Παρασκευαστής

Η ασφαλής παρασκευή και διαχείριση των χημικών ουσιών απαιτεί πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητές τους, την επικινδυνότητά τους, τις χρήσεις τους και τους πιθανούς κινδύνους. Είναι ευθύνη σας να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες και να συμβουλεύετε τους πελάτες σας σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών σας.

Ανήκετε στην ομάδα κατασκευαστών αν:

  • Ως άτομο ή επιχείρηση έχετε την έδρα σας στον ΕΟΧ, και
  • Παράγετε μία χημική ουσία ή την εξαγάγετε από άλλο προϊόν

Δεν θεωρείστε κατασκευαστής βάσει του κανονισμού REACH αν αναμειγνύετε απλώς ουσίες σε μείγματα ή χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για να παράγετε αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείστε μεταγενέστερος χρήστης.

 

Τι πρέπει να κάνω;

 

Απόκτηση πρόσβασης στην αγορά

Σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια ουσία για πρώτη φορά;

Είναι επικίνδυνη;

Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή, πρέπει να γνωρίζετε αν χρειάζεται να καταχωρίσετε την ουσία και να ταξινομήσετε κάθε επικίνδυνη ουσία που διαθέτετε στην αγορά.

 

Πρέπει να καταχωρίσετε μια ουσία;

Αν σκοπεύετε να κατασκευάσετε την ουσία σε ποσότητα ενός τόνου ή περισσότερο ετησίως, χρειάζεται να την καταχωρίσετε στον ECHA. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και την επικινδυνότητα της ουσίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Εάν δεν καταχωρίσετε την ουσία σας, θα είναι παράνομη η παρασκευή της ή και η διάθεσή της στην αγορά, σύμφωνα με τον βασικό κανόνα της απαγόρευσης των μη καταχωρισμένων ουσιών.

Ο όγκος των απαιτούμενων πληροφοριών εξαρτάται από τον όγκο της παραγωγής και τους κινδύνους που συνδέονται με την ουσία σας. Όσο μικρότερος ο παραγόμενος όγκος και όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της ουσίας, τόσο λιγότερες πληροφορίες χρειάζεται να δώσετε.

Ο σκοπός των πληροφοριών είναι να επιβεβαιώσετε ότι η ουσία σας χρησιμοποιείται με ασφάλεια. Είναι απαραίτητο να επικαιροποιείτε τακτικά τις πληροφορίες, και να τις παρέχετε όταν χρειάζεται στους πελάτες σας με τη μορφή δελτίου δεδομένων ασφαλείας, εάν δε πρόκειται και για πιο επικίνδυνες ουσίες οφείλετε να ενημερώνετε με τον ίδιο τρόπο και τους καταναλωτές.

Η καταχώριση γίνεται από κοινού με τους άλλους κατασκευαστές, εισαγωγείς ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους της ίδιας ουσίας, ενώ έχετε επίσης υποχρέωση να τους κοινοποιείτε τα δεδομένα που απαιτούνται για την καταχώριση.

 

Κατασκευάζετε μια επικίνδυνη ή μια ελεγχόμενη ουσία;

Πριν ξεκινήσετε την διάθεση μιας ουσίας στην αγορά, πρέπει να καθορίσετε αν είναι επικίνδυνη εφαρμόζοντας τα κριτήρια ταξινόμησης που ορίζονται στον κανονισμό CLP. Ταξινόμηση απαιτείται για κάθε ουσία, ανεξάρτητα από την ποσότητα στην οποία παρέχεται. 

α. Η ταξινόμηση, η σήμανση και η συσκευασία είναι υποχρεωτική για όλες τις επικίνδυνες ουσίες

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως επικίνδυνης ενεργοποιεί ειδικές απαιτήσεις σήμανσης και συσκευασίας. Πρέπει να ενημερώσετε τον ECHA για την ταξινόμηση και τη σήμανση εντός ενός μηνός από την διάθεση ενός επικίνδυνου προϊόντος στην αγορά. Πρέπει να παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και να χρησιμοποιείτε ετικέτες σήμανσης επικινδυνότητας για να κοινοποιείτε τους κινδύνους και να διασφαλίζετε την ασφαλή χρήση από τους πελάτες σας.

β. Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Ο κανονισμός REACH θέτει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ουσίες οι οποίες πληρούν αυτά τα κριτήρια προσδιορίζονται διαρκώς. Οι ουσίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών για αδειοδότηση, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε χρόνο τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία αδειοδότησης του REACH που έχει ως στόχο τον έλεγχο των κινδύνων από τις πιο επικίνδυνες ουσίες στην αγορά του ΕΟΧ και τελικά, την αντικατάστασή τους με ασφαλέστερες, βιώσιμες, εναλλακτικές λύσεις.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει μία ουσία στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών ενεργοποιεί πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις για σας ως κατασκευαστή, για να κοινοποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της ουσίας στους πελάτες σας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύετε την ουσία, αλλά θα πρέπει να παρακολουθείτε αν έχει επιλεγεί και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Αδειοδότησης. Κάτι τέτοιο απαιτεί να διαθέτετε χρόνο και για αυτό ίσως επιλέξετε, προς όφελος της επιχείρησής σας, να μετακινηθείτε από μία ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε μια ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή.

γ. Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και απαιτούν αδειοδότηση.

Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες μεταφέρονται από τον κατάλογο υποψηφίων ουσιών στο κατάλογο αδειοδότησης, δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά του ΕΟΧ για χρήση μετά από μια δεδομένη "ημερομηνία λήξης", εκτός αν:

  • έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία σας ή στον άμεσο μεταγενέστερο χρήστη σας για συγκεκριμένη χρήση της ουσίας 
  • Μία ολική ή μερική εξαίρεση ισχύει, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την ουσία για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Η αδειοδότηση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από την ποσότητα της χρησιμοποιούμενης ουσίας.

Αν η ουσία σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης και δεν ισχύει καμία εξαίρεση, θα πρέπει να επιλέξετε αν θα:

  • σταματήσετε την διάθεσή της στην αγορά, ή
  • θα υποβάλετε αίτηση για αδειοδότηση, ή
  • θα διερευνήσετε τη δυνατότητα κάλυψής σας από μία άδεια που παραχωρήθηκε σε άμεσους μεταγενέστερους χρήστες σας

Το αν θα υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης ή όχι αποτελεί μια επιχειρηματική απόφαση, βασισμένη στο πόσο σημαντική είναι η ουσία, στο αν είναι δυνατή η υποκατάστασή της με ασφαλέστερες, εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, στο κόστος υποβολής και στα οφέλη και τους κινδύνους από τη συνεχιζόμενη χρήση της.

δ. Ουσίες υπό περιορισμό

Οι ουσίες που εγείρουν μη αποδεκτούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι περιορισμένες. Αυτό μπορεί να σημαίνει:

  • ολική απαγόρευση
  • περιορισμό της εμπορίας και των ειδικών χρήσεων, ή
  • περιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης μιας ουσίας σε μείγματα ή σε αντικείμενα

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η απαγόρευση του αμιάντου και οι περιορισμοί στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση ενώσεων φαινυλυδραργύρου, εφαρμοσμένων σε επενδύσεις, κόλλες, στεγανωτικά και ελαστομερή υλικά.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Χρειάζεται να είστε ενήμεροι για τους ισχύοντες περιορισμούς και να παρακολουθείτε τους νέους περιορισμούς που εφαρμόζονται για τις ουσίες που παρασκευάζετε. Ο ECHA δημοσιεύει πληροφορίες και δρομολογεί δημόσιες διαβουλεύσεις, προτού λάβει αποφάσεις για την εφαρμογή περιορισμών.

Categories Display