Επανεξετάστε την ταξινόμηση

Μην ξεχνάτε ότι η ταξινόμηση ενός μείγματος ίσως χρειαστεί αναθεώρηση για διάφορους λόγους.

 

Μεταβολές στην εναρμονισμένη ταξινόμηση των συστατικών ουσιών

Η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP μπορεί να τροποποιηθεί εάν νέες πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες και ελεγχθούν. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμηση του μείγματός σας. Αυτές οι μεταβολές στην εναρμονισμένη ταξινόμηση πρέπει να εγκριθούν μετά από μια μεταβατική περίοδο συνήθως δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, κατά την εξέταση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν στην ταξινόμηση, ενδέχεται να εντοπίσετε κάποιες πτυχές που βρίσκονται ακόμα υπό συζήτηση. Για παράδειγμα, έχει υποβληθεί μια πρόταση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης μιας ουσίας αλλά η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και δεν περιλαμβάνεται ακόμη στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP ή μια ουσία έχει πολλές διαφορετικές καταχωρίσεις στο ευρετήριο C&L και βρίσκεται υπό εξέλιξη ή προβλέπεται να διεξαχθεί διάλογος προκειμένου να συμφωνηθεί η ταξινόμηση. Αυτό υποδηλώνει ότι η ταξινόμηση της ουσίας ενδέχεται να τροποποιηθεί σύντομα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά, διαβάζοντας τις δημοσιευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού CLP (προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο), τις σχετικές καταχωρίσεις στο ευρετήριο C&L και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και επιστημονικών επιτροπών (ιδίως της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων του ECHA).

 

Μεταβολές στην ταξινόμηση που αναφέρει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προμηθευτή σας

Εάν ο προμηθευτής σας αλλάξει την ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος που χρησιμοποιείτε ή εισάγετε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναθεωρήσετε την ταξινόμηση του μείγματος αυτού.

 

Μεταβολές στο μείγμα

Όταν εφαρμόζεται μια μεταβολή σε ένα μείγμα, είτε από έναν τυποποιητή εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ είτε από τον εκτός ΕΕ/ΕΟΧ παρασκευαστή ενός εισαγόμενου μείγματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση. Μια αλλαγή ταξινόμησης μπορεί να οφείλεται στα εξής:

α.     Μεταβολή στη συγκέντρωση ενός ή περισσότερων από τα επικίνδυνα συστατικά (βλ. πίνακα 1.2 στο παράρτημα Ι του CLP).

β.    Μεταβολή στη σύσταση, που περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την προσθήκη ενός ή περισσότερων συστατικών.

γ.     Σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ παρτίδων, λόγω των οποίων ίσως χρειάζεται νέα αξιολόγηση της ταξινόμησης. Οι μικρές διακυμάνσεις δεν επηρεάζουν απαραιτήτως την ταξινόμηση. Αυτό επεξηγείται στην ενότητα 1.6.3.2.2 της καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP (αρχές παρεκβολής – ομαδοποίηση).

 

Νέες πληροφορίες για τις ουσίες

Η διαδικασία καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH επιβάλλει την εκτενή συλλογή και παραγωγή πληροφοριών πάνω στις ουσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι διαθέσιμες πληροφορίες και συνεπώς να απαιτείται πολλές φορές αναθεώρηση της ταξινόμησης και επισήμανσης των μειγμάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες.

 

Μεταβολές στα κριτήρια

Μεταβολή στην ταξινόμηση ενός μείγματος μπορεί να προκύψει και μετά από μεταβολές στη νομοθεσία, ιδίως στα κριτήρια ταξινόμησης κατόπιν προσαρμογής του κανονισμού CLP στην τεχνική πρόοδο. Τέτοιες μεταβολές στα κριτήρια CLP πρέπει να εγκριθούν μετά από μια μεταβατική περίοδο συνήθως δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή θα πρέπει να προσαρμόσετε την ταξινόμηση του μείγματός σας ανάλογα με το αποτέλεσμα της νέας αξιολόγησης αλλά και να επικαιροποιήσετε την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) το συντομότερο δυνατόν, φροντίστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν και τις μεταβολές στη νομοθεσία. Θα πρέπει επίσης να καθιερώσετε ένα σχέδιο ώστε να μπορείτε να αντιδράτε χωρίς καθυστέρηση σε κάθε νέα εξέλιξη που αφορά στην ταξινόμηση και την επισήμανση.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)