Προσαρμογές στις συνήθεις απαιτήσεις πληροφοριών

Προσαρμογή σημαίνει ότι αντί να διενεργήσετε δοκιμή, παρέχετε αιτιολόγηση η οποία βασίζεται σε ορισμένους είτε γενικούς είτε ειδικούς κανόνες.

Κατά γενικό κανόνα, προσαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν για τρεις διαφορετικούς λόγους:

  1. Η διενέργεια δοκιμών δεν είναι επιστημονικά απαραίτητη
  2. Η διενέργεια δοκιμών είναι τεχνικώς ανέφικτη
  3. Η διενέργεια δοκιμών δεν είναι απαραίτητη λόγω αποδεδειγμένης χαμηλής έκθεσης

Αυτοί οι γενικοί κανόνες περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα XI του κανονισμού REACH. Οι ειδικοί κανόνες και οι δυνατότητες προσαρμογής για κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών παρατίθενται λεπτομερώς στη στήλη 2 των παραρτημάτων VII έως X του κανονισμού REACH. Κάθε προσαρμογή που χρησιμοποιείτε αντί των τυποποιημένων πληροφοριών, θα πρέπει να βασίζεται σε έγκυρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα διενεργούνται μόνο ως τελευταία λύση, εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές δεδομένων. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η μη διενέργεια δοκιμών σε ζώα δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή χρήση της ουσίας σας.

Η διενέργεια δοκιμών για συγκεκριμένες πληροφορίες μπορεί να αποφευχθεί εάν είναι τεχνικώς ανέφικτη λόγω των ιδιοτήτων της ουσίας. Βλέπε ενδεικτικά τον παρακάτω κατάλογο:

Ιδιότητα της ουσίας Δεν απαιτείται διενέργεια δοκιμών
Αέρια 7.3. Σημείο ζέσης
7.4. Σχετική πυκνότητα
7.14. Κοκκομετρία
Υγρά 7.14. Κοκκομετρία
Ανόργανες ουσίες 7.8. Συντελεστής κατανομής
7.9. Σημείο ανάφλεξης
9.2.1.1. Άμεση βιοαποδομησιμότητα
Οργανικά υπεροξείδια 7.13. Οξειδωτικές ιδιότητες
Εύφλεκτη αυθόρμητα στον αέρα ή σε επαφή με νερό ή υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου 8.1. Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος
8.2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ οφθαλμικός ερεθισμός
8.3 Ευαισθητοποίηση του δέρματος
Ισχυρό οξύ/βάση 8.1. Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος
8.2. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ οφθαλμικός ερεθισμός
8.3. Ευαισθητοποίηση του δέρματος

 

Για ορισμένα αποτελέσματα δοκιμών ή συνθήκες χρήσης δεν είναι αναγκαία η διενέργεια δοκιμών. Βλέπε ενδεικτικά τον παρακάτω κατάλογο:

Αποτέλεσμα δοκιμών ή συνθήκες χρήσης Δεν απαιτείται διενέργεια δοκιμών
Σημείο τήξης πάνω από τους 300°C 7.5. Πίεση ατμών
Άμεσα οξειδώσιμη στο νερό 7.7. Υδατοδιαλυτότητα
Ταξινόμηση ουσίας ως μη οξείας τοξικότητας σε επαφή με το δέρμα 8.1. Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος
Ταξινόμηση ουσίας ως διαβρωτικής για το δέρμα 8.5. Οξεία τοξικότητα
Υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για περιβαλλοντική ταξινόμηση και επισήμανση 9.1.1. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα σε ασπόνδυλα
Δεν υπάρχουν εκπομπές σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 9.1.4. Αναστολή της αναπνοής από ενεργοποιημένη ιλύ

 

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)