Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εντοπίστε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε όλες τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες για το ίδιο το μείγμα και τις επιμέρους ουσίες του μείγματος, όπως απαιτείται. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, για ορισμένους κινδύνους, η ταξινόμηση βασίζεται πάντοτε στις επιμέρους ουσίες ενός μείγματος. Θα πρέπει συνεπώς να έχετε σαφή εικόνα των κινδύνων των ουσιών στο μείγμα σας. Η κύρια πηγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι οι προμηθευτές σας.

 

Ποιές θα πρέπει να θεωρείτε πηγές «όλων των διαθέσιμων πληροφοριών»;
 • Όλες τις πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία σας πάνω στο μείγμα και στις ουσίες του μείγματος.
 • Επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή πληροφορίες ασφάλειας σε άλλη μορφή, που παρέχονται από τον ή τους προμηθευτές σας για το εισαγόμενο μείγμα ή για τις ουσίες ή/και τα μείγματα που θα συμπεριληφθούν σε ένα τυποποιημένο μείγμα.
 • Ταξινόμηση από τον προμηθευτή σας βάσει της νομοθεσίας περί μεταφορών.
  • Η ύπαρξη ταξινόμησης για σκοπούς μεταφοράς σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - κανονισμοί υποδείγματος, ή σύμφωνα με τους κανονισμούς υποδείγματος για τις οδικές (ADR), σιδηροδρομικές (RID), μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (ADN), αεροπορικές (ICAO TI) ή θαλάσσιες (IMDG) μεταφορές, μπορεί να υποδείξει την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης των κινδύνων της ουσίας ή του μείγματος.
  • Παρότι τα κριτήρια ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση για σκοπούς μεταφοράς και για τους σκοπούς του κανονισμού CLP είναι όμοια σε μεγάλο βαθμό, οι κανονισμοί μεταφορών έχουν διαφορετικό αντικείμενο και η ταξινόμηση για σκοπούς μεταφορών δεν καλύπτει απαραιτήτως όλους τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζει ένα μείγμα.
 • Το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης στον δικτυακό τόπο του ECHA, που περιέχει:
  • Ταξινομήσεις ουσιών εναρμονισμένες σε επίπεδο ΕΕ (πίνακας 3.1 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP). Η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας είναι νομικώς δεσμευτική εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ταξινόμηση ενός μείγματος που περιέχει μια τέτοια ουσία.
  • Ταξινομήσεις ουσιών, όπως αυτές παρέχονται από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς στις κοινοποιήσεις C&L ή στους φακέλους καταχώρισης. Μια τέτοια καταχώριση περιλαμβάνει τυχόν σχετικές εναρμονισμένες ταξινομήσεις, καθώς και αυτοταξινόμησεις κινδύνων που δεν καλύπτονται από την εναρμονισμένη ταξινόμηση.
 • Τη δημόσια βάση δεδομένων του ECHA με πληροφορίες πάνω στις καταχωρισμένες ουσίες. Η πρόσβαση σε αυτή μπορεί να γίνει από το πεδίο «Αναζήτηση χημικών προϊόντων» στη σελίδα «Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα» του δικτυακού τόπου του ECHA.
 • Επιπλέον πηγές, π.χ. το eCHEMPortal του ΟΟΣΑ και άλλες πηγές που παρατίθενται στο κεφάλαιο 10 της εισαγωγικής καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό CLP.
 • Γνώμες διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών επιστημονικών επιτροπών (ιδίως της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων του ECHA) ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο του ECHA θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη ως νέα επιστημονικά στοιχεία.

 

Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να αποφασίσετε εάν κάποιο μείγμα μπορεί να παρουσιάσει φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον;

Στις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να παραθέσετε για κάθε ουσία του μείγματος περιλαμβάνονται τα εξής:

α.     προσδιορισμός της ουσίας 

β.    συγκέντρωση της ουσίας στο μείγμα

γ.     ταξινόμηση και τυχόν εκχωρημένα ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL) ή πολλαπλασιαστικοί συντελεστές (συντελεστές M)

δ.    λεπτομερή στοιχεία για τυχόν προσμείξεις και πρόσθετα στην ουσία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας, της ταξινόμησης και της συγκέντρωσής τους, πιθανόν να είναι σχετικά. Κατά κανόνα, οι ουσίες που απαντούν σε συγκέντρωση 0,1% ή μεγαλύτερη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά η συγκέντρωση που θα θεωρηθεί σημαντική εξαρτάται τελικά από την τάξη κινδύνου και από την ουσία.

Εάν κάποιο συστατικό του μείγματος είναι και το ίδιο μείγμα, τότε θα χρειαστεί να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις ουσίες αυτού του συστατικού μείγματος, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης, της ταξινόμησης και τυχόν σχετικών ορίων SCL και συντελεστών Μ.

Ο κανονισμός CLP απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη «όλα τα διαθέσιμα» δεδομένα και πληροφορίες κατά τον καθορισμό της ταξινόμησης.

 

Τι είδους ειδικές πληροφορίες ενδέχεται να χρειαστείτε;

Ειδικές πληροφορίες είναι π.χ. τα δεδομένα από δοκιμές πάνω στο ίδιο το μείγμα ή πάνω στις ουσίες του μείγματος, σε μορφή:

 • εκθέσεων μελετών
 • περιλήψεων μελετών
 • σχετικών παραμέτρων από δεδομένα δοκιμών (π.χ. τιμές εκτιμήσεων οξείας τοξικότητας)

 

Τι είναι τα όρια συγκέντρωσης και οι συντελεστές Μ;

Ένα όριο συγκέντρωσης είναι η ελάχιστη συγκέντρωση μιας μεμονωμένης ουσίας που συνεπάγεται την ταξινόμηση ενός μείγματος ή το άθροισμα των συγκεντρώσεων σημαντικών ουσιών όταν οι επιδράσεις πολλών ουσιών είναι προσθετικές.

Τα όρια συγκέντρωσης μπορεί να ισχύουν γενικά για μια τάξη, διαφοροποίηση ή κατηγορία κινδύνου (γενικό όριο συγκέντρωσης, GCL) ή μπορεί να είναι ειδικά για μια ορισμένη ουσία (ειδικό όριο συγκέντρωσης, SCL). Ένα SCL μπορεί να αποδοθεί σε μια ουσία ανάλογα με την ισχύ της, προκειμένου να ρυθμιστεί ακριβέστερα η συνεισφορά της στην ταξινόμηση ενός μείγματος. Η έννοια του SCL εφαρμόζεται κυρίως στους κινδύνους για την υγεία. Τα SCL έχουν προτεραιότητα έναντι των GCL.

Για την τάξη κινδύνου «Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον», χρησιμοποιείται η έννοια των πολλαπλασιαστικών συντελεστών (συντελεστές Μ) αντί για τα SCL. Οι συντελεστές Μ καθιερώθηκαν με σκοπό να αυξηθεί η στάθμιση των ουσιών που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον (κατηγορίες «οξεία 1» ή «χρόνια 1») κατά την ταξινόμηση μειγμάτων. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστεί η ταξινόμηση ενός μείγματος στο οποίο περιέχονται τέτοιες ουσίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. κεφάλαιο 1.5 της καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP.

Εντοπίστε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1