Εξακρίβωση της ομοιότητας της ουσίας

Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και εισάγουν την ίδια ουσία πρέπει να την καταχωρίσουν από κοινού. Εάν οι ουσίες δεν είναι ίδιες δεν πρέπει να καταχωριστούν από κοινού. Πώς μπορείτε να αποφασίσετε πότε δύο ουσίες είναι ίδιες;

Για μια ουσία σαφώς καθορισμένης σύστασης, εφαρμόστε τις γενικές αρχές που ορίζονται στην καθοδήγηση.

Χρησιμοποιήστε τις γενικές αρχές που περιγράφονται στην ενότητα 5 της Καθοδήγησης σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP:

  1. Οι ουσίες σαφώς καθορισμένης σύνθεσης θεωρούνται ίδιες εάν αποτελούνται από τα ίδια κύρια συστατικά: η σύνθεσή τους καθορίζει την ομοιότητα.
  2.  Μονοσυστατική ουσία είναι μια ουσία στην οποία το κύριο συστατικό είναι παρόν σε συγκέντρωση τουλάχιστον 80%.
  3. Πολυσυστατική ουσία είναι μια ουσία στην οποία υπάρχουν τουλάχιστον δύο κύρια συστατικά σε συγκεντρώσεις μεταξύ 10% και 80% και κανένα εξ αυτών σε συγκέντρωση άνω του 80%.
  4. Ο βαθμός καθαρότητας μιας ουσίας δεν επηρεάζει την ομοιότητα.
  5. Οι προσμείξεις που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής μπορεί να διαφέρουν μεταξύ ίδιων ουσιών.
  6. Ουσίες διαφορετικής τεχνικής ποιότητας, αναλυτικής ποιότητας ή καθαρές ουσίες είναι ίδιες εφόσον αποτελούνται από το ή τα ίδια κύρια συστατικά.
  7. Ίδιες ουσίες μπορεί να διαθέτουν διαφορετικό προφίλ καθαρότητας/προσμείξεων ανάλογα με την ποιότητά τους.

Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσο μπορείτε να πραγματοποιήσετε από κοινού καταχώριση με άλλες επιχειρήσεις, μπορεί να καταλήξετε σε τρία διαφορετικά συμπεράσματα:

  1. Μπορείτε σίγουρα να πραγματοποιήσετε από κοινού καταχώριση καθώς οι ουσίες σας αποτελούνται από το ή τα ίδια κύρια συστατικά·
  2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε από κοινού καταχώριση καθώς οι ουσίες σας δεν αποτελούνται από το ή τα ίδια κύρια συστατικά·
  3. Είναι δυνατή η από κοινού καταχώριση των ουσιών, εφόσον αυτή είναι αιτιολογημένη. Για παράδειγμα, όταν ουσίες μπορούν οριακά να χαρακτηριστούν μονοσυστατικές ή πολυσυστατικές.

Στην περίπτωση μιας ουσίας UVCB, ανατρέξτε σε παραδείγματα και ειδική για τον κλάδο καθοδήγηση

Εάν διαθέτετε μια ουσία άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης ή προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά (UVCB), δεν υπάρχει κοινή βάση η οποία να δικαιολογεί την από κοινού καταχώριση ουσιών.

Ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πότε ουσίες UVCB μπορούν να καταχωριστούν από κοινού και πότε δεν μπορούν. Η σύνθεση, η προέλευση και η διαδικασία παρασκευής είναι κρίσιμοι παράγοντες για τον καθορισμό της δυνατότητας από κοινού καταχώρισης.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε ειδικές για κάθε κλάδο σελίδες υποστήριξης στον δικτυακό τόπο του ECHA. Η ειδική για κάθε κλάδο καθοδήγηση, μαζί με την επίσημη καθοδήγηση του ECHA, μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε σωστά την ουσία σας και να επιτύχετε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των ουσιών. Θα σας βοηθήσουν επίσης να πάρετε τις σωστές αποφάσεις σχετικά με την ομοιότητα της ουσίας σας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)