Πώς να υποβάλετε και να επικαιροποιείτε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης

Η κοινοποίησή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά μέσω της πύλης REACH-IT στον δικτυακό τόπο του ECHA. Για να μπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίησή σας, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο REACH-IT και να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Ενδέχεται να διαθέτετε ήδη λογαριασμό, να έχετε πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες κοινοποιήσεις και τώρα να επιθυμείτε να υποβάλετε επικαιροποίηση. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού CLP, οι κοινοποιούντες και οι καταχωρίζοντες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την εγγραφή που θα περιληφθεί στον κατάλογο για την ίδια ουσία. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο να πραγματοποιούνται επικαιροποιήσεις των κοινοποιήσεων.

Για να προετοιμάσετε και να υποβάλετε μια κοινοποίηση ή την επικαιροποίηση μιας κοινοποίησης, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Δημιουργία του λογαριασμού σας στο REACH-IT
  Σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη λογαριασμό, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε νέο για την κοινοποίηση. Εάν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασής σας στο Reach-IT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο επικοινωνίας "Λογαριασμοί ECHA" για να ζητήσετε βοήθεια.
 2. Δημιουργία ομάδας κοινοποίησης (προαιρετικά)
  Οι κοινοποιούντες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ομάδα παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων και να κοινοποιούν, κατόπιν συμφωνίας, την ταξινόμηση και επισήμανσή τους στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Αυτή η ενέργεια δεν είναι υποχρεωτική. Η ομάδα παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων μπορεί να δημιουργηθεί στο REACH-IT.
 3. Προετοιμασία της κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης ή της επικαιροποίησης της κοινοποίησής σας
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το IUCLID είτε τον επιγραμμικό φάκελο. Εάν έχετε υποβάλει την κοινοποίησή σας ως μέρος φακέλου καταχώρισης, πρέπει να υποβάλετε επικαιροποίηση της καταχώρισης (άρθρο 22 του κανονισμού REACH) για να επικαιροποιήσετε την κοινοποίησή σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία και την καταλληλότητά τους για την περίπτωσή σας, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

   

  IUCLID
  Μπορείτε να προσδιορίσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο σύνολο δεδομένων σας -στο IUCLID- και να δημιουργήσετε έναν φάκελο κοινοποίησης της ταξινόμησης και της επισήμανσης.
  • Το IUCLID παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε περισσότερες από μία συνθέσεις για την ίδια ουσία (π.χ. λόγω διαφορετικών προφίλ προσμείξεων) και να συνδέσετε κάθε σύνθεση σε συγκεκριμένη ταξινόμηση και επισήμανση. Κάθε κοινοποιών μπορεί να υποβάλει μόνο μία κοινοποίηση ανά ουσία, το δε IUCLID είναι το μόνο εργαλείο μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε διάφορες συνθέσεις για μία ουσία.
  • Αυτή η δυνατότητα μπορεί να φανεί πρακτική για χρήστες που έχουν χρησιμοποιήσει το IUCLID στο παρελθόν.
  • Μπορεί επίσης να φανεί πρακτική για όσους σκοπεύουν να υποβάλουν καταχώριση στο REACH για την προθεσμία καταχώρισης το 2018.

   

  Επιγραμμικός φάκελος
  Μπορείτε να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία στο REACH-IT με μη αυτόματο τρόπο.
  • Εάν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε λίγες μόνο ουσίες και δεν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος το IUCLID, θα ήταν ίσως προτιμότερο να προβείτε σε επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT.
  • Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως πρακτική για τις ΜΜΕ, εφόσον πρόκειται για μικρό αριθμό ουσιών και αυτοτελείς νομικές οντότητες.
  • Στο επιγραμμικό εργαλείο μπορείτε να συμφωνήσετε με ταξινόμηση και επισήμανση που έχει ήδη κοινοποιηθεί ή καταχωριστεί από άλλη επιχείρηση.
  Σημείωση: Εάν οι υποχρεώσεις σας βάσει του κανονισμού CLP εκπληρώθηκαν μέσω ομαδικών κοινοποιήσεων, η επικαιροποίηση των εν λόγω κοινοποιήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον εισαγωγέα/παρασκευαστή που τις υπέβαλε εκ μέρους σας. Κατά συνέπεια, εάν χρειαστεί να επικαιροποιήσετε την κοινοποιηθείσα ταξινόμηση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εισαγωγέα/παρασκευαστή.
 4. Υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης ή υποβολή επικαιροποίησης της κοινοποίησής σας
  • Αφού ετοιμάσετε το αρχείο σας με την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης μέσω IUCLID, μπορείτε να το υποβάλετε στον ECHA μέσω του REACH-IT. Πριν από την υποβολή του στον ECHA, μπορείτε να ελέγξετε τον φάκελό σας μέσω του Βοηθού Επικύρωσης (έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων). Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πρόσθετο εργαλείο IUCLID από τον δικτυακό τόπο του IUCLID.
  • Εάν χρησιμοποιήσατε τον επιγραμμικό φάκελο του REACH-IT, θα καθοδηγηθείτε μέσω των κειμένων βοήθειας της εφαρμογής για να υποβάλετε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης.

Το περιεχόμενο του δημόσιου ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης επικαιροποιείται σε τακτική βάση. Όλες οι νέες κοινοποιήσεις και οι επικαιροποιήσεις των ήδη υποβληθεισών κοινοποιήσεων περιλαμβάνονται σε κάθε επόμενη ανανέωση της βάσης δεδομένων.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποίηση των κοινοποιήσεων

Απαιτήσεις προσδιορισμού της επικαιροποίησης

Για την επιτυχή υποβολή επικαιροποίησης, η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ως επικαιροποίηση προγενέστερης επιτυχούς κοινοποίησης και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τον ακριβή αριθμό αναφοράς της κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε: ο αριθμός αναφοράς έχει την ακόλουθη μορφή 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • Τον αριθμό ΕΚ ή τον αριθμό καταλόγου που έχει δοθεί στην ουσία σας
 • Τον προηγούμενο αριθμό υποβολής (αφορά αποκλειστικά τις κοινοποιήσεις που υποβλήθηκαν στο IUCLID)
 • Αιτιολόγηση της επικαιροποίησης. (π.χ. αλλαγή στην ταξινόμηση και επισήμανση για λόγους συμμόρφωσης προς το άρθρο 41).

Ειδικές απαιτήσεις για τα διάφορα εργαλεία

Για την επικαιροποίηση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης απαιτείται:

 • Στο IUCLID: προσδιορισμός του υφιστάμενου αριθμού αναφοράς (αριθμός κοινοποίησης) στην ενότητα 1.3. Στην κεφαλίδα του φακέλου πρέπει επίσης να προσδιορίσετε τον αριθμό της προηγούμενης υποβολής, να σημειώσετετο το πλαίσιο «update» (επικαιροποίηση) και να προσδιορίσετε την αιτία επικαιροποίησης («update reason»).

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)