Αίτημα χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας στα μείγματα

 

Μπορείτε να υποβάλετε στον ECHA αίτημα χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας για ουσία σε μείγματα που έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Ετοιμάστε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη έκδοση του IUCLID και υποβάλετέ το μέσω του παρακάτω διαδικτυακού εντύπου.

Σημαντικό: Για λόγους τιμολόγησης και επικοινωνίας πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό REACH-IT.

Προετοιμασία αιτήματος

1. Δημιουργήστε λογαριασμό στο REACH-IT, εάν δεν διαθέτετε ήδη.

2. Δημιουργήστε φάκελο αιτήματος εναλλακτικής ονομασίας στο IUCLID.

Απαιτείται η συμπερίληψη των ακόλουθων πληροφοριών στον φάκελο:

  • η ταυτότητα του αιτούντος
  • η προτεινόμενη χημική εναλλακτική ονομασία
  • η ταυτότητα και η σύνθεση της ουσίας
  • πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας
  • η εμπορική ονομασία ή ονομασίες του μείγματος ή των μειγμάτων που περιέχουν την ουσία για την οποία ζητείται εναλλακτική χημική ονομασία
  • το δελτίο δεδομένων ασφαλείας της ουσίας για την οποία ζητείται εναλλακτική χημική ονομασία
  • το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του μείγματος ή των μειγμάτων που περιέχουν την ουσία
  • στοιχεία που αιτιολογούν το ότι η τήρηση του απορρήτου όσον αφορά την ονομασία της ουσίας εξυπηρετεί εμπορικά συμφέροντα του αιτούντος τα οποία χρήζουν προστασίας και
  • στοιχεία που να αιτιολογούν το ότι η χρήση της εναλλακτικής χημικής ονομασίας εξυπηρετεί την ανάγκη παροχής επαρκών πληροφοριών για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και την ανάγκη διασφάλισης του ελέγχου των κινδύνων που προκύπτουν από τον χειρισμό του μείγματος.

Η προτεινόμενη εναλλακτική χημική ονομασία μπορεί να προσδιορίζει τις πιο σημαντικές λειτουργικές ομάδες της ουσίας ή να αποτελεί μια εναλλακτική περιγραφή της ουσίας


Συμβουλή: Για την επιλογή της εναλλακτικής ονομασίας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το «λεξιλόγιο-οδηγό» (Παράρτημα VI, μέρος Β της οδηγίας για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα).

Βλέπε επίσης το εγχειρίδιο: How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture (Σύνταξη αιτήματος χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας για ουσία σε μείγμα.

3. Υποβάλετε το αρχείο IUCLID και τα απαιτούμενα συνημμένα μέσω του διαδικτυακού εντύπου.

Εάν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης μετά την υποβολή του αιτήματος, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης του ECHA.

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο;

Αφού παραλάβει το αίτημα, ο ECHA πραγματοποιεί έλεγχο για ιούς και έλεγχο επιχειρησιακών κανόνων για να επαληθεύσει εάν ο φάκελος είναι πλήρης και μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.

Εάν η έκβαση του ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων του φακέλου είναι επιτυχής, ο ECHA σας αποστέλλει τιμολόγιο. Εντός έξι εβδομάδων μετά τη λήψη της πληρωμής από τον ECHA, θα σας κοινοποιηθεί απόφαση επί του αιτήματος χρήσης εναλλακτικής ονομασίας.

Εάν ο ECHA δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας, ή εάν τροποποιήσει ή αποσύρει στο μέλλον την έγκριση του εν λόγω αιτήματος, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της συγκεκριμένης απόφασης. Το αίτημα επανεξέτασης πρέπει να υποβληθεί μέσω του ειδικού διαδικτυακού εντύπου εντός δύο μηνών από την παραλαβή της απόφασης.

Επισημαίνεται ότι ο ECHA κοινοποιεί πάντοτε τις συναφείς με το αίτημα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης, απευθείας στον αιτούντα μέσω του συστήματος μηνυματοδοσίας του REACH-IT.

Αίτημα επανεξέτασης απόφασης σχετικά με τη χρήση εναλλακτικής χημικής ονομασίας

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)