Έμπορος πολύ επικίνδυνων χημικών ουσιών

Εισάγετε χημικές ουσίες οι οποίες έχουν απαγορευτεί ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στην ΕΕ;

Πρόκειται για βιομηχανικά χημικά προϊόντα, προϊόντα φυτοπροστασίας ή βιοκτόνα εισαγόμενα στη μορφή ουσιών, μειγμάτων ή προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειάζεται να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Συναίνεσης Μετά από Ενημέρωση (ΣΜΕ). 

Εάν ναι, χρειάζεται να:

  • Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή επιτρέπεται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (π.χ. τον κανονισμό REACH, τον κανονισμό Βιοκτόνων Προϊόντων, τον Κανονισμό Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, την εθνική νομοθεσία, κλπ)
  • Δηλώνετε τις εισαγόμενες ποσότητες στην αρμόδια αρχή στην ΕΕ

Ελέγξετε αν η χημική ουσίας σας εμπίπτει στις Χημικές Ουσίες που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

Εξάγετε επίσης ουσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Εάν κάποια από τα βιομηχανικά χημικά προϊόντα σας, τα προϊόντα φυτοπροστασίας ή τα βιοκτόνα έχουν απαγορευτεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς περιορισμούς στην ΕΕ, είναι πολύ πιθανόν ότι εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού ΣΜΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώσετε τον ECHΑ σχετικά με την εξαγωγή τους (είτε ως ουσίες είτε ως μείγματα/προϊόντα) και σε ορισμένες περιπτώσεις να ληφθεί επίσης η συναίνεση μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ) της χώρας εισαγωγής. 

Ελέγξετε αν η χημική ουσίας σας εμπίπτει στις Χημικές Ουσίες που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

 

Categories Display