Εισαγωγέας

Η νομοθεσία της ΕΕ θέτει τα υψηλότερα πρότυπα χημικής ασφάλειας στον κόσμο. Είναι ευθύνη σας να βεβαιωθείτε ότι οι χημικές ουσίες και τα προϊόντα που εισάγετε στον ΕΟΧ συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις. 

Θεωρείστε εισαγωγέας αν αγοράζετε ένα χημικό προϊόν απευθείας από προμηθευτή με έδρα εκτός του ΕΟΧ και το εισάγετε στην επικράτεια του ΕΟΧ.

Αν ο εκτός ΕΟΧ προμηθευτής σας έχει ορίσει έναν "Αποκλειστικό αντιπρόσωπο" με έδρα στον ΕΟΧ για να καταχωρίσει την ουσία, θεωρείστε μεταγενέστερος χρήστης με βάση τον κανονισμό REACH.

Τι πρέπει να κάνω;

Αυτό εξαρτάται από τον τύπο των προϊόντων που εισάγετε:

 • Ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων)
 • Μείγματα (για παράδειγμα, βαφές, λιπαντικά), ή
 • Αντικείμενα (για παράδειγμα, ελαστικά αυτοκινήτων, έπιπλα και είδη ένδυσης)

Υπάρχουν πρόσθετε προϋποθέσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεστε , αν διαθέτετε επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά. 

 

Εισάγετε ουσίες ή μείγματα;

Όταν αγοράζετε μια ουσία απευθείας από μια εταιρεία με έδρα εκτός του ΕΟΧ και την εισάγετε στην επικράτεια του ΕΟΧ, έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις με έναν κατασκευαστή. Πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία για να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στην αγορά του ΕΟΧ. 

Όταν αγοράζετε μείγματα, οι απαιτήσεις ισχύουν για κάθε μεμονωμένη ουσία που περιέχεται στο μείγμα.

 

Εισάγετε επικίνδυνες ή ελεγχόμενες ουσίες ή μείγματα;

Πριν ξεκινήσετε την διάθεση μιας ουσίας ή ενός μείγματος στην αγορά του ΕΟΧ, πρέπει να καθορίσετε αν είναι επικίνδυνη εφαρμόζοντας τα κριτήρια ταξινόμησης που ορίζονται στον κανονισμό CLP. Είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε αυτό για κάθε ουσία σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα, ανεξάρτητα από τις ποσότητες που προμηθεύετε.

Η ταξινόμηση, η σήμανση και η συσκευασία είναι υποχρεωτική για όλες τις επικίνδυνες ουσίες και τα μείγματα

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος ως επικίνδυνου ενεργοποιεί ειδικές απαιτήσεις σήμανσης και συσκευασίας. Πρέπει να ενημερώσετε τον ECHA για κάθε επικίνδυνη ουσία που διατίθεται στην αγορά σε καθαρή μορφή ή περιεχόμενη σε μείγμα, εντός ενός μηνός από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Πρέπει να παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και να χρησιμοποιείτε ετικέτες σήμανσης επικινδυνότητας για να γνωστοποιείτε τους κινδύνους και να διασφαλίζετε την ασφαλή χρήση από τους πελάτες σας.

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Ο κανονισμός REACH θέτει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ουσίες οι οποίες πληρούν αυτά τα κριτήρια προσδιορίζονται διαρκώς. Οι ουσίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών για αδειοδότηση, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε χρόνο τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία αδειοδότησης του REACH που έχει ως στόχο τον έλεγχο των κινδύνων από τις πιο επικίνδυνες ουσίες στην αγορά του ΕΟΧ με απώτερο στόχο την αντικατάστασή τους με ασφαλέστερες, βιώσιμες, εναλλακτικές λύσεις.

Αν μία ουσία που εισάγετε σε καθαρή μορφή ή περιεχόμενη σε μείγμα προσδιορίζεται ως ουσία που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και έχει προστεθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για αδειοδότηση, θα έχετε την πρόσθετη υποχρέωση να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες για την ασφαλή χρήση της ουσίας στους πελάτες σας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύετε την ουσία, αλλά θα πρέπει να φροντίσετε να ενημερώνεστε εάν έχει προστεθεί στον κατάλογο αδειοδότησης. Κάτι τέτοιο απαιτεί να διαθέτετε χρόνο και για αυτό ίσως επιλέξετε, προς όφελος της επιχείρησής σας να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, προτού η νομοθεσία σας αναγκάσει για μία τέτοια αλλαγή.

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και απαιτούν αδειοδότηση

Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες έχουν μεταφερθεί από τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών προς αδειοδότηση, δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά του ΕΟΧ για χρήση μετά από μια δεδομένη "ημερομηνία λήξης", εκτός αν:

 • έχει χορηγηθεί άδεια σε εσάς ή στον άμεσο μεταγενέστερο χρήστη σας για συγκεκριμένη χρήση της ουσίας
 • μία γενική ή ειδική εξαίρεση ισχύει, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την ουσία για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

η αδειοδότηση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από την ποσότητα της χρησιμοποιούμενης ουσίας.

Αν η ουσία σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης και δεν ισχύει καμία εξαίρεση, πρέπει να επιλέξετε αν θα:

 • σταματήσετε την διάθεσή της στην αγορά, ή
 • θα υποβάλετε αίτηση για αδειοδότηση, ή
 • θα διερευνήσετε τη δυνατότητα κάλυψής σας από μία άδεια που παραχωρήθηκε σε άμεσους μεταγενέστερους χρήστες σας

Το αν θα υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης ή όχι αποτελεί μια επιχειρηματική απόφαση, βασισμένη στο πόσο σημαντική είναι η ουσία, στο αν είναι δυνατή η υποκατάστασή της με εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, στο κόστος υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, στα οφέλη και τους κινδύνους από τη συνεχιζόμενη χρήση της.

Ουσίες υπό περιορισμό

Οι ουσίες που εγείρουν μη αποδεκτούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι περιορισμένες. Αυτό μπορεί να σημαίνει:

 • Ολική απαγόρευση
 • Περιορισμό της εμπορίας και ειδικών χρήσεων, ή
 • Όριο στα επίπεδα συγκέντρωσης μιας ουσίας σε μείγματα

Ένα παράδειγμα αποτελεί ο περιορισμός για το τολουόλιο σε κολλητικές ουσίες ή βαφές ψεκασμού που προορίζονται για πώληση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Χρειάζεται να είστε ενήμεροι για τους ισχύοντες περιορισμούς και να παρακολουθείτε τους νέους περιορισμούς που εφαρμόζονται για τις ουσίες που εισάγετε. Ο ECHA δημοσιεύει πληροφορίες και δρομολογεί δημόσιες διαβουλεύσεις προτού λάβει αποφάσεις για την εφαρμογή περιορισμών.

 

Εισάγετε αντικείμενα;

Θα χρειαστείτε πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που περιέχονται στα αντικείμενα. Ειδικότερα:

 • Πρόκειται για ουσίες προορισμένες να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης του αντικειμένου, για παράδειγμα, σε ένα αρωματικό παιχνίδι ή αρωματική σακούλα σκουπιδιών; Αν ναι, και οι ουσίες υπάρχουν στις εισαγωγές σας σε ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως, θα πρέπει να τις καταχωρίσετε, εκτός αν έχουν ήδη καταχωριστεί για αυτή τη χρήση
 • Υπάρχουν κάποιες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία; Αν υπάρχουν και αν είναι πάνω από μια ορισμένη συγκέντρωση, πρέπει να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες στους πελάτες σας για να διασφαλίζετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Η ενημέρωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική αμέσως μόλις οι ουσίες προστίθενται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Πρέπει επίσης να ενημερώσετε τον ECHA σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Υπάρχουν κάποιες περιορισμένες ουσίες στα αντικείμενα, για παράδειγμα, μόλυβδος σε κοσμήματα; Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και αν απαιτείται, να σταματάτε τις εισαγωγές σας

Categories Display