Εκπληρώστε τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο απόφασης σχετικά με την αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων του ECHA. Μετά την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μήνες για την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην επιτροπή του REACH και την επακόλουθη διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή, περιλαμβανομένων των μεταφράσεων. Συνεπώς, η διαδικασία λήψης απόφασης διαρκεί κατά κανόνα πάνω από έξι μήνες.

Υποχρεώσεις μετά τη χορήγηση άδειας

Εάν η άδεια χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόκειται στους όρους που περιγράφονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας που υποβάλλεται με την αίτηση. Στην απόφαση αδειοδότησης της Επιτροπής ενδέχεται να προβλέπονται πρόσθετοι όροι. Μετά την παραλαβή της απόφασης της Επιτροπής, ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εξεύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων.

Κάτοχοι αδειών

Οι κάτοχοι αδειών οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους όρους της απόφασης. Οι κάτοχοι αδειών προγενέστερων σταδίων, δηλ. παρασκευαστές, εισαγωγείς ή αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό άδειας στην ετικέτα προτού διαθέσουν στην αγορά την ουσία ή το μείγμα που περιέχει την ουσία. Οι κάτοχοι αδειών προγενέστερων σταδίων πρέπει επίσης να επικαιροποιούν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ).

Μεταγενέστεροι χρήστες που καλύπτονται από την άδεια ενός φορέα προγενέστερου σταδίου

Οι μεταγενέστεροι χρήστες ουσίας του παραρτήματος XIV που καλύπτονται από φορέα προγενέστερου σταδίου πρέπει να συμμορφώνονται προς τους όρους της απόφασης και να κοινοποιούν στον ECHA τη χρήση της ουσίας τους εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία προμηθεύτηκαν την ουσία για πρώτη φορά. Ο ECHA τηρεί μητρώο των εν λόγω κοινοποιήσεων, τις παρέχει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και δημοσιεύει περιλήψεις αυτών στον διαδικτυακό του τόπο. Επίσης, οι μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τους κατόχους αδειών και τους προμηθευτές και να τους παρέχουν πληροφορίες για την πιθανή εκπόνηση έκθεσης επανεξέτασης. Σε περίπτωση που οι μεταγενέστεροι χρήστες πωλούν την ουσία σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, είτε υπό καθαρή μορφή (αφότου τις συσκευάσουν εκ νέου) είτε σε μείγμα, υποχρεούνται επίσης να διαβιβάζουν στους πελάτες τους τις πληροφορίες σχετικά με την άδεια (στο ΔΔΑ και στην ετικέτα).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)