Εθνικά Γραφεία Υποστήριξης

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς BPR, CLP και REACH. Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης μπορούν να σας δώσουν συμβουλές στη γλώσσα σας και γνωρίζουν τις τοπικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για τη σωστή τήρηση αυτών των κανονισμών. Τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων παρατίθενται παρακάτω.

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

 Austria  Belgium  Bulgaria
 Croatia  Cyprus  Czech Republic
 Denmark  Estonia  Finland
 France  Germany  Greece
 Hungary  Iceland  Ireland
 Italy  Latvia  Liechtenstein
 Lithuania  Luxembourg  Malta
 Netherlands  Norway  Poland
 Portugal  Romania  Slovakia
 Slovenia  Spain  Sweden

 

Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

 Montenegro  Serbia  Switzerland
 Türkiye