Εγχειρίδια ePIC

Στόχος των εγχειριδίων για το εργαλείο ePIC είναι να βοηθήσουν τους χρήστες του κλάδου και τους χρήστες των αρχών να πλοηγηθούν στο σύστημα ΤΠ και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού PIC (κανονισμός (ΕΕ) 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων).

Το εγχειρίδιο χρήστη κλάδου για το ePIC παρέχει αναλυτική και επεξηγηματική υποστήριξη στους χρήστες του κλάδου για το πώς να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις εξαγωγών και αιτήματα για ειδικό αριθμό αναφοράς και πώς να εκτελούν συναφή καθήκοντα.

Τα εγχειρίδια ePIC για τις ορισθείσες εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθούν τους χρήστες των αρχών να μάθουν πώς να ελέγχουν τις γνωστοποιήσεις εξαγωγών και τις λοιπές αιτήσεις που υποβάλλουν οι χρήστες του κλάδου βάσει του κανονισμού PIC.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)