Οι υποχρεώσεις καταχώρισής σας

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που καθορίζουν εάν πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία σας ή όχι.

Θα πρέπει να εξετάζετε κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες για κάθε ουσία που θέλετε να καταχωρίσετε:

  • Ο ρόλος σας στην αλυσίδα εφοδιασμού: πρέπει να καταχωρίσετε εσείς την ουσία σας ή αυτό είναι υποχρέωση άλλου φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού;
  • Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις: η ουσία σας πρέπει να καταχωριστεί ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταχώρισης;
  • Ποσότητα: υπερβαίνετε το όριο του ενός τόνου ετησίως;

Εάν ακόμα και ένας από τους παράγοντες αυτούς δεν ισχύει, δεν πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία σας βάσει του κανονισμού REACH.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)