Μοντέλα QSAR

Τα μοντέλα της σχέσης δομής-δραστικότητας (SAR) και της ποσοτικής σχέσης δομής-δραστικότητας (QSAR) –τα οποία αναφέρονται από κοινού ως (Q)SAR– είναι μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων των ενώσεων, καθώς και των ιδιοτήτων τους σε σχέση με την τύχη στο περιβάλλον, με βάση τις γνώσεις όσον αφορά τη χημική δομή τους. Τα εν λόγω μοντέλα διατίθενται δωρεάν ή ως εμπορικό λογισμικό.

Μέσω της χρήσης των (Q)SAR παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες που είναι συγκρίσιμες και επαρκούν για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πληροφοριών. Το (Q)SAR πρέπει να έχει επικυρωθεί επιστημονικά και η ουσία σας πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του μοντέλου. Όπως ισχύει και για κάθε άλλη μορφή δεδομένων, πρέπει να παρέχετε επαρκή τεκμηρίωση ώστε να είναι εφικτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Συμβουλές

  • Χρησιμοποιήστε τα (Q)SAR για φυσικοχημικές ιδιότητες και για ορισμένες ιδιότητες σχετικά με την περιβαλλοντική τοξικότητα και την τύχη της ουσίας στο περιβάλλον. Επί του παρόντος, τα (Q)SAR δεν είναι κατάλληλα για σύνθετες τοξικολογικές ιδιότητες, καθώς δεν ανταποκρίνονται στον σκοπό της ταξινόμησης και επισήμανσης ή της εκτίμησης κινδύνου.
  • Καταγράψτε αναλυτικά τα (Q)SAR σας στον φάκελο καταχώρισης χρησιμοποιώντας τους τυποποιημένους μορφότυπους που περιέχονται στη Διεθνή Βάση Δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών (IUCLID).
  • Συνιστάται η χρήση μοντέλων ταξινόμησης (με ερωτήσεις προβλέψεων που μπορούν να απαντηθούν με ναι/όχι) για ιδιότητες για τις οποίες το αποτέλεσμα της δοκιμής μπορεί να εκφραστεί υπό τη μορφή αυτή.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης επιπλέον παραμέτρων και συνδέστε δυνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Τα (Q)SAR μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα και να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο προσέγγισης του βάρους της απόδειξης.
  • Δημιουργήστε ένα αρχείο μελέτης για κάθε χημική δομή που υπόκειται σε πρόβλεψη βάσει (Q)SAR.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)