Πώς μπορείτε να χαρακτηρίσετε και να προσδιορίσετε την ουσία σας

Για τις περισσότερες διαδικασίες δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP και του κανονισμού για τα βιοκτόνα, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον φάκελό σας προκειμένου να προσδιορίσετε με σαφήνεια την ουσία:

  • Ονομασία ουσίας και σχετικά αναγνωριστικά. Αυτά θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, η ονομασία κατά IUPAC, ο αριθμός EINECS ή ELINCS ή ο αριθμός CAS.
  • Μοριακός και συντακτικός τύπος, εφόσον ισχύει.
  • Πληροφορίες για τη σύνθεση και την καθαρότητα της ουσίας.
  • Φασματικά δεδομένα και άλλες αναλυτικές πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητας και της σύνθεσης της ουσίας.

Ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τις μονοσύστατες ουσίες, τις πολυσυστατικές ουσίες και τις ουσίες UVCB περιγράφονται στο Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP.

Ο ECHA πρέπει να αποφανθεί ότι η ταυτότητα που αποδώσατε στην ουσία σας είναι σωστή. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η συμπερίληψη φασματογραφημάτων και χρωματογραφημάτων κατάλληλης ποιότητας, καθώς και άλλων αναλυτικών πληροφοριών στον φάκελό σας. Είναι σημαντικό τα φασματογραφήματα, χρωματογραφήματα και οι άλλες αναλυτικές πληροφορίες να αξιολογούνται πλήρως και η ερμηνεία τους να παρουσιάζεται στον φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης της ενότητας που αφορά την ταυτότητα ουσίας του φακέλου καταχώρισής σας δυνάμει του κανονισμού REACH, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο υποβολής δεδομένων 18: Τρόποι αναφοράς της ταυτότητας ουσιών στο IUCLID 5 για καταχώριση δυνάμει του REACH.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)