Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημιουργία του φακέλου καταχώρισής σας

Αφού συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες για την ουσία σας που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH, πρέπει να τεκμηριώσετε τα ευρήματά σας σε φάκελο καταχώρισης.

Ανάλογα με τον ρόλο σας στην κοινή υποβολή, μπορείτε να εκπονήσετε δύο είδη φακέλων:

 • τον φάκελο κύριου καταχωρίζοντος, ο οποίος περιλαμβάνει την ταυτότητα της ουσίας που καλύπτεται στην κοινή υποβολή, τις πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της ουσίας, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του κύριου καταχωρίζοντος. Όσον αφορά τον φάκελο του κύριου καταχωρίζοντος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
  1. τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους IUCLID για τις ΜΜΕ
   αν είστε σύμβουλος που εργάζεται για μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)· ή αν είστε ΜΜΕ που δεν χρησιμοποιεί συχνά τις υπηρεσίες IUCLID
  2. την εφαρμογή IUCLID
   αν διαχειρίζεστε μεγάλο όγκο δεδομένων ή αν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε όλες τις προηγμένες λειτουργίες
 • τους φακέλους μελών, στους οποίους όλοι οι υπόλοιποι καταχωρίζοντες αναφέρουν τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή τους, όπως στοιχεία επικοινωνίας, τον ακριβή προσδιορισμό της ουσίας, τις ποσότητες που παράγονται ή εισάγονται και τις χρήσεις του χημικού τους προϊόντος από τους πελάτες τους. Όσον αφορά τον φάκελο μέλους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
  1. τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους IUCLID για τις ΜΜΕ
   αν είστε σύμβουλος που εργάζεται για μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)· ή αν είστε ΜΜΕ που δεν χρησιμοποιεί συχνά τις υπηρεσίες IUCLID
  2. τη δημιουργία φακέλου στο REACH-IT
   αν είστε μέλος από κοινού υποβολής και συμφωνείτε με όλες τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για λογαριασμό σας από τον κύριο καταχωρίζοντα
  3. την εφαρμογή IUCLID
   σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε την πλήρη εφαρμογή IUCLID

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2