Πρέπει να καλύπτω το όριο του ενός τόνου ετησίως;

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε μια ουσία σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε την ουσία. Αν αγγίζετε ή υπερβαίνετε το όριο αυτό, η ποσοτική κατηγορία στην οποία εμπίπτετε θα προσδιορίσει ποιες πληροφορίες χρειάζεστε για την καταχώρισή σας.

 

Ποια είναι η ποσότητα που παρασκευάζετε ή εισάγετε;

Η ποσότητα της ουσίας που παρασκευάζετε ή εισάγετε πρέπει να προσδιορίζεται σε τόνους ανά ημερολογιακό έτος. Το ημερολογιακό έτος υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Πρέπει επίσης να αθροίσετε την ποσότητα της ουσίας που πρόκειται να διαθέσετε στην αγορά, υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα και σε αντικείμενο.

Οι ποσότητες που παρασκευάζονται ή εισάγονται ως απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να υπολογίζονται χωριστά.

Μπορείτε να εξαιρέσετε τις ακόλουθες ποσότητες:

 • Όταν βάσει του ρόλου σας στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν απαιτείται καταχώριση.
  Ανατρέξτε στο σημείο 3 της ενότητας Πρέπει να υποβάλω καταχώριση;
   
 • Όταν η χρήση της ουσίας εξαιρείται από την υποχρέωση καταχώρισης.
  Ανατρέξτε στην ενέργεια 2 της ενότητας Η ουσία μου πρέπει να καταχωριστεί;

   
Ποια είναι η ποσοτική κατηγορία σας;

Η ποσότητα προσδιορίζει την ποσοτική κατηγορία στην οποία εμπίπτετε και η ποσοτική κατηγορία προσδιορίζει το ύψος του τέλους καταχώρισης και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλετε για την καταχώρισή σας.

Υπάρχουν τέσσερις ποσοτικές κατηγορίες για τις βασικές καταχωρίσεις:

 • 1-10 τόνοι ετησίως,
 • 10-100 τόνοι ετησίως,
 • 100-1 000 τόνοι ετησίως, και
 • άνω των 1 000 τόνων ετησίως. 

Αν η ποσότητα της ουσίας σας αγγίζει το κατώτατο όριο μιας ποσοτικής κατηγορίας, αυτή είναι η ποσοτική κατηγορία για την καταχώρισή σας.

Αν καταχωρίσετε απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, χρειάζεται να υποβάλετε λιγότερες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να αθροίσετε τις ποσότητές τους στην τυπική σας καταχώριση, αλλά να τις υπολογίσετε χωριστά. 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)