Πώς να αλλάξετε το αναγνωριστικό της ουσίας σας

Ο ECHA παρέχει μία υπηρεσία για την αλλαγή των αναγνωριστικών χημικών των καταχωρημένων ουσιών σας.

Μπορείτε να ζητήσετε από τον ECHA να αλλάξει τα κύρια αναγνωριστικά της καταχώρησής σας, για παράδειγμα, τον αριθμό EC, αν η ουσία έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα. Μετά την αλλαγή των αναγνωριστικών χημικών ουσιών, τα δικαιώματά σας για παρασκευή και εισαγωγή δεν επηρεάζονται.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας για αλλαγή μέσω του διαδικτυακού εντύπου. Εάν η αλλαγή αφορά και επηρεάζει κοινή καταχώριση, ο κύριος καταχωρίζων πρέπει να επισυνάψει στο διαδικτυακό έντυπο "σχέδιο κοινής υποβολής" το οποίο καλύπτει όλες τις συμφωνίες των συν-καταχωριζόντων σχετικά με την προσαρμογή του αναγνωριστικού κωδικού ουσίας.

Αφού έχει παραληφθεί το αίτημα εξυπηρέτησης, ο ECHA ελέγχει αν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι μπορεί να παρασχεθεί η υπηρεσία, εκδίδει χρέωση υπηρεσιών σε κάθε καταχωρίζοντα, ανάλογα με τον αναμενόμενο φόρτο εργασίας.

Ο ECHA δεν θα επαληθεύσει τη συμμόρφωση των φακέλων καταχώρισης με τις απαιτήσεις πληροφοριών αναγνώρισης της ουσίας βάσει του κανονισμού REACH, ως μέρος αυτής της υπηρεσίας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν οι καταχωρήσεις σας επιλεγούν για έλεγχο συμμόρφωσης μετά την αλλαγή των αναγνωριστικών χημικών, ίσως βρεθούν μη συμμορφούμενες όσον αφορά την αναγνώριση της ουσίας.

Η ελάχιστη χρέωση είναι €300 για κάθε καταχωρίζοντα που ζητά τη διόρθωση ενός αναγνωριστικού ουσίας.  Η κλίμακα των τελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ECHA. Η προθεσμία για την πληρωμή του τιμολογίου είναι 30 ημέρες. Θα ενημερωθείτε επίσης αν η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία.

Όταν ο ECHA λάβει την πληρωμή, ενημερώνει τις πληροφορίες αναγνωριστικού στο REACH-IT. Ο κύριος καταχωρίζων και οι συν-καταχωρίζοντες ενημερώνονται όταν ολοκληρωθεί η εργασία μέσω του REACH-IT και παρέχεται μια εύλογη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί μια ενημερωμένη καταχώριση με τα σωστά αναγνωριστικά.

 

Related news

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)