Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου

Πρέπει να προβαίνετε σε αξιολόγηση έκθεσης και χαρακτηρισμό κινδύνου για τις ουσίες που καταχωρίζονται σε ποσοτική κατηγορία άνω των δέκα τόνων ετησίως, εάν ταξινομούνται ως επικίνδυνες ή ως ουσίες που έχουν ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (ΑΒΤ) ιδιότητες ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (αΑαΒ) ιδιότητες.

 

Να καλύπτετε όλους τους κινδύνους στο πλαίσιο της αξιολόγησης έκθεσης και του χαρακτηρισμού κινδύνου
 • Η αξιολόγηση έκθεσης και ο χαρακτηρισμός κινδύνου πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των κινδύνων που προσδιορίστηκαν βάσει των τυπικών απαιτήσεων πληροφοριών και δεν θα πρέπει να περιορίζονται στους ταξινομημένους κινδύνους.
 • Οι προσδιοριζόμενοι κίνδυνοι βαίνουν πέραν των κινδύνων για τους οποίους απαιτείται ταξινόμηση και περιλαμβάνουν:
  • κινδύνους για τους οποίους δεν υφίστανται επί του παρόντος κριτήρια ταξινόμησης, αλλά για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις (συνήθως για το έδαφος και τα ιζήματα)·
  • κινδύνους που αφορούν παραμέτρους για τις οποίες υπάρχουν μεν κριτήρια ταξινόμησης, αλλά η δόση/συγκέντρωση που προκαλεί επιπτώσεις κατά τη δοκιμή είναι χαμηλότερη σε σχέση με το όριο ταξινόμησης και, ως εκ τούτου, η ουσία δεν ταξινομείται για την παράμετρο.

 

Να αναφέρετε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης έκθεσης και του χαρακτηρισμού κινδύνου που διενεργήσατε στην έκθεση χημικής ασφάλειας
 • Η έκθεση χημικής ασφάλειας (CSR) και το δελτίο δεδομένων ασφάλειας (SDS) πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με όλους τους προσδιοριζόμενους κινδύνους και όχι μόνο σχετικά με τους κινδύνους που οδηγούν σε ταξινόμηση βάσει του κανονισμού CLP.

 

Να αποτυπώνετε ρεαλιστικές χρήσεις και συνθήκες χρήσης στην έκθεση χημικής ασφάλειας
 • Να αναφέρετε όλες τις χρήσεις και τις πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες συνθήκες χρήσης.
 • Να βεβαιώνεστε ότι η περιγραφή της χρήσης είναι σαφής και συνεπής με τις χρήσεις της ουσίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
 • Όσον αφορά την αξιολόγηση περιβαλλοντικής έκθεσης, να βεβαιώνεστε ότι παρέχετε επαρκή επεξήγηση των συνθηκών χρήσης που οδηγούν στον εικαζόμενο ρυθμό έκλυσης της ουσίας στο περιβάλλον.
 • Εάν η ουσία σας είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική (ΑΒΤ), να παρουσιάζετε με σαφήνεια στην έκθεση χημικής ασφάλειας τον τρόπο με τον οποίο ελαχιστοποιείτε την έκλυσή της.
 • Κατά τον υπολογισμό του παράγωγου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις (DNEL) ή της προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς επιπτώσεις (PNEC), να αιτιολογείτε και να τεκμηριώνετε κάθε παρέκκλιση από τους προκαθορισμένους παράγοντες αξιολόγησης που παρουσιάζονται στα κεφάλαια R.8 και R.10 του εγγράφου καθοδήγησης του REACH με επιστημονικά επιχειρήματα που αφορούν ειδικά την ουσία σας.
 • Όταν χρησιμοποιείτε μοντέλο για την εκτίμηση της έκθεσης, να διασφαλίζετε ότι το εν λόγω μοντέλο εφαρμόζεται στην ουσία σας και να χρησιμοποιείτε κατάλληλες παραμέτρους μοντελοποίησης, αιτιολογώντας την επιλογή τους.
 • Να βεβαιώνεστε ότι τα σενάρια έκθεσης που χρησιμοποιείτε στην έκθεση χημικής ασφάλειας είναι διαφανή, συγκεκριμένα και εξαντλητικά όσον αφορά το πεδίο κάλυψής τους. Οι συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου πρέπει να παρέχονται με επαρκή βαθμό λεπτομέρειας και να διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση.
 • Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία της βαθμίδας 1 για τη μαζική παραγωγή σεναρίων έκθεσης με αυτοματοποιημένο τρόπο, διότι η ενέργεια αυτή μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε μη συναφείς ή παραπλανητικές συμβουλές διαχείρισης του κινδύνου στα σενάρια έκθεσης.

 

Να βεβαιώνεστε ότι η περιγραφή της χρήσης καλύπτει όλες τις χρήσεις της ουσίας
 • Να καλύπτετε όλες τις χρήσεις της ουσίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
 • Να υποβάλλετε συνοπτική γενική περιγραφή των προσδιοριζόμενων χρήσεων της ουσίας σας στην ενότητα 3.5 του IUCLID.
 • Να βεβαιώνεστε ότι οι σύντομοι τίτλοι των σεναρίων έκθεσης είναι συνεπείς με την περιγραφή χρήσης που παρέχεται στην ενότητα 3.5 του IUCLID, στο παράρτημα σεναρίων έκθεσης και στο σημείο 1.2 του εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφάλειας.

 

Να παρέχετε σχετικές, περιεκτικές και κατανοητές πληροφορίες χρήσης
 • Να περιγράφετε όλες τις πραγματικές σχετικές χρήσεις.
 • Να παρέχετε χαρακτηριστικές ονομασίες χρήσης, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση ορολογία που είναι εναρμονισμένη σε ολόκληρο τον κλάδο σας.
 • Να παρέχετε σύντομη επεξήγηση της διαδικασίας ή των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη χρήση. Να μην βασίζεστε μόνο σε τυπικές περιγραφικές παραμέτρους χρήσης, διότι είναι υπερβολικά γενικές και δεν διασφαλίζουν τη διαφανή ενημέρωση των αρχών και των πελατών για την ουσιαστική έννοια της χρήσης.
 • Εάν είστε καταχωρίζον μέλος, να βεβαιώνεστε ότι η περιγραφή χρήσης που περιλαμβάνει ο φάκελός σας στο IUCLID καλύπτει τη διαδικασία που επιθυμείτε να καταχωρίσετε. Μην αντιγράφετε απλώς την περιγραφή χρήσης από άλλους καταχωρίζοντες ή από τη γενική έκθεση χημικής ασφάλειας για την ουσία σας, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό ασυνεπειών.
 • Εάν καταχωρίζετε την ουσία ως ενδιάμεσο προϊόν, δεν θα πρέπει να αναφέρετε τυχόν καταναλωτικές χρήσεις, χρήσεις από επαγγελματίες εργαζομένους ή χρήσεις της ουσίας κατά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής ενός αντικειμένου, διότι οι χρήσεις αυτές δεν είναι συμβατές με την κατάσταση μιας ουσίας ως ενδιάμεσου προϊόντος.
 • Να επιλέγετε το κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης μεταξύ των χρήσεων ώστε να εξασφαλίζετε τη δυνατότητα γνωστοποίησης των πληροφοριών ασφάλειας στις ομάδες χρηστών με στοχευμένο τρόπο.
  • Ο υπερβολικά μικρός βαθμός διαφοροποίησης μπορεί να οδηγήσει σε πολύπλοκα και άκρως συντηρητικά σενάρια έκθεσης.
  • Ο υπερβολικά μεγάλος βαθμός διαφοροποίησης μπορεί να οδηγήσει στην επανάληψη ή την αναπαραγωγή των πληροφοριών του ίδιου γενικού σεναρίου έκθεσης.

 

Να περιγράφετε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης στην αξιολόγηση έκθεσης
 • Να προσδιορίζετε τις συνθήκες χρήσης διασφαλίζοντας τον έλεγχο των κινδύνων για κάθε περιγραφόμενη χρήση και να προβαίνετε σε προβλέψεις έκθεσης τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον υπό τις εν λόγω συνθήκες

 • Να χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση έκθεσης: ειδικές κατηγορίες έκλυσης στο περιβάλλον (SERC) για το περιβάλλον, ειδικοί συντελεστές έκθεσης των καταναλωτών (SCED) για τους καταναλωτές και χάρτες χρήσης, καθώς και τα σχετικά στοιχεία SPERC, SWED και SCED.

 

Να αξιοποιείτε τους χάρτες χρήσης
 • Οι χάρτες χρήσης καταρτίζονται σε τομεακό επίπεδο με στόχο την παροχή συνοπτικής περιγραφής των κύριων χρήσεων που αφορούν τον βιομηχανικό κλάδο. Μπορείτε, συνεπώς, να τους αξιοποιείτε στο πλαίσιο της καταχώρισής σας:
  • Για την κατάρτισή τους χρησιμοποιείται προσυμφωνημένο υπόδειγμα, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφότυπο Chesar (το εργαλείο του ECHA για την υποβολή στοιχείων και την αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας).
  • Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης οι οποίες αντικατοπτρίζουν σχετικές και ρεαλιστικές πληροφορίες: μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας (CSA) που διενεργείτε.
 • Υπενθυμίζεται ότι οι χρήσεις που δεν καλύπτονται από κανέναν χάρτη χρήσης εξακολουθούν να χρήζουν περιγραφής σύμφωνα με τις συνθήκες χρήσης και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)