Πρέπει να καλύπτω το όριο του ενός τόνου ετησίως;

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε μια ουσία σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε την ουσία. Αν καλύπτετε ή υπερβαίνετε το όριο αυτό, η ποσοτική κατηγορία στην οποία εμπίπτετε θα προσδιορίσει ποιες πληροφορίες χρειάζεστε για την καταχώρισή σας.

 

Ποια είναι η ποσότητα που παρασκευάζετε ή εισάγετε;

Η ποσότητα της ουσίας που παρασκευάζετε ή εισάγετε πρέπει να προσδιορίζεται σε τόνους ανά ημερολογιακό έτος. Το ημερολογιακό έτος υπολογίζεται από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, αν η ουσία σας είναι σταδιακά εισαγόμενη ουσία την οποία παρασκευάζατε ή εισάγατε επί τρία συναπτά έτη, θα πρέπει να υπολογίσετε την ποσότητά σας ως τον μέσο όρο των τριών ημερολογιακών ετών πριν την καταχώριση. Αφού καταχωρίσετε την ουσία σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε την ποσότητα ανά ημερολογιακό έτος.

Πρέπει επίσης να αθροίσετε την ποσότητα της ουσίας που πρόκειται να διαθέσετε στην αγορά, σε καθαρή μορφή, σε μείγμα και σε αντικείμενο.

Οι ποσότητες που παρασκευάζονται ή εισάγονται ως απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να υπολογίζονται χωριστά.

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε μια ουσία σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε την ουσία.

Μπορεί να εξαιρεθεί κάποια ποσότητα από την παραγόμενη ή εισαγόμενη ουσία;

Μπορείτε να εξαιρέσετε τις ακόλουθες ποσότητες:

 • Όταν βάσει του ρόλου σας στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν απαιτείται καταχώριση.
  Ανατρέξτε στο σημείο 3 της ενότητας Πρέπει να υποβάλω καταχώριση;

  Αν έχετε πολλούς ρόλους στην αλυσίδα εφοδιασμού, μπορείτε να εξαιρέσετε από τον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας, την ποσότητα που χειρίζεστε βάσει ενός ρόλου ο οποίος δεν απαιτεί καταχώριση της ουσίας.
 • Όταν η χρήση της ουσίας εξαιρείται από την υποχρέωση καταχώρισης.
  Ανατρέξτε στην ενέργεια 2 της ενότητας Η ουσία μου πρέπει να καταχωριστεί;

  Αν μία ή περισσότερες χρήσεις της ουσίας εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης, μπορείτε να εξαιρέσετε την ποσότητα για τις εν λόγω χρήσεις από τον υπολογισμό της συνολικής σας ποσότητας.

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε μια ουσία σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε την ουσία.

Ποια είναι η ποσοτική κατηγορία σας;

Η ποσότητα προσδιορίζει την ποσοτική κατηγορία στην οποία εμπίπτετε και η ποσοτική κατηγορία προσδιορίζει το ύψος του τέλους καταχώρισης και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλετε για την καταχώρισή σας.

Υπάρχουν τέσσερις ποσοτικές κατηγορίες για τις τυπικές καταχωρίσεις:

 • 1-10 τόνοι ετησίως,
 • 10-100 τόνοι ετησίως,
 • 100-1000 τόνοι ετησίως, και
 • άνω των 1000 τόνων ετησίως.

Αν η ποσότητα της ουσίας σας καλύπτει το κατώτατο όριο μιας ποσοτικής κατηγορίας, αυτή είναι η ποσοτική κατηγορία για την καταχώρισή σας.

Αν καταχωρίσετε απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, χρειάζεται να υποβάλετε λιγότερες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να αθροίσετε τις ποσότητές τους στην τυπική σας καταχώριση, αλλά να τις υπολογίσετε χωριστά.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)