Εθνικά Γραφεία Υποστήριξης

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς BPR, CLP και REACH. Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης μπορούν να σας δώσουν συμβουλές στη γλώσσα σας και γνωρίζουν τις τοπικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για τη σωστή τήρηση αυτών των κανονισμών. Τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων παρατίθενται παρακάτω.