Προμηθευτής ή χρήστης βιοκτόνων

Εάν προμηθεύετε ή χρησιμοποιείτε δραστικές ουσίες ή προϊόντα βιοκτόνα στον ΕΟΧ, χρειάζεται να γνωρίζετε την νομοθεσία της ΕΕ για τα βιοκτόνα. Η εν λόγω νομοθεσία εξασφαλίζει ότι ο ενδεχόμενος κίνδυνος βλάβης προκαλούμενης από τα βιοκτόνα εξισορροπείται από τα αναμενόμενα οφέλη τους.

Ο νόμος ισχύει για 22 διαφορετικούς τύπους προϊόντων, που ανήκουν σε τέσσερις κύριες ομάδες:

 • Απολυμαντικά για οικιακή και βιομηχανική χρήση
 • Συντηρητικά για βιομηχανοποιημένα και φυσικά προϊόντα
 • Προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών
 • Άλλα εξειδικευμένα βιοκτόνα προϊόντα, για παράδειγμα, αντιρρυπαντικά προϊόντα

Καλύπτει επίσης ουσίες, μείγματα και προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή έχουν σκοπίμως ενσωματωθεί σε ένα ή περισσότερα βιοκτόνα προϊόντα.

Τι πρέπει να κάνω;

Εξαρτάται από το τι κατασκευάζετε, τι προμηθεύετε ή τι χρησιμοποιείτε -δραστική ουσία, βιοκτόνο προϊόν ή αντικείμενο που έχει υποστεί επεξεργασία με βιοκτόνα.

Η πρόσβαση στην αγορά βασίζεται σε μια διαδικασία δύο βημάτων:

 • Η δραστική ουσία η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα βιοκτόνο προϊόν ή για την κατεργασία ενός αντικειμένου πρέπει να εγκριθεί (να αξιολογηθεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της) για τον σχετικό τύπο προϊόντος σε επίπεδο ΕΕ
 • Το βιοκτόνο προϊόν απαιτεί την αδειοδότηση σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ προτού να διατεθεί στην αγορά (π.χ. για να πωληθεί) ή να χρησιμοποιηθεί

Εξαίρεση: Αν η δραστική ουσία δεν έχει ακόμη εγκριθεί αλλά περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αναθεώρησης, το βιοκτόνο προϊόν μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί, αν αυτό είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία.

Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, όλα τα βιοκτόνα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν η ουσία ή ο προμηθευτής του προϊόντος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Άρθρου 95 των δραστικών ουσιών και των προμηθευτών.

 

Δραστικές ουσίες

Καλύπτονται όλες οι βιοκτόνες ουσίες . Σε αυτές περιλαμβάνονται τα νανοϋλικά και οι δραστικές ουσίες που παράγονται in situ (από μία άλλη ουσία αποκαλούμενη "πρόδρομη"), στον τόπο της χρήσης.

Κατασκευαστής ή εισαγωγέας

Η δραστική ουσία σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα βιοκτόνο προϊόν για την αγορά του ΕΟΧ εάν πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι εγκεκριμένη για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος στο οποίο χρησιμοποιείται
 • Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ουσιών οι οποίες δεν προκαλούν ανησυχία για την υγεία και το περιβάλλον - Παράρτημα I του BPR
 • Πρόκειται για υπαρκτή δραστική ουσία (διατιθέμενη ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000) και περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αναθεώρησης

Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, όλα τα βιοκτόνα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν η ουσία ή ο προμηθευτής του προϊόντος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Άρθρου 95 των δραστικών ουσιών και των προμηθευτών.

Για να υποβάλετε αίτηση για έγκριση μιας δραστικής ουσίας ή για συμπερίληψή της στον κατάλογο του Άρθρου 95, επικοινωνήστε με τον ECHA μέσω του Μητρώου Βιοκτόνων (R4BP 3).

Διανομέας

Πριν αρχίσετε να προμηθεύετε μια δραστική ουσία για χρήση στην αγορά του ΕΟΧ, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω για τους κατασκευαστές ή εισαγωγείς.

 

Βιοκτόνα προϊόντα

Μετά την έγκριση μιας δραστικής ουσίας ή την περίληψή της στον κατάλογο των ουσιών που δεν προκαλούν ανησυχία (Παράρτημα I του BPR), απαιτείται αδειοδότηση του βιοκτόνου προϊόντος που την περιέχει, προκειμένου αυτό να διατεθεί στην αγορά του ΕΟΧ.

Αν δεν έχει ληφθεί απόφαση για την έγκριση της δραστικής ουσίας, μπορείτε να διαθέσετε το βιοκτόνο προϊόν στην αγορά, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες και περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αναθεώρησης.

Για όλα τα βιοκτόνα προϊόντα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, πρέπει να υπάρχει προμηθευτής (προμηθευτής ουσίας ή προϊόντος) ο οποίος αναφέρεται στον κατάλογο του Άρθρου 95, διαφορετικά το βιοκτόνο δεν μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά του ΕΟΧ.

Κάτοχος της άδειας

Είστε υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στην αγορά (δηλ. την πρώτη παροχή του για διανομή ή χρήση εντός του ΕΟΧ). Αυτό σημαίνει ότι είστε υπεύθυνος για την ορθή ταξινόμηση (σύμφωνα με τον κανονισμό CLP), καθώς και για τη συσκευασία και σήμανση του προϊόντος. Έχετε επίσης την υποχρέωση να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές αν οποιαδήποτε στιγμή περιέλθουν στην αντίληψή σας πληροφορίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την χορήγηση άδειας για το προϊόν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι σύννομο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διαφήμισή του ή τη διάθεσή του στην αγορά του ΕΟΧ. Αυτό ισχύει για κάθε μορφή παροχής, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων εξ αποστάσεως και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αν είστε υποψήφιος κάτοχος άδειας μπορείτε να επιλέξετε εάν θα υποβάλετε αίτηση για αδειοδότηση ανά χώρα ή εάν θα υποβάλετε αίτηση για αδειοδότηση σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στον ΕΟΧ μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο: συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του συμβούλου.

Για την ενθάρρυνση της χρήσης βιοκτόνων προϊόντων που είναι λιγότερο επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον:

 • Υπάρχει μία απλουστευμένη διαδικασία για τα βιοκτόνα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν δραστικές ουσίες χαμηλότερης επικινδυνότητας
 • Είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί η αδειοδότηση ενός προϊόντος αν η δραστική ουσία που περιέχει προσδιορίζεται ως υποψήφια για αντικατάσταση.

Κατασκευαστής

Ως κατασκευαστής ενός βιοκτόνου μπορείτε να ζητήσετε να γίνετε κάτοχος άδειας (βλέπε ανωτέρω).

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να περιληφθείτε στον κατάλογο του Άρθρου 95 ως "προμηθευτής προϊόντος".

Εισαγωγέας

Πριν από την εισαγωγή οποιουδήποτε βιοκτόνου προϊόντος στον ΕΟΧ, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

 • Έχει εγκριθεί για εμπορία στη χώρα στην οποία προτίθεστε να το προμηθεύετε ή ότι η δραστική ουσία στο προϊόν περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αναθεώρησης
 • Ένας προμηθευτής περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Άρθρου 95 των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και προμηθευτών

Ως εισαγωγέας του βιοκτόνου προϊόντος, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για να περιληφθείτε σε αυτόν τον κατάλογο ως "προμηθευτής ουσίας" ή "προμηθευτής προϊόντος". Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να γίνετε κάτοχος άδειας (βλέπε ανωτέρω).

Διανομέας

Πριν διανείμετε βιοκτόνα προϊόντα, θα πρέπει να ελέγξετε ότι έχουν εγκριθεί για κάθε μία από τις χώρες στις οποίες προτίθεστε να τα διαθέσετε. 

Αν το βιοκτόνο προϊόν δεν έχει εγκριθεί ακόμη, ελέγξτε ότι η δραστική ουσία του προϊόντος περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αναθεώρησης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, πρέπει, πριν από την διανομή του προϊόντος, , να ελέγχετε ότι ο προμηθευτής περιλαμβάνεται στον κατάλογο δραστικών ουσιών και προμηθευτών του Άρθρου 95.

 

Κατεργασμένα αντικείμενα

Αν το προϊόν σας έχει υποβληθεί σε κατεργασία ή έχει ενσωματωθεί σε αυτό βιοκτόνο προϊόν, δεν δρα όμως κυρίως ως βιοκτόνο, τότε αποτελεί "κατεργασμένο αντικείμενο".

Ένα κατεργασμένο αντικείμενο μπορεί να διατεθεί στην αγορά (δηλ. πρώτη παροχή για διανομή ή χρήση εντός του ΕΟΧ) μόνο εάν το βιοκτόνο προϊόν που χρησιμοποιήθηκε για την κατεργασία του αντικειμένου περιέχει:

 • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες
 • Ουσίες οι οποίες δεν εγείρουν ανησυχία και παρατίθενται στο Παράρτημα I
 • Ουσίες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αναθεώρησης
 • Ενδέχεται να απαιτείται η ειδική σήμανση του κατεργασμένου αντικειμένου

Κατασκευαστής ή εισαγωγέας

Αν είστε υπεύθυνος για τη διάθεση του κατεργασμένου αντικειμένου στην αγορά, έχετε την πλήρη ευθύνη για τη νομιμότητα του κατεργασμένου αντικειμένου και την ιχνηλασιμότητά του. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται η παροχή πρόσθετων πληροφοριών για τους καταναλωτές, κατόπιν αιτήματός τους, σχετικά με τα βιοκτόνα προϊόντα και τα νανοϋλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατεργασία του αντικειμένου.

Διανομέας

Ως διανομέας κατεργασμένων αντικειμένων, έχετε τις ίδιες ευθύνες με τον διανομέα βιοκτόνων προϊόντων.

Θα πρέπει επίσης να παρέχετε πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τα βιοκτόνα προϊόντα και τα νανοϋλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατεργασία του αντικειμένου, όταν ζητηθούν. Αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των καταναλωτών να λάβουν αυτές τις πληροφορίες εντός 45 ημερών και χωρίς χρέωση.

 

Εξάγετε σε χώρες μη μέλη της ΕΕ;

Αν εξάγετε μια δραστική ουσία, ένα βιοκτόνο προϊόν, ή ένα κατεργασμένο αντικείμενο, δεν δεσμεύεστε από τους κανόνες της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα.

Ωστόσο, αν τα βιοκτόνα σας απαγορεύονται ή υπάγονται σε αυστηρούς περιορισμούς στην ΕΕ, το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού ΣΜΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνετε τον ECHA σχετικά με την εξαγωγή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να λάβετε εκ των προτέρων την συναίνεση ύστερα από ενημέρωση της χώρας εισαγωγής.

Ελέγξετε αν η χημική ουσίας σας εμπίπτει στις Χημικές Ουσίες που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

 

Εισάγετε βιοκτόνα που έχουν απαγορευτεί ή έχουν υπαχθεί σε αυστηρούς περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Πρόκειται για δραστικές ουσίες, βιοκτόνα προϊόντα ή αντικείμενα που περιέχουν βιοκτόνα που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς περιορισμούς στην Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΣΜΕ.

Εάν ναι, χρειάζεται να:

 • Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα (BPR) και την εθνική νομοθεσία της χώρας σας
 • Δηλώνετε τις εισαγόμενες ποσότητες στην αρμόδια αρχή στην ΕΕ

Ελέγξετε αν η χημική ουσίας σας εμπίπτει στις χημικές ουσίες που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

Categories Display