Διοικητικές επιβαρύνσεις

Με βάση τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη, όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχυριστεί ότι δικαιούται μείωση τέλους και έχει καταβάλει μειωμένο τέλος, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι πράγματι δικαιούται τη μείωση αυτή, ο ECHA επιβάλλει το υπόλοιπο του τέλους που ισχύει για την ορθή κατηγορία μεγέθους εταιρείας, καθώς και μια διοικητική επιβάρυνση η οποία έχει καθοριστεί βάσει της απόφασης MB/D/29/2010 του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση MB/21/2012/D του διοικητικού συμβουλίου και την απόφαση MB/14/2015 του διοικητικού συμβουλίου.

Οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι οι εξής:

Μέγεθος εταιρείας

Διοικητική επιβάρυνση

Μεγάλη (όχι ΜΜΕ)
Εάν μια μεγάλη (όχι ΜΜΕ) επιχείρηση ισχυριστεί λανθασμένα πως είναι ΜΜΕ

19.900 ευρώ ή 2,5 φορές το οικονομικό όφελος*, όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο 

Μεσαία
Εάν μια επιχείρηση μεσαίου μεγέθους ισχυριστεί λανθασμένα πως είναι μικρή ή πολύ μικρή εταιρεία

13.900 ευρώ ή 2,5 φορές το οικονομικό όφελος*, όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο 

Μικρή
Εάν μια μικρή επιχείρηση ισχυριστεί λανθασμένα πως είναι πολύ μικρή εταιρεία

7.960 ευρώ ή 2,5 φορές το οικονομικό όφελος*, όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο 

 

*Οικονομικό όφελος είναι η διαφορά μεταξύ των μειωμένων τελών ΜΜΕ που καταβλήθηκαν λανθασμένα και των τελών που ισχύουν για τη σωστή κατηγορία μεγέθους εταιρείας

Συμβουλευτείτε την ενότητα «Τι να κάνετε εάν υποδείξατε λανθασμένα την κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ» για να μάθετε:

Εικόνα

Πώς να αποφύγετε τη διοικητική επιβάρυνση σε περίπτωση που πληροφορήσατε λανθασμένα τον ECHA για το μέγεθος της επιχείρησης αλλά δεν έχετε ακόμη ειδοποιηθεί από τον ECHA να επιβεβαιώσετε την κατηγορία μεγέθους της εταιρείας σας ή της εταιρείας που αντιπροσωπεύετε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

 
Εικόνα
Πώς να επιτύχετε μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης κατά 50% σε περίπτωση που πληροφορήσατε λανθασμένα τον ECHA για το μέγεθος της επιχείρησης και έχετε ήδη ειδοποιηθεί από τον ECHA να επιβεβαιώσετε την κατηγορία μεγέθους της εταιρείας σας ή της εταιρείας που αντιπροσωπεύετε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

 

Τι να κάνετε εάν υποδείξατε λανθασμένα την κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ

 

 

 

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)