Διανομέας

Ο νόμος αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζετε μεταξύ των κατασκευαστών και των πελατών, καθιστώντας δυνατή την επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια των χημικών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενεργή συμμετοχή σας απαιτείται για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των χημικών ουσιών. 

Βάσει των κανονισμών REACH και CLP, θεωρείστε διανομέας εάν προμηθεύετε μια χημική ουσία ή μείγμα εντός του ΕΟΧ, την αποθηκεύετε και κατόπιν την διαθέτετε στην αγορά για λογαριασμό τρίτου(επίσης με το δικό σας εμπορικό σήμα, χωρίς αλλαγή της χημικής του σύνθεσης με οποιοδήποτε τρόπο.

Για παράδειγμα, οι πωλητές λιανικής και χονδρικής θεωρούνται διανομείς με βάση τους κανονισμούς REACH και CLP. 

Δεν θεωρείστε διανομέας, όταν:

  • Αγοράζετε χημικές ουσίες από χώρες εκτός του ΕΟΧ και τις διαθέτετε κατευθείαν στην αγορά του ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, είστε εισαγωγέας
  • Αγοράζετε χημικές ουσίες εντός του ΕΟΧ και τις αναμιγνύετε με άλλες χημικές ουσίες, τις αραιώνετε ή (ανα)πληρώνετε δοχεία, πριν τα προμηθεύσετε σε άλλους. Σε αυτή την περίπτωση είστε μεταγενέστερος χρήστης

Τι πρέπει να κάνω;

Η κοινοποίηση πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι η κύρια ευθύνη σας. 
 
Την ίδια ευθύνη έχουν όλοι οι προμηθευτές των ουσιών, των μειγμάτων και των αντικειμένων - κατασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστεροι χρήστες και διανομείς.

 

 

Αν πουλάτε σε βιομηχανικούς χρήστες ή επαγγελματίες

Πρέπει να κοινοποιείτε τις πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με την επικινδυνότητα και τους κινδύνους από τις χημικές ουσίες που διανέμετε:

Φορείς που έπονται στην αλυσίδα εφοδιασμού

Το κύριο μέσο κοινοποίησης των πληροφοριών είναι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει σενάρια έκθεσης για κάθε προσδιοριζόμενη χρήση.

Στην περίπτωση μιας επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος

  • Πρέπει να παρέχετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και να εξασφαλίζετε ότι αυτό παρέχεται στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία, για παράδειγμα, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια ή τη διάθεση των αποβλήτων
  • Βεβαιωθείτε ότι η επικίνδυνη ουσία ή το μείγμα φέρει επισήμανση και είναι συσκευασμένο σωστά

Αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού CLP. Σημαντικές αλλαγές εισήχθησαν από την 1η Ιουνίου 2015, στις οποίες περιλαμβάνονται νέα εικονογράμματα και δηλώσεις επικινδυνότητας.

Μάθετε περισσότερα από την Εισαγωγική Καθοδήγηση στον κανονισμό CLP.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επισήμανση και η συσκευασία των βιοκτόνων προϊόντων και αντικειμένων που υφίστανται επεξεργασία με βιοκτόνα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού CLP και άλλες ειδικές απαιτήσεις.

Για τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Πρόκειται για ουσίες που προσδιορίζονται με βάση τον κανονισμό REACH οι οποίες έχουν σοβαρές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Έχετε το καθήκον να παρέχετε στους πελάτες σας επαρκείς πληροφορίες που θα καθιστούν ασφαλή τη χρήση της ουσίας, γνωστοποιώντας τουλάχιστον το όνομα της επικίνδυνης ουσίας.

Φορείς που προηγούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού

Οι πελάτες σας πρέπει να σας παρέχουν πληροφορίες τις οποίες θα διαβιβάζετε στους προμηθευτές σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν:

  • Νέα στοιχεία σχετικά με επικίνδυνες ιδιότητες των ουσιών ή των μειγμάτων
  • Πληροφορίες, με τις οποίες ενδέχεται να καθίστανται ακατάλληλα τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που προβλέπονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας
  • Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν την ουσία, ώστε η χρήση της να μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν στον φάκελο καταχώρισης για την ουσία

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βοηθήσετε τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ουσίες τους και να καταχωρίσουν ορισμένες ή όλες τις χρήσεις που τους έχετε γνωστοποιήσει.

Οι πελάτες σας θα μπορούν στη συνέχεια να λάβουν τις πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιούν για να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς REACH και CLP.

 

Αν πουλάτε σε καταναλωτές

Βεβαιωθείτε ότι τα επικίνδυνα προϊόντα φέρουν επισήμανση και είναι συσκευασμένα σωστά

Όταν ένα προϊόν (μια χημική ουσία ή μείγμα), προσδιορίζεται ως επικίνδυνο, πρέπει να φέρει επισήμανση και να είναι συσκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού CLP.

Αυτό είναι ευθύνη των παρασκευαστών, των τυποποιητών, των εισαγωγέων και των διανομέων. Αν αλλάξετε την επισήμανση ή την συσκευασία τέτοιων προϊόντων για να συμπεριλάβετε το δικό σας εμπορικό σήμα, φέρετε και εσείς την ίδια ευθύνη.

Ως προμηθευτής επικίνδυνων προϊόντων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα φέρουν την κατάλληλη επισήμανση και είναι συσκευασμένα σωστά. Η επισήμανση πρέπει να περιέχει:

  • Τις πληροφορίες επικινδυνότητας στην απαιτούμενη εθνική γλώσσα (ή γλώσσες)
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή στην ΕΕ
  • Τα νέα εικονογράμματα επικινδυνότητας, προειδοποιητικές λέξεις, δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τα οποία είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κανονισμό CLP

Έως την 1η Ιουνίου 2017, μπορείτε να πουλάτε μείγματα επισημασμένα με βάση την προηγούμενη νομοθεσία, εφόσον μπορείτε να αποδείξετε ότι βρίσκονταν στην αλυσίδα εφοδιασμού πριν από την νόμιμη προθεσμία για την μετάβαση, την 1η Ιουνίου 2015.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας για τα κατεργασμένα αντικείμενα οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό για τα βιοκτόνα.

Παροχή απάντησης στα αιτήματα των καταναλωτών

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα με βάση τον κανονισμό REACH και τον Κανονισμό για τα Βιοκτόνα να ρωτούν αν τα αντικείμενα που τους πουλάτε περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία όταν υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη συγκέντρωση. Αυτό ισχύει επίσης και για τα αντικείμενα που έχουν υποστεί κατεργασία με βιοκτόνα.

Έχετε υποχρέωση να απαντήσετε στο αίτημά τους δωρεάν εντός 45 ημερών. Πρέπει να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες και συμβουλές για τον τρόπο χρήσης του αντικειμένου με ασφάλεια ή πληροφορίες σχετικά με την κατεργασία του αντικειμένου με βιοκτόνο. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να χρειάζεστε.

Συνήθη παραδείγματα προϊόντων για τα οποία συχνά οι καταναλωτές κάνουν χρήση του "δικαιώματος ερώτησης" είναι τα είδη ένδυσης, τα έπιπλα, ο οικιακός εξοπλισμός, ο αθλητικός εξοπλισμός ή άλλα είδη καθημερινής χρήσης.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ποιες χημικές ουσίες αποθηκεύετε και προμηθεύετε

Πριν διαθέσετε στην αγορά μια ουσία, ένα μείγμα ή ένα αντικείμενο, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι είναι νόμιμο στην αγορά του ΕΟΧ. Ελέγξτε αν συμμορφώνεται με τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα ‘Παρασκευαστής" ή "Εισαγωγέας" και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display