Πώς να δημιουργήσετε τον φάκελο καταχώρισής σας με το IUCLID

Στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικές ενέργειες για να δημιουργήσετε τον φάκελο καταχώρισής σας με το IUCLID.

 

1. Μεταφόρτωση και εγκατάσταση του IUCLID

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το IUCLID δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του IUCLID. Εάν είστε το μόνο πρόσωπο στην επιχείρησή σας που εργάζεται στον συγκεκριμένο φάκελο, είναι πιθανώς καλύτερο να χρησιμοποιείτε την έκδοση επιφάνειας εργασίας στον δικό σας υπολογιστή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την έκδοση διακομιστή, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας και να εργάζονται ταυτόχρονα στα ίδια δεδομένα του IUCLID.

 

2. Δημιουργία συνόλου δεδομένων ουσίας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε στο IUCLID είναι να δημιουργήσετε το δικό σας σύνολο δεδομένων ουσίας, ήτοι των δεδομένων διοικητικού χαρακτήρα και των επιστημονικών δεδομένων της ουσίας που καταχωρίζετε. Το σύνολο δεδομένων αποτελεί τη βάση για την καταχώρισή σας και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες, τη χρήση και την έκθεση της ουσίας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σύνολο δεδομένων οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο μέλλον, για παράδειγμα, εάν συλλέξετε νέες πληροφορίες για την ουσία σας.

Σε περίπτωση που στο σύνολο δεδομένων ουσίας περιλαμβάνονται τυχόν πληροφορίες οι οποίες δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν στον δικτυακό τόπο του ECHA, πρέπει να επισημάνετε τις εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιώντας ενδείξεις εμπιστευτικότητας. Κάθε αίτημα εμπιστευτικότητας πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Προτού συνεχίσετε, ελέγξτε την πληρότητα του συνόλου δεδομένων ουσίας που δημιουργήσατε εκτελώντας το πρόσθετο εργαλείο «Validation Assistant» (Βοηθός επικύρωσης) του IUCLID. Θα σας δείξει εάν το σύνολο δεδομένων σας είναι πλήρες ή εάν πρέπει να το προσαρμόσετε.

Ο Βοηθός επισημαίνει τα πεδία που πρέπει να προσέξετε περισσότερο. Για να υποβάλετε με επιτυχία τον φάκελό σας στον ECHA, θα πρέπει να διορθώσετε όλα τα σφάλματα που σας υποδεικνύουν οι έλεγχοι υποβολής. Σκοπός των ελέγχων ποιότητας είναι να σας βοηθούν να βελτιώνετε την ποιότητα των δεδομένων σας. Στο πλαίσιο των μελλοντικών επικαιροποιήσεων του IUCLID 6 θα εισαχθούν περισσότεροι έλεγχοι ποιότητας με σκοπό να σας βοηθήσουν να δημιουργείτε φακέλους υψηλής ποιότητας.

 

3. Δημιουργία φακέλου

Το αρχείο που υποβάλλετε στον ECHA για να καταχωρίσετε την ουσία σας ονομάζετε φάκελος. Ο φάκελος είναι αντίγραφο του συνόλου δεδομένων σας που προορίζεται μόνο για ανάγνωση και συνοδεύεται από πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα σχετικά με το είδος της καταχώρισης.

Κάνοντας δεξί κλικ στο σύνολο δεδομένων της ουσίας σας και επιλέγοντας «Create Dossier» (Δημιουργία φακέλου), ενεργοποιείται ο οδηγός δημιουργίας φακέλου ο οποίος θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τη διαδικασία.

Κατά τη δημιουργία του φακέλου καταχώρισης στο IUCLID, συνιστάται να προσέξετε τα εξής:

  • Submission type (Τύπος υποβολής): επιλέξτε τον ορθό τύπο υποβολής στον οδηγό δημιουργίας φακέλου: καταχωρίζετε ουσία για τυπικές χρήσεις (η ουσία χρησιμοποιείται υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα) για την οποία ισχύουν οι τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών; Η καταχώρισή σας καλύπτει ουσία μόνο για ενδιάμεσες χρήσεις (η ουσία χρησιμοποιείται για την παρασκευή άλλης ουσίας); Είστε κύριος καταχωρίζων ή μέλος;
  • Administrative information (Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα): μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ώστε ορισμένες πληροφορίες, όπως η ποσοτική κατηγορία ή ο αριθμός καταχώρισης, να θεωρηθούν εμπιστευτικού χαρακτήρα.
  • Εάν δικαιούστε να μην καταβάλετε τέλος για φακέλους 1-10 τόνων ετησίως, πρέπει να το υποδείξετε και εδώ. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει εάν παράσχετε εκουσίως τις τυπικές πληροφορίες για την ουσία σας, παρά το ότι θα μπορούσατε να προβείτε σε καταχώριση παρέχοντας μειωμένο σύνολο πληροφοριών.
  • Name your dossier (Ονομάστε τον φάκελό σας): στο πεδίο των πρόσθετων πληροφοριών διοικητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να παράσχετε ένα όνομα για τον φάκελό σας. Το όνομα θα πρέπει να σας παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίζετε με ευκολία τον φάκελο στο σύστημά σας. Μην χρησιμοποιείτε στο όνομα πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, διότι θα είναι ορατό από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον φάκελο.

 

4. Επανεξέταση του φακέλου

Αφότου καταχωρίσετε όλες τις πληροφορίες στον φάκελό σας, μπορείτε να τον επανεξετάσετε. Εν συνεχεία, ελέγξτε και πάλι τον φάκελο με τον Βοηθό επικύρωσης. Ακόμη και εάν ο Βοηθός επικύρωσης δεν εντόπισε σφάλματα κατά τον έλεγχο του συνόλου δεδομένων της ουσίας, είναι σημαντικό να τον χρησιμοποιήσετε ξανά για να διενεργήσετε έλεγχο του τελικού φακέλου, διότι κατά τη δημιουργία του φακέλου ενδέχεται να έχετε προσθέσει ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα ως προς την πληρότητα του φακέλου.

 

5. Εκτελέστε την προεπισκόπηση δημοσιοποίησης για να δείτε τον φάκελο όπως θα δημοσιοποιηθεί επιγραμμικά

Παρότι, βάσει της νομοθεσίας, μεγάλα τμήματα των φακέλων καταχώρισης δημοσιοποιούνται, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ώστε ορισμένες πληροφορίες να θεωρηθούν εμπιστευτικού χαρακτήρα. Με το πρόσθετο εργαλείο της προεπισκόπησης δημοσιοποίησης μπορείτε να ελέγχετε εκ των προτέρων το τι θα δημοσιοποιηθεί με βάση τα αιτήματα εμπιστευτικότητας που έχετε περιλάβει στον φάκελο.

Ο ECHA θα ελέγχει τα αιτήματα εμπιστευτικότητας που έχετε συμπεριλάβει στον φάκελο. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, σας παρέχεται η ευκαιρία να βελτιώσετε την αιτιολόγηση του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που ένα αίτημα εμπιστευτικότητας δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, οι σχετικές πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται.

 

6. Εξαγωγή και υποβολή του φακέλου

Εφόσον είστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα στον φάκελο που δημιουργήσατε στο IUCLID, εξάγετέ τον πρώτα στον υπολογιστή σας και, εν συνεχεία, υποβάλετέ τον στον ECHA μέσω του REACH-IT.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)