάν η επαλήθευση ΜΜΕ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από την κατηγορία που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της υποβολής (ή των υποβολών). Θα τιμολογηθείτε επίσης για το υπόλοιπο του πλήρους τέλους που αντιστοιχεί στην ορθή κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης για όλες τις υποβολές που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επαλήθευσης ΜΜΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της απόφασης MB/D/29/2010 του διοικητικού συμβουλίου του ECHA σχετικά με την ταξινόμηση των υπηρεσιών για τις οποίες επιβάλλονται επιβαρύνσεις, οι οποίες τροποποιήσεις εισήχθησαν με την απόφαση MB/21/2012/D του διοικητικού συμβουλίου, οι επιχειρήσεις που θα διορθώσουν το μέγεθος της επιχείρησής τους μετά την πρώτη επικοινωνία με τον ECHA θα έχουν μείωση της επιβαλλόμενης διοικητικής επιβάρυνσης κατά 50%. Κατά συνέπεια, εάν λάβετε την επιστολή με την οποία ο ECHA ξεκινά τη διαδικασία επαλήθευσης ΜΜΕ και διαπιστώσετε ότι έχετε δηλώσει και επιβεβαιώσει λάθος μέγεθος για την επιχείρησή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επωφεληθείτε από τη μείωση αυτή:

Image

Δηλώστε το ορθό μέγεθος της επιχείρησης, συμπληρώνοντας τη «Δήλωση λάθος μεγέθους» (εσωκλείεται στην επιστολή με την οποία ο ECHA ξεκινά την επαλήθευση του δικαιώματος της επιχείρησής σας σε μειωμένα τέλη ως ΜΜΕ).

 
Image
Ταχυδρομήστε την ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση λάθος μεγέθους στον ECHA εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της προαναφερόμενης επιστολής, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sme-verification@echa.europa.eu είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Εάν διορθώσετε το μέγεθος της επιχείρησής σας σε «όχι ΜΜΕ» (Μεγάλη), τότε δεν χρειάζεται να αποστείλετε στον ECHA άλλα έγγραφα εκτός από την ορθά συμπληρωμένη δήλωση λάθος μεγέθους της επιχείρησης. Εάν όμως το διορθωμένο μέγεθος της επιχείρησης εξακολουθεί να εμπίπτει στις κατηγορίες ΜΜΕ μετά τη δήλωση (δηλαδή η διόρθωση αφορά σε αλλαγή κατηγορίας από πολύ μικρή σε μικρή, από πολύ μικρή σε μεσαία ή από μικρή σε μεσαία), τότε θα χρειαστεί να στείλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν το διορθωμένο καθεστώς ΜΜΕ.

 

Έχετε υπόψη πως, εάν υποβάλετε τη δήλωση λάθος μεγέθους της επιχείρησης μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζει ο ECHA, δεν θα δικαιούστε τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης κατά 50%.

Σας συνιστούμε να φροντίζετε να είναι πάντοτε ενημερωμένο στο REACH-IT το προφίλ της επιχείρησής σας, ή της επιχείρησης που αντιπροσωπεύετε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, προκειμένου να αποφεύγεται η έκδοση εσφαλμένων τιμολογίων για μελλοντικές υποβολές.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)