Υποστήριξη ανά κλάδο για τον προσδιορισμό των ουσιών

Ο ECHA συνεργάζεται στενά με ορισμένους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, με σκοπό να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των ουσιών για κανονιστικούς σκοπούς. Όπου απαιτείται, αυτό πραγματοποιείται εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ.

Κάτω από κάθε σύνδεσμο κλάδου δημοσιεύεται καθοδήγηση ανά κλάδο για τον προσδιορισμό ουσιών, μόλις αυτή καθίσταται διαθέσιμη. Η καθοδήγηση αυτή δεν είναι επίσημη καθοδήγηση του ECHA και δεν αντικαθιστά την Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP. Αντιθέτως, θα πρέπει να θεωρηθεί συμπληρωματική της επίσημης καθοδήγησης, δεδομένου ότι επεξηγεί αναλυτικότερα τις γενικές έννοιες. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια συνεπής προσέγγιση προσδιορισμού ουσιών ανά βιομηχανικό κλάδο.

Η ειδική για κάθε κλάδο καθοδήγηση, μαζί με την επίσημη καθοδήγηση του ECHA, μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε σωστά την ουσία σας και να επιτύχετε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των ουσιών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)