Καταχώριση

Είστε υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ποσοτικές κατηγορίες, τις ιδιότητες και τις χρήσεις των ουσιών που παρασκευάζετε ή εισάγετε σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως. Υποβάλλετε τα στοιχεία αυτά στον ECHA υπό τη μορφή φακέλου καταχώρισης. Να λαμβάνετε υπόψη τις παρούσες συστάσεις κατά την προετοιμασία και την υποβολή της καταχώρισής σας.

 

Υποβάλετε πλήρη φάκελο καταχώρισης στον ECHA
 • Συμπεριλάβετε όλες τις πληροφορίες για την ουσία, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού REACH, και αποδείξτε ότι η ουσία χρησιμοποιείται με ασφαλή τρόπο.
 • Κατά περίπτωση, αξιολογήστε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ελέγχονται οι κίνδυνοι αυτοί.
 • Βεβαιωθείτε ότι καταχωρίζετε την ουσία σας στο πλαίσιο της σωστής κοινής υποβολής.
 • Υποβάλετε τις ορθές πληροφορίες προσδιορισμού της ουσίας:
  • Βασιστείτε στις πληροφορίες προσδιορισμού της ουσίας που σχετίζονται με τη δική σας επιχείρηση, όπως αναλυτικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ουσία σας εμπίπτει στο πεδίο των οριακών συνθέσεων της καταχωρισμένης ουσίας.
  • Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα υποδείγματα του IUCLID για την υποβολή πληροφοριών, όπως η περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής για τις ουσίες UVCB.
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Validation assistant» (βοηθός επικύρωσης) του IUCLID για να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αντίστοιχη ποσοτική κατηγορία στις κατάλληλες ενότητες του IUCLID.
 • Σημείωση: Ο βοηθός επικύρωσης δεν επιβεβαιώνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Ο ECHA μπορεί επίσης να ελέγξει μέρη του φακέλου σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο.
Υποβάλετε τα στοιχεία για την ενδιάμεση χρήση με ορθό τρόπο
 • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποδείξετε ότι η χρήση της ουσίας ανταποκρίνεται στον ορισμό της ενδιάμεσης χρήσης και πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού REACH.
 • Αποδείξτε ότι εφαρμόζονται αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ενδιάμεσου προϊόντος σας, ιδίως σε στάδια στα οποία αναμένεται ρήξη του προστατευτικού περιβλήματος.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)