Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, οι εταιρείες που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Υπάρχει άφθονο υλικό και πολλά εργαλεία για να σας βοηθήσουν. Χιλιάδες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και πολλές ΜΜΕ, έχουν ήδη καταχωρίσει τα χημικά προϊόντα τους στον ECHA.

Εάν έρχεστε για πρώτη φορά σε επαφή με τον κανονισμό REACH, τον κανονισμό CLP, τον κανονισμό PIC και τον κανονισμό για τα βιοκτόνα, θα πρέπει πρώτα να μάθετε ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας. Αυτά θα εξαρτώνται από τη θέση σας στην αλυσίδα εφοδιασμού, από τη συγκεκριμένη ουσία την οποία εισάγετε, παράγετε, αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε, και από το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή.

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ

Οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους έχουν δικαίωμα να καταβάλουν μειωμένα τέλη στο πλαίσιο των κανονισμών REACH, CLP και του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Το ποσοστό της μείωσης εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και μπορεί να φθάσει μέχρι και στο 95% του απλού τέλους για μια καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH.