Ταξινόμηση μείγματος

Ταξινόμηση μείγματος


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Είστε εισαγωγέας ή τυποποιητής μειγμάτων εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ;

Εάν ναι, τότε έχετε την ευθύνη για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία του μείγματος που διαθέτετε στην αγορά (δηλαδή των μειγμάτων που εισάγετε στην ΕΕ/στονΕΟΧ ή παρασκευάζετε για να διαθέσετε αλλού) όπως ορίζει ο κανονισμός CLP. Θα πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους του μείγματος που εισάγετε ή τυποποιείτε και θα πρέπει να τους γνωστοποιήσετε στους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού σας.

Οι διανομείς μειγμάτων έχουν επίσης υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού CLP, όπως π.χ. να φροντίσουν ώστε η επισήμανση και η συσκευασία να συνάδουν με τον κανονισμό CLP.

Αναλυτικότερη περιγραφή των ρόλων και των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού CLP παρέχεται στο κεφάλαιο 2 της εισαγωγικής καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό CLP. 

Υποστήριξη για την κατανόηση των καθηκόντων σας

Οι επόμενες σελίδες παρέχουν υποστήριξη σε όσους οφείλουν να ταξινομήσουν μείγματα έτσι ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις ταξινόμησης του κανονισμού CLP. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επισήμανση και τη συσκευασία στην καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται βασίζονται κατά κύριο λόγο στην καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP και στην καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία του ECHA, για τις οποίες επίσης παρέχονται σύνδεσμοι. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ιστοσελίδες αυτές μαζί με το μέρος 1 της καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP, και ιδίως το κεφάλαιο 1.6 που αφορά ειδικά στα μείγματα..

Παρέχονται επίσης σύνδεσμοι προς άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία της ταξινόμησης, σας συνιστούμε να αναλογιστείτε εάν η εταιρεία σας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ταξινόμηση των μειγμάτων ή εάν χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη, ιδίως όταν πρόκειται για πολυσύνθετα μείγματα.

Τα συστήματα λογισμικού που διατίθενται στο εμπόριο για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων ταξινόμησης και επισήμανσης του μείγματός σας και τη σύνταξη του SDS. Μην ξεχνάτε όμως ότι, ακόμα και εάν χρησιμοποιήσετε λογισμικό ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, παραμένετε εσείς υπεύθυνοι για την τελική ταξινόμηση του μείγματός σας.

Ταξινόμηση μείγματος