Χρήστης χημικών ουσιών

Χημικές ουσίες χρησιμοποιούν οι περισσότερες βιομηχανίες αλλά ακόμη και οι πιο μικρές επιχειρήσεις. Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες φέρουν επισήμανση με την οποία γνωστοποιούνται οι κίνδυνοι και βοηθούν στο να αποτρέπονται τα ατυχήματα . Παρέχονται επίσης δελτία δεδομένων ασφαλείας. 

Ίσως εφαρμόζετε ήδη ορθές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, είστε όμως ενήμεροι για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το νόμο; Όσο υψηλότερη είναι η επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος που χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερες είναι οι απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθείτε εσείς και ο προμηθευτής σας.

Πως χρησιμοποιείτε τις χημικές ουσίες;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις χημικές ουσίες με πολλούς τρόπους:

  • Με ανάμειξη για την παρασκευή νέων συνθέσεων και τη διάθεσή τους στην αγορά
  • Για την παρασκευή αντικειμένων (όπως ελαστικά αυτοκινήτων, χαρτί, έπιπλα, είδη ένδυσης)
  • Ως μέρος μιας διαδικασίας (όπως καθαρισμός, βαφή, λίπανση)
  • Σε μια υπηρεσία που παρέχετε (όπως στεγνό καθάρισμα, επισκευή αυτοκινήτων, κατασκευαστικά έργα, βάψιμο)  

Ως μεταγενέστερος χρήστης έχετε έναν σαφή ρόλο στην προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών ο οποίος ορίζεται στους κανονισμούς REACH και CLP. 

Είστεμεταγενέστερος χρήστης, εάν:

  • Είστε εγκατεστημένος εντός του ΕΟΧ, και
  • ο προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός μείγματος που χρησιμοποιείτε είναι επίσης εγκατεστημένος εντός του ΕΟΧ, και
  • χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές σας, όπως περιγράφονται ανωτέρω

Δεν είστε μεταγενέστερος χρήστης, όταν:

  • ο προμηθευτής μιας ουσίας που χρησιμοποιείτε είναι εγκατεστημένος εκτός του ΕΟΧ και δεν έχει ορίσει αποκλειστικό αντιπρόσωπο για να καταχωρίσει την ουσία και να εξασφαλίσει την πρόσβασή της στην αγορά της ΕΕ. Εάν ισχύει αυτή η περίπτωση, θεωρείστε εισαγωγέας
  • Αποθηκεύετε μόνο χημικές ουσίες και τις διαθέτετε στην αγορά (χωρίς αλλαγές στην σύστασή τους ή την συσκευασία τους). Σε αυτή την περίπτωση είστε διανομέας
  • Αγοράζετε ένα προϊόν και το χρησιμοποιείτε ο ίδιος εκτός βιομηχανικού / επαγγελματικού χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, είστε καταναλωτής

Τι πρέπει να κάνω;

Οι μεταγενέστεροι χρήστες δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης, αλλά πρέπει:

 

Ασφαλής χρήση χημικών ουσιών

Η ασφαλής χρήση χημικών ουσιών αποτελεί νομική ευθύνη όλων των εταιρειών που χειρίζονται χημικές ουσίες στις βιομηχανικές και επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας σας και την θέση σας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Πρέπει να εφαρμόζετε τις συνθήκες λειτουργίας καθώς και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία παρέχονται από τον προμηθευτή σας.

Πρέπει επίσης να ενημερώνετε τους προμηθευτές σας σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις χημικές ουσίες τους, ιδιαίτερα εάν οι χρήσεις σας δεν καλύπτονται από τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ή αν οι υποδείξεις ασφαλείας δεν είναι κατάλληλες.

 

Ασφαλής προμήθεια μειγμάτων

Αν αναμιγνύετε χημικές ουσίες σε μείγματα και τα διαθέτετε στην αγορά, φέρετε σοβαρή ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα με ασφάλεια.

Πρέπει να τους κοινοποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. Πρέπει επίσης να ταξινομείτε κάθε μείγμα πριν το διαθέτετε στην αγορά. Αν είναι επικίνδυνο, πρέπει να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη σήμανση ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

Σημαντικές αλλαγές έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015 – τα επικίνδυνα μείγματα που διαθέτετε στην αγορά πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του κανονισμού CLP.

Με την αποτελεσματική επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες σας, μπορείτε να συμβάλλετε ώστε να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

 

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα προϊόντα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο καθορίζονται

Τα βιοκτόνα προϊόντα είναι επικίνδυνα από τη φύση τους και μπορεί να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο για χρήση σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων. Ειδικές απαιτήσεις ισχύουν για την σήμανση και συσκευασία των βιοκτόνων προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Categories Display