Προσδιορισμός ουσιών

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, όλοι οι καταχωρίζοντες υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των ουσιών τους. Δεδομένου ότι για κάθε ουσία πρέπει να καταρτίζεται μόνο ένας φάκελος καταχώρισης, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ίδια ουσία οφείλουν να υποβάλλουν την καταχώρισή τους από κοινού.

 

Να αναφέρετε με σαφήνεια το αντικείμενο της καταχώρισής σας
  • Να ελέγχετε αν η σύνθεση που αναφέρετε για την ουσία σας (σύνθεση νομικής οντότητας) εμπίπτει στο προφίλ ταυτότητας ουσίας (SIP) της καταχωρισμένης ουσίας που αναφέρεται στον φάκελο του κύριου καταχωρίζοντος.

 

Να αξιοποιείτε πλήρως τα διαθέσιμα πεδία υποβολής στοιχείων στο IUCLID
  • Εάν είστε ο κύριος καταχωρίζων, να επικαιροποιείτε τον φάκελό σας εξ ονόματος όλων των καταχωριζόντων μελών ώστε να αξιοποιείτε τις νέες λειτουργικές δυνατότητες υποβολής στοιχείων για το προφίλ ταυτότητας ουσίας (SIP) και τα πεδία υλικών δοκιμής.

 

Να αποδεικνύετε τη συνάφεια των υλικών δοκιμής σας
  • Εάν είστε ο κύριος καταχωρίζων, να αναφέρετε την ταυτότητα των συστατικών και τις τιμές συγκέντρωσής τους για κάθε υλικό δοκιμής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις πληροφοριών που παρατίθενται στα παραρτήματα VII έως XI.
  • Να υποβάλλετε τις πληροφορίες των υλικών δοκιμής στα αντίστοιχα πεδία του IUCLID κάτω από κάθε καταχώριση παραμέτρου.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)