Συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες

Συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες

Συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες

Όλοι οι καταχωρίζοντες βάσει του κανονισμού REACH πρέπει να επανεξετάζουν προδραστικά και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες στον φάκελό τους καταχώρισης και ενθαρρύνονται να βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνάφεια των περιλαμβανόμενων δεδομένων. Οι ακόλουθες συστάσεις βασίζονται στις διαπιστώσεις των δραστηριοτήτων αξιολόγησης.