ePIC – Σύστημα ΤΠ για τη συναίνεση μετά από ενημέρωση

Ο κανονισμός σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση [κανονισμός (ΕΕ) 649/2012 (PIC)] ρυθμίζει την εισαγωγή και την εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων και προβλέπει υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν τα συγκεκριμένα χημικά προϊόντα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Ο νέος κανονισμός PIC άρχισε να εφαρμόζεται την 1 Μαρτίου 2014. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ο ECHA έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη της εκτέλεσης των διοικητικών και τεχνικών καθηκόντων που απορρέουν από τον νέο κανονισμό και θα παρέχει επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση στον κλάδο, στις ορισθείσες εθνικές αρχές (DNA) της ΕΕ και τρίτων χωρών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ePIC είναι το εργαλείο ΤΠ που δημιούργησε και διατηρεί ο ECHA με σκοπό να εξασφαλίσει την ύπαρξη των κατάλληλων συστημάτων ΤΠ για την υποστήριξη της εφαρμογής των απαιτήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού PIC. Το ePIC παρέχει τρεις τύπους διεπαφής, μία για τους χρήστες του κλάδου, μία για τους χρήστες των αρχών (ECHA, DNA και Επιτροπή) και μία για τους τελωνειακούς υπαλλήλους. Το σύστημα επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών του κλάδου, των χρηστών των αρχών και των χρηστών των τελωνειακών αρχών.

 

Διεπαφή κλάδου

Η διεπαφή κλάδου του ePIC προορίζεται για τους χρήστες του κλάδου και τους παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνούν με ασφάλεια και να ανταλλάσσουν δεδομένα με τους χρήστες των αρχών. Αφού συνδεθούν στην εφαρμογή ePIC, οι χρήστες του κλάδου έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Υποβολή κοινοποιήσεων εξαγωγών: το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία και υποβολή κοινοποιήσεων εξαγωγών για χημικές ουσίες και μείγματα/αντικείμενα επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο, ανάλογα με τον τύπο των εξαγωγών. Μόλις ετοιμαστεί η κοινοποίηση, παρέχεται η δυνατότητα προβολής της στην ιστοσελίδα επιβεβαίωσης, στην οποία παρατίθενται συνοπτικά όλες οι προηγουμένως παρασχεθείσες πληροφορίες. Μετά την οριστικοποίησή της, η κοινοποίηση εξαγωγών μπορεί να αποσταλεί μέσω του συστήματος στην οικεία DNA. Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση χρήζει διορθώσεων μετά την υποβολή της, η οικεία DNA (ή ο ECHA) μπορεί να επιστρέψει την κοινοποίηση, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της διεπαφής του κλάδου προς επεξεργασία και επακόλουθη εκ νέου υποβολή (εφόσον υπάρχει το χρονικό περιθώριο).
  • Υποβολή ειδικών αιτημάτων RIN (αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς) (μεμονωμένων και μαζικών): ανάλογα με την περίπτωση, ο κλάδος μπορεί να υποβάλλει ειδικά αιτήματα RIN. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά την εξαγωγή μεγάλου αριθμού χημικών προϊόντων σε μία ή περισσότερες χώρες ή ενός χημικού προϊόντος σε αρκετές χώρες, παρέχεται η δυνατότητα μαζικής υποβολής. Για κάθε περίπτωση θα δημιουργείται ένας RIN, ενώ η αντίστοιχη DNA θα διαχειρίζεται κάθε αίτημα ξεχωριστά.
  • Υποβολή αιτήματος απαλλαγής: εφόσον επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 7 του κανονισμού PIC, οι χρήστες του κλάδου μπορούν να υποβάλουν αίτημα απαλλαγής, αφού αναζητήσουν την οικεία κοινοποίηση και επιλέξουν «Propose a waiver» (Υποβολή πρότασης απαλλαγής).
  • Διαχείριση μειγμάτων και αντικειμένων πριν από την κοινοποίηση εξαγωγής: η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων μειγμάτων και αντικειμένων. Μετά τη δημιουργία τους, τα εν λόγω μείγματα και αντικείμενα μπορούν να επιλεγούν στο έντυπο κοινοποίησης εξαγωγών και οι αντίστοιχες πληροφορίες θα ανακτηθούν αυτόματα και θα αποτυπωθούν στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου κοινοποίησης εξαγωγών.

Μέσω της εν λόγω διεπαφής, οι χρήστες του κλάδου μπορούν επίσης να προβάλλουν και να επικαιροποιούν τα δικά τους δεδομένα, καθώς και να παρακολουθούν τις κοινοποιήσεις τους. Μπορούν, επίσης, να αποστέλλουν μηνύματα στις DNA τους (σχετικά με συγκεκριμένη υποβολή) και να ελέγχουν την κατάσταση των κοινοποιήσεων και των ειδικών αιτημάτων RIN που έχουν υποβάλει.

 

Διεπαφή αρχών

Η διεπαφή αρχών του ePIC προορίζεται για τους χρήστες αρχών και υποστηρίζει την καθημερινή εργασία στο πλαίσιο της ρυθμιστικής διαδικασίας. Όταν οι χρήστες αρχών συνδεθούν στην εφαρμογή ePIC, εμφανίζεται η αρχική σελίδα όπου υπάρχουν σύνδεσμοι «To do Actions» (Ενέργειες προς εκτέλεση) (ομαδοποιημένες ανά κατηγορία) που διευκολύνουν την πρόσβαση στα καθήκοντα και τις εκκρεμούσες ενέργειες.

Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες αρχών τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Έλεγχος και παρακολούθηση των καθηκόντων που είναι σε εκκρεμότητα: ο κατάλογος των καθηκόντων σε εκκρεμότητα διατίθεται στην αρχική σελίδα της διεπαφής αρχών του ePIC. Πέραν του εν λόγω προκαθορισμένου καταλόγου καθηκόντων, παρέχεται η δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης μέσω των κριτηρίων αναζήτησης με φίλτρα. Ο κατάλογος καθηκόντων παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες προς εκτέλεση, τα χημικά προϊόντα που καλύπτει το καθήκον, τη χώρα εισαγωγής και την προθεσμία ολοκλήρωσης του καθήκοντος. Τα καθήκοντα των οποίων η προθεσμία ολοκλήρωσης πλησιάζει προς τη λήξη της επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα, ενώ τα καθήκοντα για τα οποία η εν λόγω προθεσμία έχει παρέλθει επισημαίνονται με κόκκινο.
  • Εκτέλεση και ολοκλήρωση καθηκόντων: στην ενότητα που αφορά το καθήκον περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία της κοινοποίησης, ήτοι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το καθήκον και το αίτημα. Διατίθεται ιστορικό της υποβολής στο οποίο παρατίθενται τα συμβάντα στο πλαίσιο του κύκλου ζωής της υπόθεσης. Υπάρχει τμήμα μηνυμάτων, διαθέσιμο στον χρήστη όπου περιλαμβάνονται όλα τα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί σχετικά με την υπόθεση. Εφόσον ο χρήστης αναλάβει το καθήκον, μπορεί να το εκτελέσει και να το ολοκληρώσει επιλέγοντας την κατάλληλη ενέργεια από το «Task Action Menu» (Μενού ενεργειών καθήκοντος).
  • Αίτημα πρόσθετων πληροφοριών/διορθώσεων από τους κλάδους: σε περίπτωση που χρήστες αρχών διαπιστώσουν ότι ορισμένες πληροφορίες λείπουν και/ή απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τους χρήστες του κλάδου να τροποποιήσουν τα αιτήματά τους ή να τα συμπληρώσουν με πρόσθετα δεδομένα. Το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες αρχών να περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση μήνυμα στο οποίο διευκρινίζονται οι απαιτούμενες αλλαγές.

 

Διεπαφή τελωνείων

Η διεπαφή τελωνείων του ePIC προορίζεται για τελωνειακούς υπαλλήλους και τους παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να διενεργούν έρευνες επί συγκεκριμένων υποθέσεων (με βάση τη θετική αντιστοίχιση ενός RIN και μιας χώρας εισαγωγής) και να ελέγχουν το εάν επιτρέπονται οι εξαγωγές σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και να λαμβάνουν άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες εξαγωγές.

Categories Display